Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisijas paziņojums presei

Komisija nostiprina tiesiskuma un pamattiesību lomu turpmākajos ES budžetos

Briselē, 2011. gada 15. novembrī . Cilvēkiem Eiropā ir jājūtas brīvi, dzīvojot, ceļojot vai iepērkoties kādā citā dalībvalstī. Neatkarīgi no viņu atrašanās ES, viņiem vajadzētu paļauties uz tiesu pieejamību. Šodien Eiropas Komisija iesniedz priekšlikumus vienkāršotām finansēšanas programmām, kas palīdzēs izveidot ES tiesiskuma telpu. Programmas atbalstīs ES darbības, lai Eiropas līmenī uzlabotu sadarbību civillietās un krimināllietās, ļautu cilvēkiem labāk izmantot savas ES pilsoņu tiesības un veicinātu līdztiesību. Tāpat tās palīdzēs atbalstīt ES centienus apkarot noziedzību, samazināt narkotiku pieprasījumu un piedāvājumu un aizsargāt cilvēku (piemēram, apsūdzēto vai noziedzīgos nodarījumos cietušo) tiesības kriminālprocesā. Salīdzinājumā ar esošajām programmām, abās jaunajās programmās ir veikta būtiska vienkāršošana, kas paredz mazāku dokumentācijas apjomu un lielāku efektivitāti to pārvaldībā. Programmas tiks īstenotas no 2014. gada līdz 2020. gadam un to ierosinātais budžets ir 803 miljoni eiro.

" Lisabonas līgums dod Komisijai vajadzīgos rīkus, lai izdarītu vairāk tiesiskuma, tiesību un pilsonības jomā. Komisija sniedz konkrētus priekšlikumus, lai aizsargātu pilsoņu tiesības ," teica ES tiesiskuma komisāre Viviāna Redinga. " Taču ar tiesību aktiem vien nepietiek. Mums ir jāveido cilvēku izpratne par viņu tiesībām, jāapmāca profesionāli juristi ES tiesību aktu piemērošanā un jāapmainās ar politiskajiem risinājumiem. Šīs abas jaunās programmas uzlabos tiesu pieejamību iedzīvotājiem un nostiprinās viņu tiesības. Tās uzlabos tiesu sadarbību, palīdzēs apmācīt tiesnešus un prokurorus un citus profesionālos juristus, apkarot nelegālo narkotiku tirdzniecību un sniegt atbalstu noziegumos cietušajiem, kā arī veicinās dzimumu līdztiesību un invalīdu tiesības. Tās palīdzēs izveidot patiesu ES tiesiskuma un tiesību telpu ."

Ierosinātās programmas "Tiesiskums" un "Tiesības un pilsonība" apvienos esošās sešas finansēšanas programmas tiesiskuma un tiesību jomā. Tās atbalstīs Komisijas centienus izveidot efektīvu ES tiesiskuma telpu, kurā galvenā uzmanība būs vērsta uz darbībām ar palielinātu pievienoto vērtību ES līmenī.

Programmas " Tiesiskums ", kuras budžets ir 416 miljoni eiro, mērķis ir nodrošināt to, ka tiek efektīvi piemēroti ES tiesību akti civiltiesību un krimināltiesību jomā. Tas palīdzēs nodrošināt labāku tiesu pieejamību cilvēkiem un uzņēmumiem pārrobežu tiesvedībā Eiropā un atbalstīt ES darbības, kas vērstas uz narkotiku un noziedzības apkarošanu.

Programma " Tiesības un pilsonība ", kuras budžets ir 387 miljoni eiro, palīdzēs praksē efektīvāk īstenot cilvēku tiesības un brīvības, palielinot informētību par tām un konsekventāk piemērojot tās visā ES. Tāpat tā atbalstīs bērnu tiesības, diskriminācijas (rases vai etniskās izcelsmes, reliģijas vai pārliecības, invaliditātes, vecuma vai dzimumorientācijas dēļ) aizlieguma un dzimumu līdztiesības principus (tostarp projektus vardarbības pret sievietēm un bērniem apkarošanai).

Pamatinformācija

Lai sasniegtu šos mērķus, jaunās programmas atbalstīs šādas darbības.

  • Tiesnešu un juristu apmācība visā Eiropā, lai viņi praksē varētu piemērot ES tiesību aktus un īstenot ES tiesības (skatīt arī IP/11/1021 ).

  • Pastiprināta tiesu sadarbība un sadarbība tiesību jautājumos ES līmenī, izmantojot sadarbības tīklus starp profesionāliem juristiem, nevalstiskajām organizācijām un politikas veidotājiem.

  • Praktiski rīki iedzīvotājiem un uzņēmumiem, lai tie īstenotu savas tiesības un nodrošinātu tiem tiesu pieejamību, piemēram, Eiropas e-tiesiskuma portāls .

  • Kampaņas valstu un Eiropas līmenī, lai informētu cilvēkus par viņu tiesībām, kas tiem garantētas saskaņā ar ES tiesību aktiem, un palīdzētu viņiem tās īstenot praksē.

Līdz gada beigām Komisija ierosinās arī jaunu programmu "Eiropa pilsoņiem". Ar šo programmu atbalstīs darbības, lai palielinātu informētību un iedzīvotāju izpratni par ES, tās vērtībām un vēsturi, piemēram, atgādinot par Eiropas pagātni un partnerattiecībām starp pilsētām (pilsētu sadraudzību).

Jaunās programmas apvienos sešas esošās programmas tiesiskuma, pamattiesību un pilsonības jomā, kuras ir paredzētas finansēšanas periodam no 2007. gada līdz 2013. gadam:

  • programmu "Civiltiesības";

  • programmu "Krimināltiesības";

  • programmu "Pamattiesības un pilsonība";

  • Daphne III programmu;

  • programmu "Narkotiku apkarošana un informēšana par tām”;

  • programmas "Nodarbinātība un sociālā solidaritāte" ( PROGRESS ) sadaļas "Diskriminācijas novēršana un daudzveidība" un "Dzimumu līdztiesība".

Abās sabiedriskajās apspriešanās, kuru rezultāti ir šodienas priekšlikumu pamatā, lielākā daļa respondentu piekrita, ka esošās finansēšanas programmas būtu jāvienkāršo un to skaits būtu jāsamazina.

Plašāka informācija

ES finansēšanas programmas tiesiskuma jomā:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/news/20111115_en.htm

Tieslietu jomas ziņas:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/index_en.htm

ES tiesiskuma komisāres Viviānas Redingas mājas lapa:

http://ec.europa.eu/reding

Kontaktpersonas:

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)


Side Bar