Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euro opan komissio - Lehdistötiedote

Komissio tehostaa oikeusasioita ja perusoikeuksia koskevien ohjelmien rahoitusta

Br yssel 15. marraskuuta 2011 Euroopan komission tänään esittämillä ehdotuksilla yksinkertaistetaan EU:n oikeusalueen kehittämiseen tähtääviä rahoitusohjelmia. Ohjelmista myönnetään tukea EU:n toimille, joilla lujitetaan yhteistyötä siviili- ja rikosoikeuden alalla, parannetaan kansalaisten edellytyksiä käyttää unionin kansalaisuuteen liittyviä oikeuksiaan ja edistetään tasa-arvon toteutumista. Ohjelmat edistävät osaltaan myös rikoksentorjuntaa, huumeiden kysynnän ja tarjonnan vähentämistä ja esimerkiksi rikoksesta syytettyjen tai rikoksen uhrien oikeuksia rikosoikeudenkäynnin yhteydessä. Ohjelmien lukumäärä vähenee kahteen, mikä merkitsee nykytilanteeseen verrattuna huomattavaa yksinkertaistamista; byrokratia vähenee ja hallinto tehostuu. Ohjelmien täytäntöönpanoon myönnetään 803 miljoonaa euroa vuosiksi 2014–2020.

Lissabonin sopimuksen ansiosta komissio pystyy nyt viemään oikeus- ja kansalaisuusasioita ja perusoikeuksia eteenpäin entistä tehokkaammin. Komissio esittääkin nyt konkreettisia ehdotuksia kansalaisten oikeuksien suojaamiseksi. Unionin kansalaisten on voitava luottaa siihen, että he saavat oikeutta kaikkialla EU:n alueella , sanoi EU:n oikeuskomissaari Viviane Reding. ” Lainsäädäntö yksinään ei kuitenkaan riitä. Ihmisten on tunnettava oikeutensa, ja oikeusalan toimijoilla on oltava keinot soveltaa EU:n lainsäädäntöä ja käyttää yhteisiä toimintamalleja. Uusilla ohjelmilla parannetaan oikeuden saatavuutta ja edistetään kansalaisten oikeuksia. Niillä helpotetaan oikeudellista yhteistyötä ja kehitetään tuomareiden, syyttäjien ja muiden oikeusalan ammattilaisten koulutusta. Lisäksi niillä vahvistetaan huumekaupan torjuntaa ja tuetaan rikoksen uhreja sekä edistetään sukupuolten tasa-arvoa ja vammaisten oikeuksia.

Oikeusalan ohjelmaa ja perusoikeus- ja kansalaisuusohjelmaa koskevissa ehdotuksissa on yhdistetty kuusi nykyistä oikeusalan rahoitusohjelmaa. Ehdotukset tukevat komission tavoitetta luoda todellinen Euroopan oikeusalue keskittymällä toimiin, joista voidaan saada lisäarvoa EU:n tasolla.

Oikeusalan ohjelma , jonka budjetti on 416 miljoonaa euroa, tehostaa EU:n lainsäädännön täytäntöönpanoa siviili- ja rikosoikeuden alalla. Sen avulla voidaan parantaa oikeuden saatavuutta rajatylittävissä riita-asioissa EU:n alueella sekä kansalaisten että yritysten kannalta ja tukea huumeiden ja rikosten torjuntaan liittyviä EU:n toimia.

Perusoikeus- ja kansalaisuusohjelma , jonka budjetti on 387 miljoonaa euroa, auttaa toteuttamaan kansalaisten oikeudet ja vapaudet käytännössä lisäämällä niiden tunnettuutta ja parantamalla niiden johdonmukaista soveltamista kaikkialla EU:ssa. Ohjelmalla edistetään myös lapsen oikeuksia, syrjintäkiellon periaatetta (ketään ei saa syrjiä rodun tai etnisen alkuperän, uskonnon tai vakaumuksen, vamman, iän tai sukupuolisen suuntautumisen perusteella) ja sukupuolten tasa-arvoa (mm. hankkeet naisiin ja lapsiin kohdistuvan väkivallan torjumiseksi).

Tausta

Näi den tavoitteiden toteuttamiseksi ohjelmista myönnetään rahoitusta seuraaviin toimiin:

  • tuomareid en ja lakimiesten koulutus, jotta he osaavat soveltaa EU:n lainsäädäntöä ja oikeuksia käytännössä (ks. myös IP/11/1021 );

  • o ikeusasioita koskevan EU:n yhteistyön lujittaminen oikeusalan ammattilaisten, valtiosta riippumattomien järjestöjen ja päättäjien muodostamien verkostojen avulla;

  • k ansalaisille ja yrityksille tarjottavat käytännön välineet, joiden avulla heidän on helpompi käyttää oikeuksiaan ja saada oikeutta, esimerkiksi Euroopan eJustice-portaali ;

  • k ansalliset ja EU:n laajuiset kampanjat, joiden avulla kansalaisille tiedotetaan heille EU:n lainsäädännön perusteella kuuluvista oikeuksista ja autetaan heitä hyödyntämään niitä käytännössä .

Lisäksi komissio esittää vielä tämän vuoden loppuun mennessä ehdotuksen uudeksi Kansalaisten Eurooppa -ohjelmaksi. Tämän ohjelman tarkoituksena on lisätä kansalaisten tietoa EU:sta ja sen arvoista ja historiasta muun muassa toteuttamalla ystävyystoimintaa kaupunkien kesken.

Uus issa ohjelmissa yhdistetään seuraavat kuusi oikeus-, kansalaisuus- ja perusvapauksien ohjelmaa, jotka pannaan täytäntöön vuosina 2007–2013:

  • yksityisoikeuden ohjelma ;

  • rikosoikeuden ohjelma ;

  • perusoikeus- ja kansalaisuusohjelma ;

  • Daphne III -ohjelma;

  • huumetorjuntaa ja ‑tiedotusta koskeva ohjelma ;

  • työllisyyttä ja sosiaalista yhteisvastuuta koskeva n yhteisön Progress-ohjelman ”syrjinnän torjumista ja monimuotoisuutta” ja ”sukupuolten tasa-arvoa” koskevat osat.

Tänään hyväksyttyjen ehdotusten laatimista pohjustettiin kahdella julkisella kuulemisella, joiden yhteydessä valtaosa vastaajista katsoi, että nykyisiä rahoitusohjelmia olisi yksinkertaistettava ja niiden määrää supistettava .

Lisätie toja

EU:n rahoitusohjelmat oikeusalalla

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/news/20111115_en.htm

Oikeusasioiden uutissivu

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/index_en.htm

Oikeusasioista vastaavan komissaarin Viviane Redingin kotisivu

http://ec.europa.eu/reding

Yhteyshenkilöt:

Matthew Newman +32-2 296 24 06

Mina Andreeva +32-2 299 13 82


Side Bar