Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise – Tisková zpráva

Začínajícím podnikatelkám budou pomáhat mentorky

Brusel 15. listopadu 2011 – Evropská komise dnes spustila fungování nové evropské sítě mentorů, jejímž úkolem bude pomáhat podnikatelkám předáváním know-how a zkušeností. V Evropě tvoří ženy pouze 34,4 % samostatně výdělečně činných. Tento poměr chtějí zvýšit úspěšné podnikatelky, které budou svým začínajícím kolegyním pohybujícím se v podnikání teprve dva až čtyři roky pomáhat. Mentorky budou svým svěřenkám konkrétně radit, jak vést a rozšiřovat podnik v rané, a tedy kritické fázi podnikání, a budou jim pomáhat rozvíjet nezbytné sociální dovednosti a předávat jim své zkušenosti. Do sítě se zapojí 170 mentorek ze 17 evropských zemí.

Podnikání je pro ženy dobrou volbou, protože lze v jeho rámci flexibilně sladit práci a soukromý život, zejména pokud jde o pracovní dobu a výběr místa pracoviště. Jelikož v důsledku hospodářské krize mnoho žen zaměstnání ztratilo, mohly by své znalosti, dovednosti a zkušenosti využít k založení vlastního podniku a vytvořit si tak nové pracovní místo.

Místopředseda Evropské komise odpovědný za průmysl a podniky Antonio Tajani uvedl: „Je zřejmé, že kreativita a podnikavost žen jsou tím nejméně využívaným zdrojem hospodářského růstu a nových pracovních míst a je třeba s tímto potenciálem v Evropě pracovat. V době krize jím tím spíše nesmíme mrhat. Čím více žen bude podnikat, tím větší budou mít ženy hospodářský vliv a o to více přispějí k růstu.“

Další informace:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/promoting-entrepreneurship/women/index_en.htm

Souvislosti

Výběr mentorů

Mentoři budou vybráni z řad podnikatelek (případně podnikatelů), které mají osobní nejméně pětiletou zkušenost s vlastnictvím a úspěšným řízením malého nebo středního podniku a jsou si vědomy specifických problémů, s nimiž se ženy ve světě podnikání potýkají. Tito lidé musí být ochotni sdílet se svými svěřenkami své znalosti a know-how, jejich pomoc bude bezplatná a budou se jim věnovat pravidelně po dobu nejméně jednoho roku. Každý mentor dostane na starost nejméně dvě začínající podnikatelky.

Mazáci podnikatelského světa se budou se svými nováčky setkávat pravidelně a budou spolu diskutovat o aktuálních problémech, o strategických záležitostech řízení konkrétního podniku, budou jim pomáhat získávat nezbytné znalosti, dovednosti a také posilovat jejich sebevědomí a podnikavost. Je třeba zabránit střetu zájmů, proto nesmí mít mentoři v podniku, s jehož chodem pomáhají, žádné ekonomické zájmy.

Potenciál podnikajících žen pro vytváření hospodářského růstu a nových pracovních míst:

  • USA zveřejnila organizace sdružující ženy, jež řídí podniky s mnohamilionovým obratem, Women Presidents’ Organisation (WPO) nejnovější výsledky padesáti nejrychleji rostoucích společností, jež vlastní nebo řídí ženy, v Severní Americe. Nejlepších padesát podniků vytvořilo v roce 2010 celkový příjem ve výši 4,1 miliard dolarů (v průměru 82,7 milionů na podnik) a zaměstnalo celkem 24 650 osob (předpokládaný průměr v roce 2011 činí 577 zaměstnanců na společnost).

  • Vláda Spojeného království ve své zprávě Evropské sítě pro podporu podnikání žen (WES) z roku 2008 uvedla, že ženy jsou největší nedostatečně zastoupenou skupinou v podnikání. Pouze 15 % ze 4,7 milionů podniků ve Spojeném království je většinově řízeno ženami a pokud by ženy zakládaly podniky stejně často jako muži, každý rok by v zemi vzniklo o 150 000 nových podniků více. Pokud by míra podnikání žen ve Spojeném království dosáhla míry Spojených států, bylo by v zemi o 900 000 podniků více.

  • Ve Švédsku řídily v roce 2008 více než 131 000 podniků ženy a jejich celkový obrat činil více než 35 miliard EUR. Zaměstnávaly okolo 358 000 lidí a svým zaměstnancům vyplatily na mzdách více než 6 miliard EUR.

Ženy vedou podniky jinak než muži, proto je třeba zavést specifická opatření, která jejich podnikavost podnítí:

  • Za prvé, ženy při zakládání podniku berou více ohled na rodinu (61 %, oproti mužům, kteří se na rodinu ohlížejí v 49 % případů). Velmi pečlivě promýšlejí pravděpodobnost úspěchu a podrobně zkoumají jakýkoli možný důvod neúspěchu, dříve než k založení podniku využijí nemovitost, kde bydlí jejich rodina, a/nebo do něj vloží rodinné úspory.

  • Ve většině případů dále ženy, rozhodnou-li se založit podnik, neopustí původní zaměstnání a po nějakou dobu se věnují oběma činnostem současně: v tomto ohledu můžeme konstatovat, že ženy jsou opatrnější než muži a mají vyvinutější povědomí o rizicích neúspěchu.

  • Za třetí ženy, přebírají již fungující podniky po delším zkušebním období než muži a až poté, co se důkladně seznámí s chodem podniku (důvodem převzetí bývá dědictví, rozchod či rozvod s obchodním partnerem atd.).

  • Čtvrtou zvláštností jsou finance: ženy při zakládání podniku využívají méně kapitálu než muži a jejich firmy disponují menším jměním.

  • V neposlední řadě vykazují podniky vedené ženami nižší, avšak stabilnější růst. To často znamená nižší riziko neúspěchu.

Evropská síť mentorů pro podnikatelky je jednou z akcí, jež byly navrženy v revidované iniciativě na podporu malých a středních podniků („Small Business Act“ pro Evropu) z roku 2011. Zapojí se do ní sedmnáct zemí (Albánie, Belgie, Bývalá jugoslávská republika Makedonie, Černá Hora, Irsko, Itálie, Kypr, Maďarsko, Nizozemsko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Spojené království, Španělsko a Turecko).

Kontaktní osoba:

Carlo Corazza +32 22951752


Side Bar