Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia – Tlačová správa

Budúce financovanie vnútorných záležitostí: viac peňazí, väčšia flexibilita, jednoduchšie pravidlá

Brusel, 15. november 2011 – Nedávne udalosti, či už to bola arabská jar alebo teroristické útoky v Nórsku, názorne ukazujú, ako je pre EÚ dôležité, aby bola schopná rýchlo a účinne reagovať na náhlo sa meniace krízové situácie. Z tohto dôvodu Európska komisia zvýši finančné prostriedky EÚ, ktoré sú pre oblasť vnútorných záležitostí k dispozícii, pričom zlepší a zjednoduší spôsob ich poskytovania.

Komisia v rámci budúceho viacročného finančného rámca (na obdobie rokov 2014 – 2020) navrhuje rozpočet pre oblasť vnútorných záležitostí v celkovom objeme 10,7 miliardy EUR. V porovnaní s celkovým rozpočtom na obdobie rokov 2007 – 2013 to predstavuje zvýšenie o takmer 40 %.

Hoci sa objem disponibilných prostriedkov na riadenie migračných tokov a riešenie bezpečnostných hrozieb zvýši, počet fondov sa zníži zo šesť na dva. Vytvorí sa nový fond pre azyl a migráciu s rozpočtom v celkovom objeme 3 869 milióna EUR a nový fond pre vnútornú bezpečnosť s rozpočtom 4 648 milióna EUR. Zjednodušenie pravidiel, urýchlenie príslušných postupov a odstránenie byrokracie zabezpečia rýchle dosahovanie výsledkov v teréne.

Uvedené návrhy posilňujú schopnosť EÚ poskytnúť podporu v čase a na mieste, ktoré si to najviac vyžadujú. Financovanie, ktoré sa riadi jednoduchšími a pružnejšími pravidlami, zohráva rozhodujúcu úlohu pri riešení výziev, ktorým EÚ čelí a ktoré sa vyznačujú čoraz väčším nadnárodným charakterom. Potrebujeme, aby EÚ rýchlejšie a účinnejšie reagovala na také udalosti, aké sa napríklad v uplynulých mesiacoch udiali v severnej Afrike,“ uviedla Cecilia Malmströmová, komisárka zodpovedná za oblasť vnútorných záležitostí.

Súvislosti

Uvedené dva fondy, ktorých vytvorenie Komisia navrhuje v dnešnom oznámení, budú poskytovať možnosti financovania v oblasti azylovej a migračnej politiky, systémov účinného riadenia hraníc, boja proti organizovanej trestnej činnosti, korupcie a terorizmu a v mnohých iných oblastiach.

Fond pre azyl a migráciu sa zameria na toky osôb a integrované riadenie migrácie. Bude podporovať opatrenia, ktoré sa zaoberajú všetkými aspektmi migrácie vrátane azylu, legálnej migrácie, integrácie a návratu osôb s nelegálnym pobytom, ktoré nie sú štátnymi príslušníkmi členských štátov EÚ. Jeho celkový rozpočet je stanovený na 3 869 milióna EUR.

Fond pre vnútornú bezpečnosť bude podporovať vykonávanie stratégie vnútornej bezpečnosti (IP/10/1535MEMO/10/598) a prístup EÚ k spolupráci v oblasti presadzovania práva, a to vrátane riadenia vonkajších hraníc Únie. Bude mať k dispozícii rozpočet v celkovom objeme 4 648 milióna EUR, z ktorého sa tiež uhradí vývoj nových systémov IT, ako je napríklad budúci systém vstup/výstup a program registrovaných cestujúcich.

Uvedená nová štruktúra financovania umožní všetkým partnerom lepšie pochopiť príslušné pravidlá a dosiahnuť tak úspory z rozsahu. Okrem toho pružný mechanizmus reakcie na núdzové situácie, ktorý je v týchto dvoch fondoch zakomponovaný, umožní EÚ rýchlo reagovať na náhlo sa meniace krízové situácie, ako sú zmiešané migračné toky, teroristické alebo kybernetické útoky. Tieto dva fondy nahradia Európsky fond pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín, Európsky fond pre utečencov, Fond pre vonkajšie hranice, Európsky fond pre návrat, ako aj dva osobitné programy „Prevencia a boj proti trestnej činnosti“ (ISEC) a „Predchádzanie, pripravenosť a riadenie následkov terorizmu a iných bezpečnostných rizík“ (CIPS).

Lisabonská zmluva, ako aj Štokholmský program a jeho akčný plán, vymedzili rozsah opatrení EÚ v oblasti vnútorných záležitostí do roku 2014. Financovanie EÚ v oblasti politiky vnútorných záležitostí po roku 2013 by malo ísť nad rámec tohto programu a malo by sa zamerať na dosahovanie výsledkov a lepšie dopĺňať národné rozpočty. Na začiatku budúceho viacročného finančného rámca (2014 – 2020) Komisia s každým zo zúčastnených štátov prediskutuje, ako možno financovanie vnútorných záležitostí čo najlepšie využiť, aby sa splnili všetky ciele politiky EÚ v tejto oblasti. Tento dialóg zabezpečí, že sa úsilie zameria na priority politík a výsledky.

O týchto legislatívnych návrhoch sa budú v súčasnosti viesť rozhovory a rokovania s Európskym parlamentom a Radou. Svoju činnosť by fondy mali začať vyvíjať v roku 2014.

Ďalšie informácie:

Pozri MEMO/11/785

Domovská stránka Cecilie Malmströmovej, komisárky pre vnútorné záležitosti:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Domovská stránka GR pre vnútorné záležitosti:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

Viacročný finančný rámec na obdobie rokov 2014 – 2020:

http://europa.eu/press_room/press_packs/multiannual_financial_framework_2014_2020/index_en.htm

Kontaktné osoby:

Michele Cercone (+32 22980963)

Tove Ernst (+32 22986764)


Side Bar