Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija – Sporočilo za medije

Komisija utrjuje razsežnost območja pravice in varstva temeljnih pravic v prihodnjih proračunih EU

Bruselj, 15. novembra 2011 – Ljudje v Evropi morajo sproščeno živeti, potovati ali nakupovati v vseh državah članicah, ne samo v svoji. Do sodnega varstva morajo imeti dostop, ne glede na to, kje v EU se nahajajo. Zato Evropska komisija danes predlaga poenostavljene programe financiranja, s katerimi naj bi pomagala graditi območje pravice v EU. Programi bodo podprli ukrepe EU za izboljšanje evropskega sodelovanja na področju civilnega in kazenskega prava, ljudem omogočili učinkovitejše uveljavljanje njihovih pravic, ki jih imajo kot državljani EU, ter spodbujali enakost. Pomagali bodo tudi povečati prizadevanja EU v boju proti kriminaliteti, pri obravnavi povpraševanja po drogah in njihove dobave ter pri zaščiti pravic ljudi (kot so obtoženci ali žrtve kaznivih dejanj) v kazenskih postopkih. Dva nova programa predstavljata večjo poenostavitev v primerjavi z obstoječimi programi, in sicer z manj administrativnimi postopki in učinkovitejšim upravljanjem. Izvajala se bosta v obdobju 2014–2020, v proračunu pa jima bo predvidoma namenjenih 803 milijonov evrov.

Lizbonska pogodba Komisiji omogoča več manevrskega prostora na področju pravosodja, varstva pravic in državljanstva. Tako Komisija lahko oblikuje konkretne predloge za varstvo pravic državljanov ,“ je povedala evropska komisarka za pravosodje Viviane Reding. Toda zgolj zakonodaja ni dovolj. Ljudi moramo ozavestiti o njihovih pravicah, pravosodne delavce pa usposobiti za izvajanje prava EU in si izmenjevati dobre prakse na tem področju. S tema novima programoma želimo izboljšati dostop državljanov do sodnega varstva in jih seznaniti z njihovimi pravicami. Namenjena sta tudi izboljšanju pravosodnega sodelovanja, usposabljanju sodnikov, tožilcev in drugih pravosodnih delavcev, boju proti nezakoniti trgovini z drogami in podpori žrtvam kaznivih dejanj ter spodbujanju enakosti spolov in pravic ljudi s posebnimi potrebami. Z njima bosta vseevropsko območje pravice in varstvo pravic dejansko zaživela .“

Predlagana programa Pravosodje ter Pravice in državljanstvo bosta konsolidirala šest obstoječih programov financiranja na področju pravosodja in varstva pravic. Podprla bosta prizadevanja Komisije za učinkovito območje pravice EU in dala poudarek dejavnostim z visoko dodano vrednostjo na evropski ravni.

Cilj programa Pravosodje , s proračunom 416 milijonov evrov, je zagotoviti učinkovito uporabo evropske zakonodaje na področju civilnega in kazenskega pravosodja . Ljudem in podjetjem, ki so stranke v čezmejnih pravnih postopkih v Evropi, bo pomagal zagotoviti ustrezen dostop do sodnega varstva, okrepil pa bo tudi ukrepanje EU na področju drog in kriminalitete.

Program Pravice in državljanstvo , s proračunom 387 milijonov evrov, bo ljudem pomagal uveljavljati njihove pravice in svoboščine, in sicer tako, da jih bo o njih ozavestil in poskrbel za to, da se jih bo dosledno izvajalo po celotni EU. Spodbujal bo tudi otrokove pravice, načelo nediskriminacije (rasna ali etnična pripadnost, vera ali prepričanje, invalidnost, starost ali spolna usmerjenost) in enakost spolov (vključno s projekti za boj proti nasilju nad ženskami in otroki).

Ozadje

Za doseganje teh cilj ev bosta nova programa podprla dejavnosti, kot so:

  • usposabljanja za sodnike in pravnike v Evropi, tako da bodo znali uporabljati pravo EU in pravice v praksi (glej tudi IP/11/1021 );

  • utrditev sodelovanja na ravni EU pri zadevah, kot sta pravosodje in varstvo pravic, in sicer prek mrež pravosodnih delavcev, nevladnih organizacij in oblikovalcev politik,

  • praktična orodja za državljane in podjetja, kot je na primer Evropski portal e-pravosodje , s katerimi bodo lahko uveljavljali svoje pravice in imeli dostop do sodnega varstva,

  • kampanje na nacionalni in evropski ravni, s katerimi naj bi ljudi seznanili s pravicami, ki so jim zagotovljene po pravu EU, in jim jih pomagali uveljavljati v praksi .

Komisija bo še pred koncem leta predlagala tudi nov program „Evropa za državljane“. Ta bo podpiral dejavnosti za povečanje ozaveščenosti državljanov in njihovega razumevanja EU, njenih vrednot in zgodovine, kot je spomin na evropsko preteklost ter partnerstva med mesti (pobratena mesta).

Nova programa bosta utrdila obstoječih šest programov na področju pravosodja, temeljnih pravic in državljanstva, ki se izvajajo v obdobju financiranja 2007–2013:

  • program Civilno pravosodje,

  • program Kazensko pravosodje,

  • program Temeljne pravice in državljanstvo,

  • program Daphne III,

  • program Preprečevanje uporabe drog in obveščanje,

  • oddelka „boj proti diskriminaciji in raznolikost“ ter „enakost med spoloma“ Programa za zaposlovanje in socialno solidarnost (PROGRESS).

V dveh javnih posvetovanjih, ki sta bili podlaga za današnja predloga, je večina respondentov menila, da bi bilo treba sedanje programe financiranja poenostaviti, njihovo število pa zmanjšati.

Dodatne informacije

Programi financiranja EU na območju pravice:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/news/20111115_en.htm

Informativno uredništvo generalnega direktorata za pravosodje:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/index_en.htm

Spletna stran evropske komisarke za pravosodje Viviane Reding:

http://ec.europa.eu/reding

Kontakti:

Matthew Newman +32 22962406

Mina Andreeva +32 22991382


Side Bar