Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen – Pressmeddelande

Framtida finansiering på området inrikes frågor: mer pengar, större flexibilitet, enklare regler

Bryssel den 15 november 2011. Den senaste tidens händelser – alltifrån den arabiska våren till terroristattackerna i Norge – visar hur viktigt det är för EU att kunna reagera snabbt i hastigt föränderliga krissituationer. Därför kommer Europeiska kommissionen att öka den tillgängliga finansieringen på området inrikes frågor och förbättra och förenkla det sätt som den tillhandahålls på.

Kommissionen har föreslagit en budget på totalt 10,7 miljarder euro (i löpande priser) på området inrikes frågor för nästa fleråriga budgetram (perioden 2014–2020). Det motsvarar en ökning på nästan 40 % jämfört med den totala budgeten för perioden 2007–2013.

Samtidigt som den tillgängliga finansieringen för hantering av migrationsströmmar och säkerhetshot ökar minskar antalet fonder från sex till två: En ny asyl- och migrationsfond med en total budget på nästan 3,9 miljarder euro och en ny fond för inre säkerhet med ett anslag på drygt 4,6 miljarder euro. Enklare regler, snabbare förfaranden och mindre byråkrati ska garantera snabbare resultat på fältet.

– Med dessa förslag ökar vi EU:s kapacitet att sätta in stödinsatser där de behövs bäst. Tillräcklig finansiering med enklare och flexiblare regler är avgörande för att EU ska kunna möta de alltmer gränsöverskridande utmaningarna. EU måste reagera snabbare och effektivare på händelser av det slag som vi har sett i Nordafrika de senaste månaderna, sade Cecilia Malmström, kommissionsledamot med ansvar för inrikes frågor.

Bakgrund

De två fonder som föreslås i dagens meddelande från kommissionen kommer att ge möjligheter att finansiera insatser på asyl- och migrationspolitikens område, effektiva gränsförvaltningssystem, kampen mot organiserad brottslighet, korruption och terrorism och många andra områden:

Asyl- och migrationsfonden kommer att fokusera på migrationsströmmar och en integrerad migrationshantering. Den kommer att stödja insatser som berör alla migrationsaspekter, bl.a. asyl, laglig migration, integration och tredjelandsmedborgares återvändande i fall av olaglig vistelse. Den totala budgeten är 3 869 miljoner euro.

Fonden för inre säkerhet kommer att stödja genomförandet av strategin för den inre säkerheten (IP/10/1535 och MEMO/10/598) och EU:s strategi för brottsförebyggande samarbete, inklusive förvaltningen av unionens yttre gränser. Fonden kommer att ha en budget på totalt 4 648 miljoner euro, bl.a. för utveckling av nya it-system såsom det framtida systemet för in- och utresa och programmet för registrerade resenärer.

Tack vare denna nya finansieringsstruktur kommer alla medverkande parter att förstå reglerna bättre, vilket ger stordriftsfördelar. Dessutom omfattar bägge fonderna en flexibel mekanism för nödsituationer som kommer att ge EU möjlighet att agera raskt i snabbt föränderliga krissituationer (det kan t.ex. röra sig om blandade migrationsströmmar, terroristattacker eller it-attacker). De två fonderna ska ersätta Europeiska fonden för integration av tredjelandsmedborgare, Europeiska flyktingfonden, Fonden för de yttre gränserna, Europeiska återvändandefonden och de två särskilda programmen om förebyggande och bekämpande av brott och om förebyggande, beredskap och konsekvenshantering när det gäller terrorism och andra säkerhetsrelaterade risker.

I Lissabonfördraget, Stockholmsprogrammet och handlingsplanen för Stockholmsprogrammet anges vilken räckvidd EU:s insatser på området inrikes frågor ska ha fram till 2014. EU bör i sin finansiering på politikområdet inrikes frågor efter 2013 blicka bortom denna färdplan och inrikta sig på resultat och bättre komplettering av nationella budgetar. I början av nästa fleråriga budgetram (2014–2020) kommer kommissionen att föra en dialog med varje deltagande medlemsland hur finansieringen av inrikes frågor kan användas på bästa sätt för att EU ska nå alla sina mål på detta politikområde. Den kommer att garantera en fokusering på politiska prioriteringar och resultat.

Dessa lagförslag kommer nu att diskuteras och förhandlas om tillsammans med Europaparlamentet och rådet. Fonderna bör kunna träda i funktion 2014.

Mer information

Se MEMO/11/785

Webbplats för Cecilia Malmström, kommissionsledamot med ansvar för inrikes frågor:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Webbplats för generaldirektoratet för inrikes frågor:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

Flerårig budgetram för perioden 2014–2020:

http://europa.eu/press_room /press_packs/multiannual_financial_framework_2014_2020/index_en.htm

Kontaktpersoner:

Michele Cercone +32 2 298 09 63

Tove Ernst +32 2 298 67 64


Side Bar