Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropská komise – Tisková zpráva

Komise posiluje význam spravedlnosti a základních práv v budoucích rozpočtech EU

Brusel 15. listopadu 2011 – Je třeba, aby lidé v Evropě neměli pocit nejistoty, když žijí, cestují nebo nakupují v jiném členském státě, než je jejich vlast. Bez ohledu na to, kde se v EU nacházejí, by měli být schopni spolehnout se na to, že mají přístup ke spravedlnosti. Evropská komise dnes předkládá návrhy programů zjednodušeného financování, které mají pomoci vybudovat prostor práva v EU. Programy budou podporovat opatření EU, jejichž cílem je zlepšit evropskou spolupráci v civilním a trestním právu. Jednotlivcům tyto programy přinesou možnosti, jak lépe uplatňovat svá práva občanů EU, a zaměří se na podporu rovnosti. Pomohou rovněž vystupňovat úsilí EU v boji proti trestné činnosti, při potírání poptávky po drogách a jejich nabídky a při zajišťování práv jednotlivců (např. obviněných osob či obětí trestných činů) v trestním řízení. V porovnání se stávajícími šesti programy představují nové dva programy zásadní zjednodušení, méně byrokracie a účinnější řízení. Programy budou probíhat v letech 2014 až 2020 s navrhovaným rozpočtem 803 milionů EUR.

Díky Lisabonské smlouvě se Komise může lépe zasazovat za spravedlnost, práva a občanství . Komise předkládá konkrétní návrhy na ochranu občanských práv,“ prohlásila komisařka EU pro spravedlnost Viviane Redingová. „Zákony však samy o sobě nestačí. Musíme zajistit, aby si lidé byli vědomi svých práv, vybavit právníky znalostmi nezbytnými pro aplikaci práva EU a sdílet politická řešení. Tyto dva nové programy mají občanům zajistit lepší přístup ke spravedlnosti a podporu při uplatňování jejich práv. Zlepší justiční spolupráci, pomohou vyškolit soudce, státní zástupce a další právníky, napomohou v boji proti obchodování s drogami, podpoří oběti trestných činů, rovnost žen a mužů a práva zdravotně postižených osob. Pomohou, aby se prostor práva a spravedlnosti EU stal skutečností.“

Navrhované programy Spravedlnost a Práva a občanství zkonsolidují šest stávajících programů financování v oblasti práva a spravedlnosti. Úsilí Komise o vytvoření fungujícího prostoru práva v EU bude podpořeno tím, že se bude klást důraz na činnosti se zvýšenou přidanou hodnotu na úrovni EU.

Program Spr avedlnost s rozpočtem ve výši 416 milionů EUR má za cíl zajistit, aby byly účinně uplatňovány právní předpisy EU z oblasti občanského a trestního práva. Pomůže tím zajistit, aby občané a podniky v Evropě měli řádný přístup ke spravedlnosti v přeshraničních právních věcech a aby se opatřením EU zaměřujícím se potírání drog a trestné činnosti dostalo náležité podpory.

Program Práva a občanství s rozpočtem ve výši 387 milionů EUR pomůže zajistit, aby práva a svobody jednotlivců nabyly v praxi větší účinnosti díky lepší informovanosti a jejich důslednějším uplatňováním napříč celou EU. Bude rovněž prosazovat uplatňování práv dítěte, zásad zákazu diskriminace (na základě rasového či etnického původu, náboženského vyznání nebo přesvědčení, zdravotního postižení, věku nebo sexuální orientace) a rovnost žen a mužů (a to včetně projektů bojujících proti násilí na ženách a dětech).

Souvislosti

K dosažení těchto cílů budou nové programy podporovat například tyto aktivity:

  • vzdělávání pro soudce a právníky v celé Evropě umožňující v praxi lépe aplikovat právo a právní předpisy EU (viz rovněž IP/11/1021 );

  • posilování spolupráce EU v otázkách spravedlnosti a práv prostřednictvím sítí praktikujících právníků, nevládních organizací a tvůrců politik;

  • praktické nástroje pro občany a podniky usnadňující uplatňování práv a přístup ke spravedlnosti, jako je např. Evropský portál e-Justice ;

  • národní a evropské kampaně informující obyvatele o jejich právech garantovaných v právních předpisech EU a o tom, jak se jich v praxi domáhat.

Komise rovněž před koncem tohoto roku předloží návrh nového programu „Evropa pro občany“. Tento program podpoří aktivity, které budou zvyšovat povědomí o EU a občanům lépe vysvětlovat hodnoty a historii EU. Jedná se například o odkazy na evropské historické události a partnerství mezi městy ( town-twinning ).

Nové programy sdruží šest stávajících programů v oblasti spravedlnosti, základních práv a občanství, které probíhají v období financování 2007–2013:

  • program Civilní soudnictví;

  • program Trestní soudnictví;

  • program Základní práva a občanství;

  • program Daphne III;

  • program Drogová prevence a informovanost o drogách;

  • sekce programu pro zaměstnanost a sociální solidaritu (PROGRESS) s názvem „Nediskriminace a rozmanitost“ a „Rovnost žen a mužů“.

Většina respondentů dvou veřejných konzultací, jež byly při přípravě dnešních návrhů provedeny, vyslovila souhlas s tím, že by bylo vhodné zjednodušit stávající programy financování a snížit jejich počet.

Další informace

Programy financování EU v oblasti spravedlnosti:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/news/20111115_en.htm

Aktuální zprávy GŘ pro spravedlnost:

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/index_en.htm

Internetové stránky Viviane Redingové, komisařky EU pro spravedlnost, základní práva a občanství:

http://ec.europa.eu/reding

Kontaktní osoby :

Matthew Newman +32 22962406

Mina Andreeva +32 22991382


Side Bar