Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia – Tlačová správa

Ženám-podnikateľkám pomôžu v začiatkoch podnikania mentorky

Brusel 15. novembra 2011. Európska komisia dnes uviedla do života novú európsku sieť mentorov, ktorá bude podporovať podnikanie žien prostredníctvom výmeny znalostí a skúseností. Ženy tvoria len 34,4 % samostatne zárobkovo činných osôb v Európe. V záujme zvýšenia tohto podielu budú podnikateľkám, ktoré si založili nový podnik pred dvoma až štyrmi rokmi, pomáhať ich úspešné kolegyne. Mentorky poskytnú týmto začínajúcim podnikateľkám konkrétne rady týkajúce sa riadenia podnikov a ich rastu v tejto počiatočnej a kritickej fáze podnikania, a zároveň im pomôžu získať potrebné sociálne zručnosti a budú ich viesť. Sieť bude zahŕňať 17 európskych krajín a zapojí sa do nej 170 mentorov.

Podnikanie je pre ženy vhodnou životnou voľbou, pretože im umožňuje flexibilne zosúladiť súkromný a pracovný život, najmä pokiaľ ide o pracovný čas a miesto práce. Okrem toho by mnohé ženy, ktoré stratili prácu v dôsledku hospodárskej krízy, mohli využiť svoje zručnosti a znalosti, založiť si vlastný podnik a vytvoriť vlastné pracovné miesto.

Podpredseda Európskej komisie Antonio Tajani zodpovedný za priemysel a podnikanie v tejto súvislosti uviedol: „Je zrejmé, že kreativita žien a ich podnikateľský potenciál sú najmenej využitým zdrojom hospodárskeho rastu a nových pracovných miest, ktorý by sa mal v Európe vo väčšej miere zužitkovať. V čase krízy si nemôžeme dovoliť týmto potenciálom mrhať. Zvýšenie počtu podnikateliek zlepší ekonomické postavenie žien a prispeje k rastu.“

Ďalšie informácie:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/promoting-entrepreneurship/women/index_en.htm

Kontext

Výber mentorov

Mentori budú vybraní z radov podnikateliek alebo podnikateľov, ktorí majú aspoň päťročné osobné skúsenosti s úspešným vlastnením a riadením malého alebo stredného podniku, poznajú špecifické výzvy, ktorým ženy-podnikateľky čelia, a sú pripravení a ochotní podeliť sa so svojimi vedomosťami a znalosťami so svojimi zverenkyňami na báze dobrovoľnosti (t. j. bez nároku na odmenu), pravidelne sa s nimi stretávať počas najmenej jedného roka a venovať sa aspoň dvom zverenkyniam.

Mentori sa budú so svojimi zverenkyňami pravidelne stretávať a budú s nimi diskutovať o aktuálnych i strategických otázkach riadenia ich podnikov, pričom im budú pomáhať rozvíjať, resp. nadobudnúť potrebné znalosti, zručnosti, potrebnú sebadôveru a správny postoj. Aby sa predišlo konfliktu záujmov, nesmú byť mentori ekonomicky zainteresovaní v podnikoch svojich zverenkýň.

Potenciál žien-podnikateliek z hľadiska zabezpečenia hospodárskeho rastu a nových pracovných miest:

  • V USA zverejnili organizácie združujúce vedúce pracovníčky podnikov (Women Presidents’ Organisations, WPOs) najnovšie údaje o 50 najrýchlejšie rastúcich severoamerických podnikoch, ktoré vlastnia alebo riadia ženy. Najlepších 50 podnikov vytvorilo v roku 2010 výnosy v celkovej výške 4,1 miliardy USD (priemerne 82,7 milióna USD na podnik) a všetky spolu zamestnávali 24 650 zamestnancov (predpokladaný priemer na rok 2011 je 557 zamestnancov na podnik).

  • Vláda Spojeného kráľovstva vo svojej správe o WES (Európska sieť na podporu podnikania žien) za rok 2008 uvádza, že ženy sú najväčšou skupinou s nedostatočným zastúpením v oblasti podnikania. Len v 15 % zo 4,7 milióna podnikov v Spojenom kráľovstve prevažujú na vedúcich pozíciách ženy a ak by ženy zakladali podniky rovnakou rýchlosťou ako muži, vzniklo by v Spojenom kráľovstve každý rok o 150 000 nových podnikov viac. Keby sa Spojené kráľovstvo vyrovnalo Spojeným štátom, pokiaľ ide o mieru podnikania žien, malo by o 900 000 podnikov viac.

  • Vo Švédsku riadili v roku 2008 ženy viac ako 131 000 podnikov s celkovým obratom presahujúcim 35 miliárd EUR. Tieto podniky zamestnávali približne 358 000 ľudí a svojim zamestnancom vyplatili mzdy vo výške viac ako 6 miliárd EUR.

Ženy podnikajú inak ako muži, preto sú potrebné podporné opatrenia konkrétne určené ženám:

  • Po prvé, ženy pri uvažovaní o založení podniku berú väčší ohľad na rodinu (61 % v porovnaní so 49 % mužov). Predtým, než rodinný dom použijú ako zábezpeku a/alebo rodinné úspory ako kapitál na založenie podniku, veľmi dôkladne porozmýšľajú o vyhliadkach na úspech a podrobne rozoberú každú potenciálnu príčinu neúspechu.

  • Po druhé, keď sa ženy rozhodnú založiť nový podnik, vo väčšine prípadov si ponechajú predchádzajúce zamestnanie a nejaký čas vykonávajú obe aktivity súčasne: v tejto súvislosti možno povedať, že ženy sú opatrnejšie a väčšmi si uvedomujú riziko neúspechu ako muži.

  • Po tretie, ženy prevezmú existujúce podniky po dlhšom období testovania ako muži, až keď sa oboznámia s aktivitami podniku (dôvodom prevzatia býva dedičstvo, rozchod alebo rozvod s obchodným partnerom).

  • Štvrtou osobitosťou je financovanie: začínajúce podniky založené ženami využívajú menší kapitál než podniky založené mužmi a majú nižšie vlastné imanie.

  • A napokon, v porovnaní s mužmi dosahujú ženy-podnikateľky nižší, ale stabilnejší rast. To so sebou často prináša nižšie riziko neúspechu.

Európska sieť mentorov pre ženy-podnikateľky je jednou z akcií navrhnutých v rámci preskúmania iniciatívy „Small Business Act“ pre Európu v roku 2011. Bude zahŕňať 17 krajín (Albánsko, Belgicko, Cyprus, bývalú Juhoslovanskú republiku Macedónsko, Grécko, Maďarsko, Írsko, Taliansko, Čiernu Horu, Holandsko, Rumunsko, Srbsko, Slovensko, Slovinsko, Španielsko, Turecko a Spojené kráľovstvo).

Kontaktná osoba:

Carlo Corazza +32 2 295 17 52


Side Bar