Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska – Komunikat prasowy

Przyszłe finansowanie spraw wewnętrznych: więcej funduszy, więcej elastyczności, uproszczone zasady

Bruksela, 15 listopada 2011 r. – Ostatnie wydarzenia, takie jak „arabska wiosna” czy też terrorystyczne ataki w Norwegii, pokazują jak ważna jest dla UE możliwość niezwłocznej i skutecznej reakcji w obliczu szybko zmieniających się sytuacji kryzysowych. W związku z tym Komisja Europejska zwiększy ilość środków finansowych przeznaczonych na sprawy wewnętrzne oraz usprawni i uprości sposób, w jaki środki te są przekazywane.

W okresie objętym kolejnymi wieloletnimi ramami finansowymi (2014-2020) Komisja proponuje przeznaczyć na całkowity budżet spraw wewnętrznych 10,7 mln euro. Stanowi to wzrost o prawie 40 % w porównaniu z poprzednim okresem 2007‑2013.

Mimo, że wzrośnie kwota przeznaczona na zarządzanie przepływami migracyjnymi oraz eliminowanie zagrożeń dla bezpieczeństwa, ilość funduszy zostanie zredukowana z sześciu do dwóch: nowy fundusz na rzecz azylu i migracji z całkowitym budżetem wynoszącym 3 869 mln euro oraz nowy fundusz na rzecz bezpieczeństwa wewnętrznego, na który przeznaczono 4 648 mln euro. Uproszczenie zasad, przyspieszenie procedur oraz ograniczenie biurokracji zapewnią, że szybciej będzie można osiągnąć pożądane wyniki.

Propozycje te mają na celu usprawnienie zdolności UE do niesienia pomocy w przypadkach kiedy i w miejscach gdzie jest to najbardziej potrzebne. Odpowiednie finansowanie oraz uproszczone i bardziej elastyczne zasady są niezbędne, aby UE mogła stawiać czoła wyzwaniom o bardziej ponadnarodowym charakterze. Na takie wydarzenia, jakie miały miejsce w ostatnich miesiącach w Afryce Północnej, UE powinna reagować szybciej i skuteczniej, powiedziała Cecilia Malmström, europejska komisarz do spraw wewnętrznych.

Kontekst

Dwa fundusze, których utworzenie zaproponowano dzisiaj w komunikacie Komisji, zapewnią finansowanie polityki azylowej i migracyjnej, skutecznych systemów zarządzania granicami, zwalczania przestępczości zorganizowanej, korupcji i terroryzmu oraz wielu innych dziedzin:

Fundusz na rzecz azylu i migracji skoncentruje się na przepływie osób oraz na zintegrowanym zarządzaniu migracją. Będzie on wspierać działania związane ze wszystkimi aspektami migracji, w tym azylem, legalną migracją, integracją oraz wydalaniem obywateli spoza UE nielegalnie przebywających na jej obszarze. Całkowity budżet tego funduszu wynosi 3 869 mln euro.

Fundusz na rzecz bezpieczeństwa wewnętrznego obejmie wdrażanie strategii bezpieczeństwa wewnętrznego (IP/10/1535 oraz MEMO/10/598) oraz stanowisko UE w zakresie współpracy w egzekwowaniu prawa, w tym zarządzania zewnętrznymi granicami UE. Całkowity budżet tego funduszu to kwota 4 648 mln euro, która pokryje także rozwój nowych systemów informatycznych, takich jak przyszłe systemy wjazdów i wyjazdów oraz system rejestrowania podróżnych.

Ta nowa struktura finansowania pozwoli na lepsze zrozumienie zasad przez wszystkich partnerów, co doprowadzi do osiągnięcia korzyści skali. Ponadto istnienie elastycznego mechanizmu reakcji na sytuacje kryzysowe w ramach obu funduszy pozwoli na bezzwłoczną reakcję UE na szybko zmieniające się sytuacje kryzysowe takie jak mieszane przepływy migracyjne, ataki terrorystyczne, czy ataki cybernetyczne. Wyżej wymienione fundusze zastąpią Europejski Fundusz na rzecz Integracji Obywateli Państw Trzecich, Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców, Fundusz Granic Zewnętrznych, Europejski Fundusz Powrotów Imigrantów oraz dwa programy szczegółowe: „Zapobieganie i walka z przestępczością” (ISEC) oraz „Zapobieganie, środki gotowości i usuwanie następstw aktów terroryzmu oraz innych zagrożeń dla bezpieczeństwa” (CIPS).

Traktat z Lizbony i program sztokholmski wraz z jego planem działań określiły zakres działań UE w dziedzinie spraw wewnętrznych do 2014 r. Mimo to finansowanie UE przeznaczone na sprawy wewnętrzne po 2013 r. powinno obejmować okres wykraczający poza ten harmonogram i skoncentrować się na osiąganiu celów oraz skuteczniejszym uzupełnianiu krajowych budżetów. Na początku nowego okresu objętego wieloletnimi ramami finansowymi (2014‑2020) Komisja przedyskutuje z każdym uczestniczącym państwem, jak najlepiej wykorzystać środki finansowe przeznaczone na sprawy wewnętrzne, aby osiągnąć wszystkie cele polityki UE w tej dziedzinie. Dialog ten zapewni, iż nacisk zostanie położony na priorytety polityczne i osiąganie wyników.

Wyżej wymienione wnioski legislacyjne staną się obecnie przedmiotem dyskusji i negocjacji z Parlamentem Europejskim i Radą. Fundusze powinny stać się operacyjne w 2014 r.

Dodatkowe informacje

Zob. MEMO/11/785

Strona komisarz do spraw wewnętrznych Cecilii Malmström:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Strona Dyrekcji Generalnej do Spraw Wewnętrznych:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

Wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020:

http://europa.eu/press_room/press_packs/multiannual_financial_framework_2014_2020/index_en.htm

Kontakt:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar