Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon – Pressiteade

Euroopa Komisjon lihtsustab õigusküsimuste ja põhiõigustega seotud tegevuse rahastamist ELi eelarvest

Brüssel, 15. november 2011. Eurooplastel peab olema võimalik teises liikmesriigis takistusteta elada, reisida ja sisseoste teha. Samuti peaks neil olema kogu ELis juurdepääs õiguskaitsele. Täna esitab Euroopa Komisjon ettepanekud, mille eesmärk on lihtsustada programme, millega rahastatakse ELi õigusruumi loomist. Uute programmidega toetatakse ELi meetmeid tsiviil- ja kriminaalõigusalase koostöö parandamiseks Euroopas, hõlbustatakse ELi kodanikel oma õiguste kasutamist ja edendatakse võrdõiguslikkust. Samuti võimaldavad uued programmid ELil aktiivsemalt võidelda kuritegevusega, vähendada uimastipakkumist ja -nõudlust ning tagada kriminaalmenetluse osalistele (nt süüdistatavatele ja kuriteo ohvritele) nende õigused. Mõlema uue programmiga lihtsustatakse märgatavalt olemasolevaid programme, vähendatakse bürokraatiat ja tõhustatakse halduskülge. Programme on kavas rakendada ajavahemikul 2014–2020 ja neile ette nähtud eelarve on 803 miljonit eurot.

Euroopa Komisjoni õigusküsimuste voliniku Viviane Redingi sõnul on komisjonil tänu Lissaboni lepingu jõustumisele võimalus rohkem tegeleda õigusküsimuste, põhiõiguste ja kodanike õigustega. „Komisjoni ettepanekute eesmärk on kaitsta konkreetselt inimeste õigusi. Ainuüksi õigusaktidest aga ei piisa. Inimesi tuleb teavitada nende õigustest, õiguselukutsete esindajad peavad saama vahendid ELi õiguse kohaldamiseks ja tuleb jagada valdkondlikke lahendusi. Mõlema uue programmiga soovitakse parandada kodanike juurdepääsu õiguskaitsele ja edendada nende õigusi. Selleks käsitletakse programmides õigusalast koostööd, toetatakse kohtunike, prokuröride ja muude õiguselukutsete esindajate koolitamist, võideldakse ebaseadusliku uimastiäri vastu, abistatakse kuriteo ohvreid ning edendatakse meeste ja naiste võrdõiguslikkust ja puuetega inimeste õigusi. Sel viisil aidatakse kaasa kogu ELi hõlmava õigus- ja põhiõiguste ruumi tegelikule tekkimisele.”

Kavandatava õigusprogrammi ning põhiõiguste ja kodakondsuse programmiga konsolideeritakse kuus olemasolevat rahastamisprogrammi õigusasjade ja põhiõiguste valdkonnas. Eesmärk on toetada komisjoni tööd tõelise ELi õigusruumi loomiseks, keskendudes sellistele meetmetele, millega EL saab pakkuda kõige suuremat lisaväärtust.

Õigusprogrammiga , mille eelarve on 416 miljonit eurot, tuleb tagada ELi õiguse tõhus kohaldamine tsiviil- ja kriminaalõiguse valdkonnas. See hõlmab nõuetekohase juurdepääsu tagamist õiguskaitsele Euroopa piiriülestes kohtuasjades, olgu tegu üksikisiku või ettevõtjatega, ning ELi meetmeid uimasti- ja kuritegevuse vastase võitluse alal.

Põhiõiguste ja kodakondsuse programmiga , mille eelarve on 387 miljonit eurot, teavitatakse inimesi nende õigustest ja vabadustest, et nad saaksid neid praktikas paremini kasutada. Ühtlasi parandatakse nende õiguste ja vabaduste kohaldamist kogu ELis. Lisaks edendatakse programmiga lapse õigusi, diskrimineerimise (olgu selle põhjuseks rassiline või etniline päritolu, usutunnistus või veendumused, puue, vanus või seksuaalne sättumus) vastaste põhimõtete järgimist ning meeste ja naiste võrdõiguslikkust (sealhulgas naise ja laste vastu suunatud vägivalla vastase võitluse projekte).

Taust

Nimetatud eesmärkide saavutamiseks toetatakse programmidega näiteks järgmist:

  • üle-euroopaline kohtunike ja juristide koolitamine, et nad oskaksid ELi õigust ja õigusi praktikas kohaldada (vt ka IP/11/1021 );

  • õigusalase ja põhiõigusi käsitleva koostöö tugevdamine Euroopas, kasutades õiguselukutsete esindajate, valitsusväliste organisatsioonide ja poliitika kujundajate võrgustikke;

  • praktiliste vahendite loomine, mis võimaldaksid üksikisikutel ja ettevõtjatel kasutada oma õigusi ja tagaksid neile juurdepääsu õiguskaitsele, nt Euroopa e-õiguskeskkonna portaal ;

  • liikmesriigi ja ELi tasandi kampaaniad, mis teavitaksid inimesi neile ELi õigusega tagatud õigustest ja aitaksid neil neid õigusi praktikas kasutada.

Enne aasta lõppu esitab komisjon ka uue „Kodanike Euroopa” programmi ettepaneku. Selle programmiga toetatakse meetmeid, mis suurendavad inimeste teadlikkust ELi küsimustest, väärtustest ja ajaloost ning aitavad inimestel neid paremini mõista. Selliste meetmete hulka kuuluvad näiteks Euroopa minevikku käsitlevad mälestusüritused ja linnade mestimine.

Uute programmidega ühendatakse kuus praegust õigus-, põhiõiguste ja kodakondsuse alast programmi, mida rahastatakse ajavahemikul 2007–2013. Ühendatavad programmid on järgmised:

  • justiitsõigusprogramm;

  • kriminaalõigusprogramm;

  • põhiõiguste ja kodakondsuse programm;

  • Daphne III programm;

  • uimastiennetuse ja teavitustegevuse programm;

  • tööhõive ja sotsiaalse solidaarsuse programmi „Progress” osad „Mittediskrimineerimine ja mitmekesisus” ja „Sooline võrdõiguslikkus”.

Tänased ettepanekud põhinevad kahel avalikul konsulteerimisel, mille käigus saadud vastustes väljendati enamjaolt samuti arvamust, et praegusi rahastamisprogramme tuleks lihtsustada ja nende arvu vähendada.

Lisateave

ELi õigusvaldkonna rahastamisprogrammid:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/news/20111115_en.htm

Õigusküsimuste uudistesait:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/index_en.htm

ELi õigusküsimuste voliniku Viviane Redingi koduleht:

http://ec.europa.eu/reding

Kontaktisikud:

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)


Side Bar