Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκη ΕπιτροπηΔελτιο τυπου

Γυναίκες μέντορες θα βοηθούν γυναίκες επιχειρηματίες να κάνουν το πρώτο βήμα

Βρυξέλλες, 15 Νοεμβρίου 2011. Σήμερα εγκαινιάστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ένα νέο ευρωπαϊκό δίκτυο μεντόρων για την προώθηση της γυναικείας επιχειρηματικότητας μέσω της ανταλλαγής τεχνογνωσίας και εμπειριών. Οι γυναίκες αντιστοιχούν μόλις στο 34,4% των αυτοαπασχολούμενων στην Ευρώπη. Για να αυξηθεί το ποσοστό αυτό, επιτυχημένες επιχειρηματίες θα βοηθούν γυναίκες επιχειρηματίες οι οποίες δημιούργησαν μια νέα επιχείρηση τα τελευταία δύο έως τέσσερα χρόνια. Οι μέντορες θα παρέχουν σε αυτές τις νέες επιχειρηματίες συγκεκριμένες συμβουλές σχετικά με τη λειτουργία και την ανάπτυξη της επιχείρησής τους σε αυτό το πρώιμο και καθοριστικό για τις επιχειρήσεις στάδιο και θα τις βοηθούν να αναπτύξουν τις απαραίτητες μη τεχνικές (ήπιες) δεξιότητες και θα τους προσφέρουν σχετική καθοδήγηση. Το δίκτυο θα καλύπτει 17 ευρωπαϊκές χώρες και θα συμμετέχουν σε αυτό 170 μέντορες.

Η επιχειρηματικότητα ταιριάζει στις επιλογές ζωής των γυναικών καθώς τους παρέχει ευελιξία όσον αφορά το συνδυασμό της ιδιωτικής και της επαγγελματικής ζωής ως προς το ωράριο και τον χώρο εργασίας. Επιπλέον, εξαιτίας της οικονομικής κρίσης, πολλές γυναίκες που έμειναν άνεργες θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν τις δεξιότητες και τις γνώσεις τους, να ξεκινήσουν τη δική τους εταιρεία και να δημιουργήσουν τη δική τους εργασία.

Ο κ. Antonio Tajani, αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αρμόδιος για θέματα βιομηχανίας και επιχειρήσεων, δήλωσε τα εξής: «Είναι σαφές ότι η δημιουργικότητα και το επιχειρηματικό δυναμικό των γυναικών αποτελούν την πιο ανεκμετάλλευτη πηγή οικονομικής ανάπτυξης και νέων θέσεων απασχόλησης που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν περισσότερο στην Ευρώπη. Σε καιρούς κρίσης δεν μπορούμε να χάσουμε το δυναμικό αυτό. Η ύπαρξη περισσότερων γυναικών επιχειρηματιών συνεπάγεται την οικονομική ενδυνάμωση των γυναικών και συμβάλλει στην ανάπτυξη.»

Για περισσότερες πληροφορίες

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/promoting-entrepreneurship/women/index_en.htm

Ιστορικό

Επιλογή των μεντόρων

Οι μέντορες που θα επιλεγούν θα είναι γυναίκες (ή άνδρες) επιχειρηματίες που διαθέτουν προσωπική εμπειρία όσον αφορά την ιδιοκτησία και τη διαχείριση μιας επιτυχημένης μικρομεσαίας επιχείρησης τουλάχιστον κατά τα τελευταία πέντε χρόνια και που έχουν επίγνωση των συγκεκριμένων προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες επιχειρηματίες και είναι διαθέσιμοι και πρόθυμοι να μοιραστούν τις γνώσεις και την τεχνογνωσία τους με τις «μαθητευόμενες» τους σε εθελοντική βάση (δηλ. χωρίς αμοιβή). Είναι διαθέσιμοι να τις συναντούν σε τακτά διαστήματα για μια περίοδο τουλάχιστον ενός έτους και είναι πρόθυμοι να αναλάβουν τουλάχιστον δύο «μαθητευόμενες».

Οι μέντορες πρέπει να συναντούν τις «μαθητευόμενες» επιχειρηματίες σε τακτική βάση και να συζητούν με αυτές θέματα τρέχουσας και στρατηγικής σημασίας που αφορούν τη διαχείριση των εταιρειών των «μαθητευομένων», βοηθώντας τες να διαμορφώσουν και να αποκτήσουν τις αναγκαίες γνώσεις, δεξιότητες και την αναγκαία αυτοπεποίθηση/νοοτροπία. Για να αποφευχθεί τυχόν σύγκρουση συμφερόντων, οι μέντορες δεν επιτρέπεται να έχουν οποιοδήποτε οικονομικό συμφέρον στις εταιρείες των «μαθητευομένων».

Το δυναμικό των γυναικών επιχειρηματιών όσον αφορά τη δημιουργία οικονομικής ανάπτυξης και νέων θέσεων εργασίας:

  • Στις ΗΠΑ οι οργανώσεις γυναικών προέδρων (WPOs) δημοσίευσαν τα τελευταία στοιχεία για τις 50 ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρείες που ανήκουν σε γυναίκες ή διοικούνται από γυναίκες στη Βόρεια Αμερική. Οι 50 πρώτες στην κατάταξη εταιρείες παρήγαγαν εισοδήματα που συνολικά ανέρχονταν στα 4,1 δισ. δολάρια το 2010(μέσος όρος 82,7 εκατ. δολάρια) ενώ απασχολούσαν συνολικά 24 650 εργαζόμενους το 2010 (ο προβλεπόμενος μέσος όρος για το 2011 είναι 557 εργαζόμενοι ανά εταιρεία).

  • Η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου στην έκθεσή του ευρωπαϊκού δικτύου του για την προώθηση της γυναικείας επιχειρηματικότητας (WES) το 2008 αναφέρει ότι οι γυναίκες αποτελούν την μεγαλύτερη ομάδα που υποεκπροσωπείται από άποψη συμμετοχής στις επιχειρήσεις. Μόνο το 15% από τις 4,7 εκατ. επιχειρήσεις του Ηνωμένου Βασιλείου διευθύνονται κυρίως από γυναίκες και, εάν οι γυναίκες δημιουργούσαν επιχειρήσεις στο ίδιο ποσοστό με τους άνδρες θα υπήρχαν 150 000 επιπλέον νέες επιχειρήσεις κάθε χρόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο. Εάν το Ηνωμένο Βασίλειο εμφάνιζε ποσοστά γυναικείας επιχειρηματικότητας ανάλογα με αυτά των ΗΠΑ θα είχε 900 000 περισσότερες επιχειρήσεις.

  • Στη Σουηδία, το 2008, περισσότερες από 131 000 επιχειρήσεις διοικούνται από γυναίκες, με συνολικό κύκλο εργασιών 35 δισ. ευρώ και με περίπου 358 000 απασχολούμενους με συνολικές αποδοχές πάνω από 6 δισ. ευρώ.

Δεδομένου ότι οι γυναίκες επιχειρηματίες λειτουργούν με διαφορετικό τρόπο από τους άνδρες, χρειάζονται μέτρα υποστήριξης ειδικά σχεδιασμένα για τις γυναίκες:

  • Πρώτον, οι γυναίκες αποδίδουν μεγαλύτερη σημασία στις οικογενειακές συνθήκες όταν αποφασίζουν να ιδρύσουν μια επιχείρηση (61% σε σχέση με 49% στην περίπτωση των ανδρών). Θα εξετάσουν πολύ προσεκτικά τις πιθανότητες επιτυχίας και θα διερευνήσουν κάθε πιθανή αιτία αποτυχίας λεπτομερώς προτού χρησιμοποιήσουν το σπίτι της οικογένειάς τους ως εγγύηση και/ή τις αποταμιεύσεις της οικογένειας τους ως κεφάλαιο για την εκκίνηση της επιχείρησής τους.

  • Δεύτερον, στις περισσότερες περιπτώσεις, όταν οι γυναίκες αποφασίζουν να ξεκινήσουν τη δική τους εταιρεία, διατηρούν την προηγούμενη θέση εργασίας και εκτελούν παράλληλα και τις δύο δραστηριότητες για ορισμένο διάστημα: από την άποψη αυτή, μπορούμε να πούμε ότι οι γυναίκες είναι πιο προσεκτικές από τους άνδρες και έχουν μεγαλύτερη επίγνωση του κινδύνου αποτυχίας.

  • Τρίτον, οι γυναίκες αναλαμβάνουν ήδη υπάρχουσες επιχειρήσεις ύστερα από μεγαλύτερη δοκιμαστική περίοδο σε σχέση με τους άνδρες, όταν είναι εξοικειωμένες με τις δραστηριότητες των επιχειρήσεων (λόγω κληρονομιάς, χωρισμού ή διαζυγίου από τον επιχειρηματικό εταίρο κτλ. ).

  • Η τέταρτη ιδιαιτερότητα αφορά τη χρηματοδότηση: οι νέες επιχειρήσεις που ιδρύονται από γυναίκες χρησιμοποιούν λιγότερα κεφάλαια από αυτές που ιδρύουν άνδρες και διαθέτουν λιγότερα ίδια κεφάλαια.

  • Τέλος, οι γυναίκες επιχειρηματίες παρουσιάζουν, σε σχέση με τους άνδρες, χαμηλότερη αλλά σταθερότερη ανάπτυξη. Αυτό σημαίνει συχνά μικρότερο κίνδυνο αποτυχίας.

Το ευρωπαϊκό δίκτυο μεντόρων για γυναίκες επιχειρηματίες είναι μία από τις δράσεις που προτείνεται στην επισκόπηση του 2011 σχετικά με τη νομοθετική πράξη για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ευρώπη. Το εν λόγω δίκτυο θα καλύπτει 17 χώρες (Αλβανία, Βέλγιο, Ελλάδα, FYROM, Ηνωμένο Βασίλειο, Ιρλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Κάτω Χώρες, Κύπρος, Μαυροβούνιο, Ουγγαρία, Ρουμανία, Σερβία, Σλοβακία, Σλοβενία, Τουρκία).

Αρμόδιος επικοινωνίας:

Carlo Corazza +32 2 295 17 52


Side Bar