Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Δελτίο τύπου

Η Επιτροπή ενισχύει τις πτυχές των μελλοντικών προϋπολογισμών της ΕΕ οι οποίες αφορούν τη δικαιοσύνη και τα θεμελιώδη δικαιώματα

Βρυξέλλες, 15 Νοεμβρίου 2011 – Οι άνθρωποι στην Ευρώπη πρέπει να νιώθουν άνετα όταν ζουν, ταξιδεύουν ή πραγματοποιούν αγορές σε άλλα κράτη μέλη εκτός από το δικό τους. Οι πολίτες θα πρέπει να διακατέχονται από βεβαιότητα σχετικά με την πρόσβαση στη δικαιοσύνη οπουδήποτε και αν βρίσκονται εντός της ΕΕ. Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποβάλλει προτάσεις για την απλούστευση των προγραμμάτων χρηματοδότησης, προκειμένου να διευκολυνθεί η συγκρότηση ενωσιακού χώρου δικαιοσύνης . Τα προγράμματα αυτά θα υποστηρίζουν τις δράσεις της ΕΕ για τη βελτίωση της ευρωπαϊκής συνεργασίας στους τομείς του αστικού και του ποινικού δικαίου, θα επιτρέπουν στους πολίτες να ασκούν καλύτερα τα δικαιώματα που απολαμβάνουν ως πολίτες της ΕΕ και θα προάγουν την ισότητα. Επίσης, θα συμβάλλουν στην ενίσχυση των προσπαθειών της ΕΕ για την πάταξη της εγκληματικότητας, την αντιμετώπιση της ζήτησης και της προσφοράς ναρκωτικών και την κατοχύρωση των δικαιωμάτων των πολιτών (π.χ. των κατηγορουμένων και των θυμάτων αξιόποινων πράξεων) στο πλαίσιο ποινικών διαδικασιών. Τα δύο νέα προγράμματα αντιπροσωπεύουν σημαντική απλούστευση σε σύγκριση με τα υφιστάμενα προγράμματα, με μείωση της γραφειοκρατίας και αποτελεσματικότερη διαχείριση. Η εφαρμογή τους θα καλύψει τη χρονική περίοδο 2014-2020, με προτεινόμενο προϋπολογισμό τα 803 εκατ. ευρώ.

H Viviane Reding, επίτροπος Δικαιοσύνης της ΕΕ, δήλωσε για το θέμα τα εξής: «Χάρη στη συνθήκη της Λισαβόνας, η Επιτροπή διαθέτει πλέον τα μέσα για να πράξει περισσότερα στους τομείς της δικαιοσύνης, των δικαιωμάτων και της ιθαγένειας. Η Επιτροπή υποβάλλει ήδη συγκεκριμένες προτάσεις με στόχο την προάσπιση των δικαιωμάτων των πολιτών. Πλην όμως, η νομοθεσία από μόνη της δεν αρκεί. Πρέπει να ενημερώσουμε τους πολίτες για τα δικαιώματά τους, να παράσχουμε σε όσους ασκούν νομικά επαγγέλματα τα εφόδια για την εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ και να ανταλλάξουμε μεταξύ μας λύσεις πολιτικής . Αυτά τα δύο νέα προγράμματα έχουν ως στόχο τη βελτίωση της πρόσβασης των πολιτών στη δικαιοσύνη και την προαγωγή των δικαιωμάτων τους. Θα βελτιώσουν τη δικαστική συνεργασία, θα συντελέσουν στην κατάρτιση δικαστών, εισαγγελέων και άλλων επαγγελματιών του νομικού χώρου, στην καταπολέμηση της διακίνησης παράνομων ναρκωτικών και στην υποστήριξη των θυμάτων αξιόποινων πράξεων, και θα προαγάγουν την ισότητα των φύλων και τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία. Συντελούν στο να καταστεί πραγματικότητα ένας χώρος δικαιοσύνης και δικαιωμάτων ο οποίος θα καλύπτει ολόκληρη την ΕΕ.»

Τα προτεινόμενα δύο προγράμματα, δηλαδή το πρόγραμμα «Δικαιοσύνη» και το πρόγραμμα «Δικαιώματα και Ιθαγένεια», θα συνενώσουν τα έξι υπάρχοντα χρηματοδοτικά προγράμματα του τομέα της δικαιοσύνης και των δικαιωμάτων. Θα υποστηρίξουν τις προσπάθειες της Επιτροπής για την οικοδόμηση ενός ουσιαστικού ενωσιακού χώρου δικαιοσύνης, με επίκεντρο δραστηριότητες οι οποίες εμπεριέχουν αυξημένη προστιθέμενη αξία σε επίπεδο ΕΕ.

Το πρόγραμμα «Δικαιοσύνη» , με προϋπολογισμό 4 16 εκατ. ευρώ, αποσκοπεί στο να διασφαλισθεί η αποτελεσματική εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ στον τομέα της αστικής και ποινικής δικαιοσύνης . Τούτο θα συντελέσει στην καλύτερη διασφάλιση της απρόσκοπτης πρόσβασης στη δικαιοσύνη για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις που εμπλέκονται σε διασυνοριακές νομικές υποθέσεις στην Ευρώπη και θα υποστηρίξει τις δράσεις της ΕΕ για την καταπολέμηση των ναρκωτικών και της εγκληματικότητας.

Το πρόγραμμα «Δικαιώματα και Ιθαγένεια» , με προϋπολογισμό 387 εκατ. ευρώ, θα συμβάλει στο να καταστούν αποτελεσματικά στην πράξη τα δικαιώματα και οι ελευθερίες των πολιτών, χάρη στην καλύτερη ενημέρωση των πολιτών γι’ αυτά και στη συνεκτικότερη εφαρμογή τους σε ολόκληρη την ΕΕ. Επίσης, θα προαγάγει τα δικαιώματα του παιδιού, τις αρχές της απαγόρευσης των διακρίσεων (με βάση τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή, τη θρησκεία ή τις πεποιθήσεις, την αναπηρία, την ηλικία ή τον γενετήσιο προσανατολισμό) και την ισότητα των φύλων (περιλαμβανομένων σχεδίων για την καταπολέμηση της βίας εις βάρος γυναικών και παιδιών).

Ιστορικό

Για την επίτευξη των ανωτέρω στόχων, τα νέα προγράμματα θα στηρίζουν δραστηριότητες όπως, επί παραδείγματι, οι εξής:

  • Κατάρτιση δικαστών και δικηγόρων ανά την Ευρώπη, ούτως ώστε να μπορούν να εφαρμόζουν στην πράξη τη νομοθεσία της ΕΕ και τα δικαιώματα που αυτή περιλαμβάνει (βλ. επίσης IP/11/1021 ),

  • Ενίσχυση της συνεργασίας σε επίπεδο ΕΕ σχετικά με θέματα δικαιοσύνης και δικαιωμάτων, μέσω δικτύων επαγγελματιών του νομικού χώρου, μη κυβερνητικών οργανώσεων και φορέων χάραξης πολιτικής.

  • Πρακτικά εργαλεία τα οποία θα επιτρέπουν σε πολίτες και επιχειρήσεις να ασκούν τα δικαιώματά τους και να προσφεύγουν στη δικαιοσύνη, όπως είναι η ευρωπαϊκή δικτυακή πύλη για την ηλεκτρονική δικαιοσύνη .

  • Εθνικές και ευρωπαϊκές εκστρατείες με σκοπό την ενημέρωση των πολιτών για τα δικαιώματα που τους αναγνωρίζει η νομοθεσία της ΕΕ και τη διευκόλυνση της άσκησης των δικαιωμάτων αυτών στην πράξη.

Η Επιτροπή θα προτείνει επίσης, πριν από το τέλος του χρόνου, το νέο πρόγραμμα «Η Ευρώπη για τους Πολίτες» Το πρόγραμμα αυτό θα στηρίζει δραστηριότητες με στόχο την ενίσχυση της γνώσης και της κατανόησης από τους πολίτες της ΕΕ, των αξιών και της ιστορίας της, περιλαμβανομένων αναδρομών στο παρελθόν της Ευρώπης και εταιρικών σχέσεων (αδελφοποιήσεων) μεταξύ πόλεων.

Στο πλαίσιο των νέων προγραμμάτων θα συνενωθούν έξι υφιστάμενα προγράμματα τα οποία εμπίπτουν στον τομέα της δικαιοσύνης, των θεμελιωδών δικαιωμάτων και της ιθαγένειας και ήδη εφαρμόζονται κατά την περίοδο χρηματοδότησης 2007-2013:

  • πρόγραμμα «Αστική Δικαιοσύνη»,

  • πρόγραμμα «Ποινική Δικαιοσύνη»,

  • πρόγραμμα «Θεμελιώδη Δικαιώματα και Ιθαγένεια»,

  • πρόγραμμα «Daphne III»,

  • πρόγραμμα «Πρόληψη των ναρκωτικών και σχετική ενημέρωση»,

  • ενότητες «Καταπολέμηση των διακρίσεων και ποικιλομορφία» και «Ισότητα των φύλων» του προγράμματος «Απασχόληση και Κοινωνική Αλληλεγγύη» (PROGRESS).

Στο πλαίσιο των δύο δημόσιων διαβουλεύσεων οι οποίες έθεσαν τις βάσεις για τις προτάσεις που υποβάλλονται σήμερα, η πλειονότητα των ερωτηθέντων συμφώνησε ότι τα τρέχοντα χρηματοδοτικά προγράμματα θα ήταν σκόπιμο να απλουστευθούν και να μειωθεί ο αριθμός τους.

Για περισσότερες πληροφορίες

Χρηματοδοτικά προγράμματα της ΕΕ στον τομέα της δικαιοσύνης:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/news/20111115_en.htm

Αίθουσα Τύπου της ΓΔ Δικαιοσύνης:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/index_en.htm

Αρχική ιστοσελίδα της επιτρόπου Δικαιοσύνης κας Viviane Reding:

http://ec.europa.eu/reding

Αρμόδιοι υπάλληλοι :

Matthew Newman (+32 2 296 24 06)

Mina Andreeva (+32 2 299 13 82)


Side Bar