Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия — Съобщение за медиите

Жени наставници подпомагат първите стъпки на жени предприемачи

Брюксел, 15 ноември 2011 г. Днес Европейската комисия даде начало на дейността на нова европейска мрежа от наставници, с която да се насърчи предприемачеството сред жените чрез споделяне на знания, умения и опит. В Европа делът на жените при самостоятелно заетите лица е едва 34,4 %. За да може той да нарасне, успели представителки на бизнес средите ще подпомагат жени предприемачи, създали ново дружество през последните две до четири години. Наставниците ще дават на новите предприемачи конкретни съвети как да ръководят и развиват своите дружества в този ранен и критичен етап, ще им помагат да развиват необходимите поведенчески умения и ще ги напътстват. Мрежата ще обхване 17 европейски държави, като участие в нея ще вземат 170 наставници.

Предприемачеството се вписва добре в житейския избор на жените, тъй като им дава необходимата гъвкавост за съчетаване на личния и професионалния живот, особено по отношение на работното време и работното място. Освен това поради икономическата криза много жени, оказали се без работа, биха могли да използват своите умения и познания, за да създадат свое дружество и свое собствено работно място.

Заместник-председателят на Европейската комисия Антонио Таяни, отговарящ за промишлеността и предприемачеството, заяви:Съвсем ясно е, че женският творчески и предприемачески потенциал е най-слабо използваният източник на икономически растеж и нови работни места; източник, който трябва да бъде използван в по-голяма степен в Европа. Във времена на криза не можем да си позволим да пренебрегваме този потенциал. Увеличаването на броя на жените предприемачи ще даде повече икономически възможности на жените и ще допринесе за постигането на растеж“.

За повече информация (на английски език):

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/promoting-entrepreneurship/women/index_en.htm

Контекст

Подбор на наставниците

Наставниците ще се подбират сред предприемачи жени (или мъже) с успешен бизнес, които са натрупали личен опит в притежаването и успешното ръководене на малко или средно предприятие в продължение на най-малко пет години. Те трябва да познават специфичните предизвикателства, пред които се изправят жените предприемачи, да бъдат готови и склонни да споделят опита и уменията си с наставляваните от тях жени на доброволни начала (т.е. без възнаграждение), да могат да се срещат с тях редовно в продължение на най-малко една година, както и да желаят да поемат наставничество над най-малко две начинаещи жени предприемачи.

Наставниците ще се срещат редовно с наставляваните от тях предприемачи и ще обсъждат текущи и стратегически въпроси във връзка с управлението на новосъздадените дружества. Те ще оказват помощ на жените, за да натрупат необходимите знания, умения и увереност и да придобият съответна мисловна нагласа. За да се избегне конфликт на интереси, няма да се допуска наставниците да имат икономически интерес в дружествата на наставляваните предприемачи.

Няколко примера за потенциала на жените предприемачи да създават икономически растеж и нови работни места:

  • В САЩ Организацията на жените президенти (Women Presidents’ Organisation) оповести най-новите данни за 50-те най-бързо развиващи се компании в Северна Америка, притежавани или ръководени от жени. През 2010 г. тези 50 най-успешни компании са отчели общи приходи в размер на 4,1 милиарда щатски долара (средно по 82,7 милиона долара) и са осигурили заетост на 24 650 работници и служители (прогнозните данни за 2011 г. са средно 557 наети лица на компания).

  • В своя доклад за WES (Европейската мрежа за подпомагане на женското предприемачество) за 2008 г. правителството на Обединеното кралство посочва, че жените са най-голямата група лица с най-слабо участие в предприемачеството. Едва 15 % от общо 4,7 милиона предприятия в Обединеното кралство са ръководени от екип, в който преобладават жените, а ако жените започваха свой бизнес също толкова често, колкото и мъжете, всяка година в Обединеното кралство щяха да се създават още 150 000 предприятия. Ако женското предприемачество в Обединеното кралство бе на нивото, което се наблюдава в САЩ, в страната би имало още 900 000 предприятия.

  • В Швеция през 2008 г. над 131 000 дружества са били ръководени от жени, като общият оборот на дружествата е достигнал над 35 милиарда евро, наетите в тях работници и служители са били около 358 000, а изплатените възнаграждения са надхвърлили 6 милиарда евро.

Подходът на жените към предприемачеството е различен от този на мъжете, ето защо са необходими мерки за подкрепа, съобразени с особеностите на жените:

  • На първо място, жените придават по-голямо значение на последиците за семейството, когато обмислят започването на бизнес (61 % спрямо 49 % при мъжете). Те обмислят много внимателно възможностите за успех и проучват подробно евентуалните рискове, които биха довели до провал, преди да използват семейното жилище като обезпечение и/или семейните спестявания като капитал за започване на бизнес.

  • На второ място, в повечето случаи, когато решат да създадат дружество, жените запазват текущата си работа и за известно време съвместяват двете дейности: в тази връзка би могло да се каже, че жените са по-предпазливи от мъжете и си дават по-ясна сметка за риска от неуспех.

  • На трето място, в сравнение с мъжете жените поемат вече съществуващи дружества след по-дълъг пробен период, едва след като са навлезли в дейността на дружеството (поради наследяване, раздяла или развод с бизнес партньор и т.н.).

  • Четвъртата особеност е свързана с финансирането: новосъздадените дружества от жени работят с по-малко капитал в сравнение с дружествата, създавани от мъже, и имат по-малък собствен капитал.

  • На последно място, в сравнение с мъжете жените предприемачи постигат по-бавен, но по-стабилен растеж. Често това означава по-малък риск от неуспех.

Създаването на Европейската мрежа от наставници на жени предприемачи е една от инициативите, предложени в съобщението „Преглед на „Small Business Act“ за Европа“ от 2011 г. В мрежата ще се включат представители от 17 държави: Албания, Белгия, бивша югославска република Македония, Гърция, Ирландия, Испания, Италия, Кипър, Нидерландия, Обединеното кралство, Румъния, Словакия, Словения, Сърбия, Турция, Унгария и Черна гора.

За контакти:

Carlo Corazza +32 2 295 17 52


Side Bar