Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos pranešimas spaudai

Komisija stiprina būsimų ES biudžetų teisingumo ir pagrindinių teisių dimensiją

Briuselis, 2011 m. lapkričio 15 d. Europiečiai turi jaustis saugūs gyvendami, keliaudami ar pirkdami kitoje valstybėje narėje. Jiems turėtų būti užtikrinta teisė kreiptis į teismą, kad ir kokioje ES šalyje jie būtų. Šiandien Europos Komisija pateikia pasiūlymus supaprastinti finansavimo programas, kad padėtų sukurti ES teisingumo erdvę. Programomis bus remiami ES veiksmai, kuriais gerinamas Europos bendradarbiavimas civilinės ir baudžiamosios teisės klausimais, suteikiamos didesnės galimybės asmenims pasinaudoti savo, kaip ES piliečių, teisėmis ir skatinama lygybė. Jos taip pat padės sustiprinti ES pastangas kovoti su nusikalstamumu, spręsti narkotikų paklausos ir pasiūlos problemą ir apsaugoti asmenų (pvz., kaltinamųjų ar nusikaltimų aukų) teises baudžiamosios bylos metu. Dvi naujos programos yra gerokai supaprastintos, palyginti su vykdomomis dabar: reikės pateikti mažiau dokumentų, o jų valdymas bus veiksmingesnis. Programos bus vykdomos 2014–2020 m. ir joms siūloma skirti 803 mln. EUR biudžetą.

„Lisabonos sutartimi Komisijai suteikta priemonių nuveikti daugiau teisingumo, teisių ir pilietybės srityje. Komisija pateikia konkrečius piliečių teisių apsaugos pasiūlymus, – sakė už teisingumą atsakinga Europos Komisijos narė Viviane Reding. – Bet vien teisės aktų nepakanka. Turime užtikrinti, kad žmonės žinotų savo teises, mokyti teisininkus taikyti ES teisę ir dalytis politinių klausimų sprendimo patirtimi. Šios dvi naujos programos skirtos piliečių teisei kreiptis į teismą užtikrinti ir jų teisėms propaguoti. Programomis bus gerinamas teisminis bendradarbiavimas, teikiama pagalba mokant teisėjus, prokurorus ir kitus teisininkus, kovojama su neteisėta prekyba narkotikais, teikiama parama nusikaltimų aukoms, skatinama lyčių lygybė ir puoselėjamos neįgaliųjų teisės. Jos padės sukurti realią ES teisingumo ir teisių erdvę.“

Siūlomos Teisingumo programa ir Teisių ir pilietybės programa sujungs šešias dabartines teisingumo ir teisių srities finansavimo programas. Jomis bus prisidėta prie Komisijos pastangų sukurti veiksmingą ES teisingumo erdvę, daugiausia dėmesio skiriant veiklai, kuri turi papildomos naudos ES lygiu.

Teisin gumo programa , kuriai skirti 416 mln. EUR, siekiama užtikrinti, kad ES civilinės ir baudžiamosios teisės aktai būtų taikomi veiksmingai. Tai padės garantuoti geresnes asmenų ir įmonių teises kreiptis į teismą tarpvalstybinėse teismo bylose Europoje ir parems ES kovos su narkotikais ir nusikalstamumu veiksmus.

Teisių ir pilietybės programa , kurios biudžetas – 387 mln. EUR, padės pasiekti, kad asmenų teisės ir laisvės būtų praktiškai veiksmingos, geriau apie jas informuojant ir nuosekliau taikant visoje ES. Ja taip pat bus propaguojamos vaiko teisės, nediskriminavimo (dėl rasės ar etninės kilmės, religijos ar įsitikinimų, negalios, amžiaus ar seksualinės orientacijos) principai ir lyčių lygybė (įskaitant projektus, kuriais kovojama su smurtu prieš moteris ir vaikus).

Pagrindiniai faktai

Siekiant minėtų tikslų, naujomis programomis bus, be kita ko, remiami tokie veiksmai:

  • Europos teisėjų ir kitų teisininkų mokymas, kad jie galėtų praktiškai taikyti ES teisę ir ja suteikiamas teises (taip pat žr. IP/11/1021 );

  • ES bendradarbiavimo teisingumo ir teisių klausimais stiprinimas, pasitelkiant teisininkų, nevyriausybinių organizacijų ir politikos formuotojų tinklus;

  • praktinės priemonės piliečiams ir įmonėms, kad jie galėtų pasinaudoti savo teisėmis ir teise kreiptis į teismą, pavyzdžiui, Europos e. teisingumo portalas ;

  • nacionalinės ir europinės piliečių informavimo apie ES teise jiems garantuojamas teises ir pagalbos jomis pasinaudoti praktiškai kampanijos.

Iki metų galo Komisija taip pat pasiūlys naują programą „Europa piliečiams“, kuria bus remiama piliečių informuotumo apie ES, jos vertybes ir istoriją didinimo ir jų suvokimo veikla (kaip antai Europos praeities atminimas ir miestų partnerystė).

Naujosios programos sujungs šešias pagal 2007–2013 m. finansavimą vykdomas teisingumo, pagrindinių teisių ir pilietybės srities programas:

  • Civilinės teisenos programą;

  • Baudžiamosios teisenos programą;

  • Pagrindinių teisių ir pilietybės programą;

  • programą „Daphne III“;

  • programą „Narkotikų prevencija ir informacija apie juos“;

  • Užimtumo ir socialinio solidarumo programos PROGRESS dalis „Kova su diskriminacija ir įvairovė“ ir „Lyčių lygybė“.

Dėl šiandien pateiktų pasiūlymų Komisija surengė dvi viešas konsultacijas, per kurias dauguma apklaustųjų pritarė, kad dabartines finansavimo programas reikėtų supaprastinti ir sumažinti jų skaičių.

Išsamesnė informacija

ES teisingumo srities finansavimo programos

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/news/20111115_en.htm

Teisingumo generalinio direktorato naujienų skiltis

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/index_en.htm

Už teisingumą atsakingos Europos Komisijos narės Viviane Reding interneto svetainė

http://ec.europa.eu/reding

Asmenys ryšiams:

Matthew Newman , tel. +32 2 296 24 06

Mina Andreeva , tel. +32 2 299 13 82


Side Bar