Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Financiering van binnenlandse zaken: meer geld, meer flexibiliteit en eenvoudiger regels

Brussel, 15 november 2011. Bij recente gebeurtenissen als de Arabische Lente en de terreuraanslagen in Noorwegen is opnieuw gebleken hoe belangrijk het is dat de EU bij snel evoluerende crisissituaties vlot en doeltreffend kan reageren. Daarom zal de Europese Commissie meer geld uittrekken voor het beleidsterrein Binnenlandse zaken en de uitvoering van EU-financiering zowel verbeteren als vereenvoudigen.

Voor het volgende meerjarig financieel kader (periode 2014-2020) stelt de Commissie voor binnenlandse zaken een totaal budget voor van 10,7 miljard euro. Dat is bijna 40% meer dan het totale budget voor de periode 2007-2013.

Hoewel er meer middelen beschikbaar zullen komen voor het beheer van migratiestromen en de aanpak van veiligheidsdreigingen, wordt het aantal fondsen teruggebracht van zes tot twee: een nieuw fonds voor asiel en migratie (totaal budget van 3,869 miljard euro) en een nieuw fonds voor interne veiligheid (4,648 miljard euro). Door de regelgeving te vereenvoudigen, de procedures te versnellen en de bureaucratie terug te dringen, zullen er sneller concrete resultaten worden geboekt.

"Door deze voorstellen zal de EU beter in staat zijn om steun te verlenen waar en wanneer de nood het grootst is. De problemen van de EU zijn steeds vaker transnationaal van aard. Willen we daar het hoofd aan bieden, dan is toereikende financiering met eenvoudiger en flexibeler regels van cruciaal belang. Bij ontwikkelingen zoals die zich de afgelopen maanden in Noord-Afrika hebben voorgedaan, moet de EU sneller en doeltreffender optreden," aldus Cecilia Malmström, EU-commissaris voor Binnenlandse zaken.

Achtergrond

Met de twee fondsen die de Commissie vandaag in haar mededeling voorstelt, kunnen beleidsmaatregelen worden gefinancierd op het gebied van asiel en migratie, doeltreffende grensbeheersystemen, de bestrijding van georganiseerde criminaliteit, corruptie en terrorisme, en tal van andere terreinen:

Het Fonds voor asiel en migratie is gericht op mensenstromen en geïntegreerd migratiebeheer. Het is bedoeld ter ondersteuning van acties die alle aspecten van migratie bestrijken, waaronder asiel, legale migratie, integratie en terugkeer van illegaal verblijvende onderdanen van derde landen. Het totale budget bedraagt 3,869 miljoen euro.

Het Fonds voor interne veiligheid strekt tot ondersteuning van de interneveiligheidsstrategie (IP/10/1535 en MEMO/10/598) en van de EU-aanpak van samenwerking op het gebied van rechtshandhaving, waaronder het beheer van de buitengrenzen van de EU. Er wordt een totaal budget van 4,648 miljard euro voor uitgetrokken. Daarvan moet ook de ontwikkeling van nieuwe IT-systemen worden gefinancierd, zoals het toekomstige inreis-/uitreissysteem en het programma voor geregistreerde reizigers.

Door deze nieuwe financieringsstructuur worden de regels voor alle partners begrijpelijker en ontstaan schaalvoordelen. Bovendien voorzien beide fondsen in een flexibel noodmechanisme waarmee de EU tijdig kan reageren op snel evoluerende crisissituaties als gemengde migratiestromen, terreuraanslagen of cyberaanvallen. Deze twee fondsen vervangen het Europees Fonds voor de integratie van onderdanen van derde landen, het Europees Vluchtelingenfonds, het Buitengrenzenfonds en het Europees Terugkeerfonds, alsmede de twee specifieke programma's "Preventie en bestrijding van criminaliteit" (ISEC) en "Terrorisme: preventie, paraatheid en beheersing van de gevolgen van terrorisme en andere aan veiligheid gerelateerde risico's" (CIPS).

De reikwijdte van het EU-optreden op het gebied van binnenlandse zaken tot 2014 is afgebakend door het Verdrag van Lissabon, het programma van Stockholm en het bijbehorende actieplan. Bij de EU-financiering voor binnenlandse zaken moet na 2013 sterker de nadruk worden gelegd op het bereiken van resultaten en het aanvullen van de nationale begrotingen. Aan het begin van het volgende meerjarig financieel kader (2014-2020) zal de Commissie met elke deelnemende staat bespreken hoe de middelen voor binnenlandse zaken het meest kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van de EU-beleidsdoelstellingen. Bij dit overleg wordt de aandacht gevestigd op de prioriteiten en resultaten van het beleid.

De wetgevingsvoorstellen moeten nu worden behandeld door het Europees Parlement en de Raad. In 2014 dienen de fondsen operationeel te zijn.

Voor meer informatie

Zie MEMO/11/785

Homepage van EU-commissaris voor Binnenlandse zaken Cecilia Malmström:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Homepage van DG Binnenlandse zaken:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

Meerjarig financieel kader voor 2014-2020:

http://europa.eu/press_room/press_packs/multiannual_financial_framework_2014_2020/index_en.htm

Contact:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar