Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europeiska k ommissionen – Pressmeddelande

K ommissionen stärker områdena rättvisa och grundläggande rättigheter i framtida EU-budgetar

Bryssel den 15 november 2011 – EU-invånare som vistas, reser eller handlar i en annan medlemsstat än hemmedlemsstaten har rätt att känna sig trygga i den situationen. De måste kunna förlita sig på att de har tillgång till rättslig prövning oavsett var i EU de befinner sig. Idag lägger Europeiska kommissionen fram förslag om förenklade finansieringsprogram som ska bidra till att skapa ett område med frihet, säkerhet och rättvisa . Programmen kommer att stödja EU:s åtgärder för att förbättra det europeiska samarbetet på det civilrättsliga och det straffrättsliga området, göra det möjligt för människor att bättre hävda sina rättigheter som EU-medborgare samt främja jämställdhet. De kommer också att bidra till att förstärka EU:s insatser för att bekämpa brottslighet, minska efterfrågan på narkotika och tillvarata rättigheter för personer (till exempel tilltalade eller brottsoffer) som deltar i straffrättsliga förfaranden. De båda nya programmen innebär en avsevärd förenkling jämfört med befintliga program, med mindre pappersarbete och en mer effektiv förvaltning. De kommer att löpa från 2014 till 2020 och preliminärt ha en budget på 803 miljoner euro.

”Genom Lissabonfördraget har kommissionen nu de nödvändiga verktygen för att främja rättvisa, rättigheter och medborgarskap ytterligare. Kommissionen lägger därför fram konkreta förslag för att skydda medborgarnas rättigheter” , sade Viviane Reding, EU:s kommissionär med ansvar för rättvisa. Hon klargjorde vidare att ”lagstiftning inte är tillräckligt i sig. Vi måste se till att människor förstår sina rättigheter, underlätta för rättstillämparna att tillämpa EU-lagstiftningen och låta oss inspireras av varandras strategiska lösningar . Dessa båda nya program syftar till att förbättra medborgarnas tillgång till rättslig prövning och till att främja deras rättigheter. Programmen kommer att stärka det rättsliga samarbetet, bidra till fortbildningen av domare, åklagare och andra rättstillämpare, främja kampen mot olaglig narkotikahandel och stödet till brottsoffer samt främja jämställdhet mellan könen och tillvaratagandet av rättigheter för människor med funktionshinder. De kommer därmed att utgöra ett viktigt bidrag när det gäller att förverkliga målet att skapa ett område med rättvisa och rättigheter på EU-nivå.

Genom de för eslagna programmen "Rättvisa” och ”Rättigheter och medborgarskap” konsolideras sex befintliga program rörande rättvisa och rättigheter. Programmen kommer att fungera som ett stöd för kommissionens arbete med att skapa ett verkligt europeiskt område med rättvisa och vara inriktade på verksamheter som tillför ett större mervärde på EU-nivå.

Programme t Rättvisa , som har en budget på 416 miljoner euro, syftar till att säkerställa att EU:s lagstiftning på civilrättens och straffrättens område faktiskt tillämpas korrekt . Detta kommer att skapa förutsättningar att garantera enskilda och företag verklig tillgång till rättslig prövning i mål med anknytning till flera EU-medlemsstater och stödja EU-insatser för att bekämpa narkotika och brottslighet.

Programme t Rättigheter och medborgarskap , som har en budget på 387 miljoner euro, kommer att bidra till att människor verkligen kan använda sina rättigheter och friheter genom att öka kunskaperna om dem och skapa förutsättningar för en mer enhetlig tillämpning i hela EU. Det kommer också att främja barns rättigheter samt principerna om icke-diskriminering (det vill säga förbud mot diskriminering på grund av ras eller etniskt ursprung, religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning) och jämställdhet mellan könen (däribland projekt för att bekämpa våld mot kvinnor och barn).

Bakgrund

För att dessa mål ska kunna uppnås kommer de nya programmen att stödja vissa mål, till exempel följande:

  • Utbildning för domare och jurister i EU- relaterade frågor, så att de i praktiken har förutsättningar att tillämpa EU-rätten och de rättigheter som gäller i EU (se även IP/11/1021 ).

  • Stärkt EU-samarbete om frågor rörande rättvisa och rättigheter genom nätverk av rättstillämpare, icke-statliga organisationer och beslutsfattare.

  • Praktiska hjälpmedel som underlättar för medborgare och företag att använda sig av sina rättigheter och få tillgång till rättslig prövning , till exempel Europeiska e-juridikportalen .

  • N ationella och europeiska kampanjer för att informera människor om deras rättigheter enligt EU-rätten och hjälpa dem att använda dessa rättigheter i praktiken .

Kommissionen avser dessutom att före årsskiftet föreslå ett nytt ”Europa för medborgarna”-program. Detta program kommer att stödja insatser för att öka medborgarnas medvetande om och förståelse för EU och dess värden och historia, till exempel arrangemang för att minnas händelser i Europas förflutna samt partnerskap mellan städer (vänortsprogram).

De nya programmen kommer att innebära en konsolidering av de befintliga sex program på områdena rättvisa, grundläggande rättigheter och medborgarskap som löper under programperioden 2007–2013, nämligen

  • p rogrammet Civilrätt,

  • programmet Straffrätt,

  • programmet Grundläggande rättigheter och medborgarskap,

  • programmet Daphne III,

  • programmet Förebyggande av och information om narkotikamissbruk, och

  • a vsnitten ”Antidiskriminering och mångfald” och ”Jämställdhet” i programmet för sysselsättning och solidaritet (Progress).

I de två offentliga samråd som legat till grund för dagens förslag var flertalet av de som svarade eniga om att de nuvarande finansieringsprogrammen borde förenklas och minskas i antal.

Ytterligare upplysningar

EU:s finansieringsprogram på området rättvisa:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/news/20111115_en.htm

Nyhetssida för rättsliga frågor :

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/index_en.htm

Hemsida för EU:s kommissionär för rättvisa Viviane Reding:

http://ec.europa.eu/reding

Kontaktpersoner:

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)


Side Bar