Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Commissie versterkt de dimensie justitie en grondrechten van toekomstige EU‑begrotingen

Brussel, 15 november 2011 – Europese burgers moeten met een gerust hart in een andere lidstaat kunnen wonen, reizen of winkelen. Zij moeten toegang tot de rechter hebben ongeacht waar zij zich bevinden in de EU. Met het oog op de totstandbrenging van een Europese rechtsruimte heeft de Europese Commissie vandaag voorstellen gedaan voor vereenvoudigde financieringsprogramma's. Met deze programma's zal de Europese samenwerking op civiel- en strafrechtelijk gebied worden ondersteund, zullen personen hun rechten als EU‑burgers beter kunnen uitoefenen en zal gelijkheid worden bevorderd. Ook d e Europese inspanningen ter bestrijding van criminaliteit en ter terugdringing van de vraag naar en het aanbod van drugs zullen kunnen worden opgevoerd en de rechten van personen in strafprocedures (zoals verdachten of slachtoffers van misdrijven) zullen beter kunnen worden gewaarborgd. De twee nieuwe programma's zijn een grote vereenvoudiging ten opzichte van de bestaande programma's, met minder administratieve rompslomp en een doeltreffender programmabeheer. De programma's lopen van 2014 tot en met 2020, met een voorgestelde begroting van 803 miljoen euro.

" Door het Verdrag van Lissabon beschikt de Commissie nu over de instrumenten om meer te doen voor justitie, rechten en burgerschap. De Commissie komt met concrete voorstellen om de rechten van burgers te beschermen ", aldus Viviane Reding, EU-commissaris voor Justitie. " Maar wetgeving alleen is niet voldoende. Wij moeten personen bewust maken van hun rechten, beoefenaars van juridische beroepen de middelen geven om de Europese wetgeving toe te passen en beleidsoplossingen delen. Deze twee nieuwe programma's hebben tot doel de burgers een betere toegang tot de rechter te bieden en hun rechten te versterken. De justitiële samenwerking zal worden verbeterd, de opleiding van rechters, officieren van justitie en andere beoefenaars van juridische beroepen ondersteund en de handel in illegale drugs bestreden. Voorts zal bijstand worden verleend aan slachtoffers van misdrijven, zal gendergelijkheid worden bevorderd en zullen de rechten van personen met een handicap worden versterkt. De programma's zullen van de EU een ruimte van recht en rechtvaardigheid helpen maken. "

Met de voorgestelde programma's 'Justitie' en 'Rechten en burgerschap' zullen de zes bestaande financieringsprogramma's op het gebied van justitie en rechten worden samengevoegd. De inspanningen van de Commissie om een doeltreffende Europese rechtsruimte te ontwikkelen, zullen worden ondersteund en daarbij zal de nadruk liggen op activiteiten met een grote toegevoegde waarde op EU‑niveau.

Het programma Justitie , met een begroting van 416 miljoen euro, moet ervoor zorgen dat de EU‑wetgeving op civiel- en strafrechtelijk gebied doeltreffend wordt toegepast . Personen en ondernemingen zullen bij grensoverschrijdende rechtszaken in Europa daadwerkelijk toegang krijgen tot de rechter en er zal steun worden verleend aan EU‑acties ter bestrijding van drugs en criminaliteit.

Het programma Rechten en burgerschap , met een begroting van 387 miljoen euro, moet ervoor zorgen dat de rechten en vrijheden van personen daadwerkelijk kunnen worden uitgeoefend door de bekendheid ervan te verhogen en ze in de hele EU op een meer samenhangende wijze toe te passen. Ook zullen de rechten van het kind en de beginselen van non-discriminatie (ras of etnische afstamming, godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele geaardheid) en gendergelijkheid (waaronder projecten ter bestrijding van het geweld tegen vrouwen en kinderen) worden bevorderd.

Achtergrond

Ter verwezenlijking van deze doelstellingen, zullen de nieuwe programma's acties ondersteunen als:

  • opleiding van rechters en advocaten in heel Europa, zodat zij de EU‑wetgeving en ‑rechten in de praktijk kunnen toepassen (zie ook IP/11/1021 );

  • versterking van de EU‑samenwerking op het gebied van justitie en rechten via netwerken van beoefenaars van juridische beroepen, niet‑gouvernementele organisaties en beleidsmakers;

  • praktisch e instrumenten voor burgers en ondernemingen om hun rechten uit te oefenen en toegang te hebben tot de rechter, bijvoorbeeld het Europese e-justitieportaal ;

  • nationale en Europese campagnes om personen bewust te maken van hun door het EU-recht gewaarborgde rechten en uit te leggen hoe zij die rechten in de praktijk kunnen uitoefenen .

De Commissie zal vóór het einde van het jaar ook een nieuw programma "Europa voor burgers" presenteren. Dat programma zal activiteiten ondersteunen om bij burgers het bewustzijn en het begrip van de EU, haar waarden en geschiedenis te verhogen, zoals de herinnering aan het verleden van Europa en partnerschappen tussen steden (stedenbanden).

Met de nieuwe programma's zullen de zes bestaande programma's op het gebied van justitie, grondrechten en burgerschap die betrekking h ebben op de financieringsperiode 2007-2013, worden samengevoegd:

  • programma Civiel recht;

  • programma Strafrecht;

  • programma Grondrechten en burgerschap;

  • programma Daphne III;

  • programma Drugspreventie- en –voorlichting;

  • de onderdelen "Discriminatiebestrijding en verscheidenheid" en "Gelijkheid van mannen en vrouwen" van het programma voor werkgelegenheid en maatschappelijke solidariteit (Progress).

Bij de twee openbare raadplegingen die ter voorbereiding van de voorstellen van vandaag werden gehouden, spraken de meeste respondenten zich uit voor een vereenvoudiging van de huidige financieringsprogramma's en een vermindering van het aantal programma's.

Voor meer informatie

EU‑financieringsprogramma's op het gebied van justitie:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/news/20111115_en.htm

Newsroom DG Justitie:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/index_en.htm

Homepage van Viviane Reding, EU-commissaris voor Justitie:

http://ec.europa.eu/reding

Contact:

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)


Side Bar