Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európska komisia – Tlačová správa

Komisia v rámci budúcich rozpočtov EÚ posilní dimenziu spravodlivosti a základných práv

Brusel, 15. novembra 2011 – Ľudia v Európe potrebujú cítiť, že môžu aj v inom členskom štáte žiť, cestovať alebo nakupovať bez väčších problémov. Mali by mať možnosť spoľahnúť sa na prístup k spravodlivosti bez ohľadu na to, kde v EÚ sa nachádzajú. Európska komisia dnes predkladá návrhy zjednodušenia financovania programov na budovanie priestoru spravodlivosti v EÚ. Programy podporia opatrenia EÚ zamerané na zlepšenie európskej spolupráce v občianskych a trestných veciach, umožnia ľuďom lepšie uplatniť svoje práva občanov EÚ a podporia rovnosť. Pomôžu aj posilniť úsilie EÚ v boji proti trestnej činnosti, riešiť problematiku dopytu po drogách a ich ponuky a zaručia práva osôb (obvinených alebo obetí trestnej činnosti) v rámci trestného konania. Tieto dva nové programy predstavujú zásadné zjednodušenie v porovnaní s existujúcimi programami. Zmenší sa objem byrokracie a ich riadenie bude efektívnejšie. Programy sa budú realizovať od roku 2014 do roku 2020 s navrhovaným rozpočtom 803 mil. EUR.

Vďaka Lisabonskej zmluve má teraz Komisia nástroje na podporu spravodlivosti, práv a občianstva . Komisia predkladá konkrétne návrhy týkajúce sa ochrany práv občanov ,“ povedala Viviane Redingová, komisárka EÚ pre spravodlivosť. „ Samotná legislatíva však nestačí. Potrebujeme občanov informovať o ich právach, poskytnúť odborníkom z právnej praxe nástroje potrebné k tomu, aby mohli uplatňovať právne predpisy EÚ, a spoločne využívať politické riešenia . Tieto dva nové programy slúžia na zlepšenie prístupu občanov k spravodlivosti a na podporu ich práv. Zlepšia justičnú spoluprácu, pomôžu vzdelávať sudcov, prokurátorov a iných odborníkov z právnej praxe, podporia boj proti obchodovaniu s drogami, pomôžu obetiam trestnej činnosti a podporia aj rodovú rovnosť a práva občanov s postihnutím. Pomôžu vytvoriť v EÚ priestor spravodlivosti a práv.“

Navrhované programy Spravodlivosť a Práva a občianstvo v sebe zlúčia šesť existujúcich programov financovania v oblasti spravodlivosti a práv. Podporia úsilie Komisie o vybudovanie účinného priestoru spravodlivosti v EÚ a zamerajú sa na činnosti s väčšou pridanou hodnotou na úrovni EÚ.

Program Spravodlivosť s rozpočtom 416 mil. EUR má za cieľ zabezpečiť účinné uplatňovanie občianskoprávnych a trestnoprávnych predpisov EÚ. Pomôže zaistiť pre ľudí a podniky riadny prístup k spravodlivosti v prípade cezhraničných právnych sporov v Európe a podporí opatrenia EÚ v oblasti boja proti drogám a trestnej činnosti.

Program Práva a občianstvo s rozpočtom 387 mil. EUR prispeje k účinnejšiemu uplatňovaniu práv a slobôd ľudí v praxi tým, že zvýši ich informovanosť a posilní konzistentné uplatňovanie ich práv v rámci EÚ. Podporí aj práva dieťaťa, zásadu nediskriminácie (na základe rasového alebo etnického pôvodu, náboženstva alebo viery, zdravotného postihnutia, veku alebo sexuálnej orientácie) a rodovú rovnosť (vrátane projektov na boj proti násiliu páchanému na ženách a deťoch).

Súvislosti

Na dosiahnutie týchto cieľov budú nové programy podporovať tieto činnosti:

  • vzdelávanie pre sudcov a právnikov v Európe, aby boli schopní uplatňovať právne predpisy EÚ a práva v praxi (pozri aj IP/11/1021 );

  • posilnenie spolupráce v rámci EÚ v oblasti spravodlivosti a práv prostredníctvom sietí odborníkov z právnej praxe, mimovládnych organizácií a tvorcov politík;

  • praktické nástroje pre občanov a podniky na uplatnenie ich práv a prístupu k spravodlivosti, ako je Európsky portál e-Justice ;

  • vnútroštátne a európske kampane, ktoré majú ľudí informovať o ich právach, ktoré im zaručuje právo EÚ, a pomáhať im pri ich uplatňovaní v praxi.

Komisia do konca roka takisto navrhne nový program Európa pre občanov. Tento program podporí činnosti na posilnenie informovanosti o EÚ a jej vnímania zo strany občanov, pokiaľ ide o jej hodnoty a históriu, a to prostredníctvom odkazu na európske historické udalosti a budovania partnerstiev medzi mestami.

Nové programy v sebe zlúčia šesť existujúcich programov v oblasti spravodlivosti, základných práv a občianstva, ktoré sa realizujú v rámci obdobia financovania programov 2007 – 2013:

  • program Civilná justícia,

  • program Trestná justícia,

  • program Základné práva a občianstvo,

  • program Daphne III,

  • program Protidrogová prevencia a informovanosť,

  • programové oblasti „Antidiskriminácia a rozmanitosť“ a „Rodová rovnosť“ Programu v oblasti zamestnanosti a sociálnej solidarity (PROGRESS).

V rámci troch verejných konzultácií, z ktorých vzišiel základ dnešných návrhov, väčšina respondentov súhlasila s tým, že by sa súčasné programy financovania mali zjednodušiť a ich počet by sa mal znížiť.

Ďalšie informácie:

Programy financovania EÚ v oblasti spravodlivosti:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/news/20111115_en.htm

Informačná stránka GR pre spravodlivosť:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/index_en.htm

Domovská stránka Viviane Redingovej, komisárky EÚ pre spravodlivosť:

http://ec.europa.eu/reding

Kontaktné osoby:

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)


Side Bar