Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisijas paziņojums presei

Turpmākais finansējums iekšlietu jomā – vairāk līdzekļu, lielāks elastīgums, vienkāršāki noteikumi

Brisele, 2011. gada 15. novembris. Nesenie notikumi - gan Arābu atmoda, gan terorista sarīkotais uzbrukums Norvēģijā – pierāda, cik būtiski ir tas, lai strauji mainīgās krīzes situācijās ES spētu rīkoties ātri un efektīvi. Tādēļ Eiropas Komisija palielinās iekšlietu jomā pieejamo finansējumu un uzlabos un vienkāršos veidu, kādā ES finansējums tiek likts lietā.

Attiecībā uz nākamo daudzgadu finanšu shēmu (laikposmam no 2014. gada līdz 2020. gadam) Komisija ierosina, ka iekšlietu jomai kopumā tiek paredzēts 10,7 miljardu eiro liels budžets. Tas ir par gandrīz 40 % vairāk nekā kopējais budžets laikposmam no 2007. gada līdz 2013. gadam.

Migrācijas plūsmu pārvaldībai un drošības draudu novēršanai pieejamais finansējuma apjoms palielināsies, toties fondu skaits tiks samazināts no sešiem uz diviem – tiks izveidots jauns Patvēruma un migrācijas fonds, kura kopējais budžets būs 3869 miljoni eiro, un jauns Iekšējās drošības fonds, kura budžets būs 4648 miljoni eiro. Noteikumu vienkāršošana, procedūru paātrināšana un birokrātijas mazināšana nodrošinās, ka konkrēti rezultāti tiek sasniegti ātrāk.

“Ar šiem priekšlikumiem mēs uzlabojam ES spējas sniegt atbalstu, kad un kur tas ir visvairāk vajadzīgs. Atbilstīgs finansējums un vienkāršāki un elastīgāki noteikumi ir būtiski, lai risinātu arvien plašāka starptautiska tvēruma pārbaudījumus, ar kādiem jāsaskaras ES. Mums nepieciešama ātrāka un efektīvāka ES rīcība saistībā ar tādiem notikumiem, kādus mēs pēdējo mēnešu laikā esam pieredzējuši Ziemeļāfrikā,” sacīja iekšlietu komisāre Sesīlija Malmstrēma.

Pamatinformācija

Abi fondi, kurus šīsdienas paziņojumā ir ierosinājusi Komisija, radīs finansējuma iespējas patvēruma un migrācijas politikas virzieniem, efektīvām robežu pārvaldības sistēmām, cīņai pret organizēto noziedzību, korupciju un terorismu un daudzās citas jomās.

Patvēruma un migrācijas fonds būs galvenokārt vērsts uz cilvēku plūsmām un migrācijas integrētu pārvaldību. No tā tiks atbalstītas darbības, ar kurām pievēršas visiem migrācijas aspektiem, tostarp patvērumam, legālajai migrācijai, integrācijai un to ārpussavienības valstu valstspiederīgo atgriešanai, kuri ES uzturas nelikumīgi. Kopējais paredzētais budžets ir 3869 miljoni eiro.

No Iekšējās drošības fonda atbalstīs Iekšējās drošības stratēģijas īstenošanu (IP/10/1535 un MEMO/10/598) un ES pieeju sadarbībai tiesībaizsardzības jomā, tostarp Savienības ārējās robežas pārvaldībai. Tā kopējais budžets būs 4648 miljoni eiro, un tas aptvers arī jaunu IT sistēmu izstrādi, piemēram, paredzēto ieceļošanas/izceļošanas sistēmu un reģistrētu ceļotāju programmu.

Šāda jauna finansējuma struktūra ļaus visiem partneriem labāk izprast noteikumus, tādējādi nodrošinot apjomradītus ietaupījumus. Turklāt abos fondos paredzētais elastīgais reaģēšanas mehānisms ārkārtas gadījumos ļaus ES ātri rīkoties strauji mainīgās krīzes situācijās, piemēram, jauktu migrācijas plūsmu, teroristu uzbrukumu vai kiberuzbrukumu gadījumos. Abi fondi aizstās Eiropas Trešo valstu valstspiederīgo integrācijas fondu, Eiropas Bēgļu fondu, Ārējo robežu fondu, Eiropas Atgriešanās fondu un divas īpašās programmas – “Noziedzības novēršana un cīņa pret noziedzību” (ISEC) un "Terora aktu un citu ar drošību saistītu risku profilakse, gatavība tiem un to seku pārvarēšana" (CIPS).

Lisabonas līgumā, Stokholmas programmā un tās rīcības plānā ir noteikta ES rīcības joma iekšlietu jomā laikposmā līdz 2014. gadam. Plānojot ES finansējumu iekšlietu politikas virzieniem pēc 2013. gada, būtu jāraugās plašāk nekā paredzēts šajā plānā un galvenā uzmanība jāpievērš tam, kā sasniegt konkrētus rezultātus un labāk papildināt valstu budžetus. Nākamās daudzgadu finanšu shēmas (2014.-2020. gadam) sākumā Komisija ar katru piedalošos valsti apspriedīs, kā iekšlietu jomas finansējumu var vislabāk izmantot, lai sasniegtu visus ES mērķus šajā jomā. Šis dialogs nodrošinās ievirzi uz politiskajām prioritātēm un rezultātiem.

Šos tiesību aktu priekšlikumus tagad apspriedīs un par tiem vienosies ar Eiropas Parlamentu un Padomi. Fondiem būtu jāsāk darboties 2014. gadā.

Plašāka informācija

Sk. MEMO/11/785

Iekšlietu komisāres Sesīlijas Malmstrēmas tīmekļa vietne

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Iekšlietu ģenerāldirektorāta tīmekļa vietne

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

Daudzgadu finanšu shēma 2014.–2020. gadam:

http://europa.eu/press_room/press_packs/multiannual_financial_framework_2014_2020/index_en.htm

Kontaktpersonas :

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar