Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio - Lehdistötiedote

EU:n sisäasioiden hoitoon lisää rahaa ja joustavuutta ja yksinkertaisemmat säännöt

Bryssel 15. marraskuuta 2011 Arabikevään kaltaiset tapahtumat osoittavat, miten tärkeää EU:n on pystyä reagoimaan yllättäviin kriisitilanteisiin nopeasti ja tehokkaasti. Siksi Euroopan komissio haluaa lisätä EU:n sisäasioiden hoitamiseen käytettävissä olevia määrärahoja. Samalla määrärahojen jakamista on tarkoitus tehostaa ja yksinkertaistaa.

Komissio ehdottaa, että sisäasioiden hoitoon osoitetaan yhteensä 10,7 miljardia euroa vuosiksi 2014–2020 eli EU:n seuraavan monivuotisen rahoituskehyksen voimassaoloajaksi. Tämä merkitsee melkein 40 prosentin lisäystä edellisen rahoituskehyskauden (2007–2013) määrärahoihin.

Vaikka muuttoliikkeiden hallintaan ja turvallisuusuhkien torjumiseen tarkoitetut määrärahat kasvavat, varoja jakavien rahastojen määrä supistuu kuudesta kahteen. Uudet rahastot ovat turvapaikka- ja maahanmuuttorahasto, jolle osoitetaan rahoituskehyskaudella yhteensä vajaat 3,9 miljardia euroa, ja sisäisen turvallisuuden rahasto, jonka määrärahat ovat runsaat 4,6 miljardia euroa. Käytännön tuloksia pitäisi saada aikaan nopeammin, kun sääntöjä yksinkertaistetaan, menettelyjä nopeutetaan ja turhaa byrokratiaa karsitaan.

”Näiden ehdotusten avulla vahvistamme EU:n valmiuksia antaa tukea sinne, missä sitä eniten tarvitaan ja silloin kun sitä tarvitaan”, totesi sisäasioista vastaava komissaari Cecilia Malmström. ”Unionin haasteet ovat yhä useammin jäsenmaiden rajat ylittäviä. Siksi on välttämätöntä varmistaa rahoituksen riittävyys ja nykyistä yksinkertaisemmat ja joustavammat säännöt. EU:n on toimittava Pohjois-Afrikan viimeaikaisten tapahtumien kaltaisissa tilanteissa nopeammin ja tehokkaammin”, Malmström sanoi.

Tausta

Komissio esittää tämänpäiväisessä tiedonannossa kahden rahaston perustamista. Rahastoista on tarkoitus rahoittaa muun muassa turvapaikka- ja maahanmuuttoasioihin, rajaturvallisuuteen sekä järjestäytyneen rikollisuuden, korruption ja terrorismin torjuntaan liittyviä toimia.

Maahanmuutto- ja turvapaikkarahasto keskittyy muuttovirtoihin ja maahanmuuton kokonaisvaltaiseen hallintaan. Rahastosta tuetaan toimia, jotka liittyvät kaikkiin maahanmuuton eri osa-alueisiin, kuten turvapaikka-asioihin, lailliseen maahanmuuttoon, kotouttamiseen ja EU:n ulkopuolisista maista tulevien, laittomasti EU:n alueella oleskelevien henkilöiden palauttamiseen. Rahaston kokonaismäärärahoiksi esitetään 3 869 miljoonaa euroa.

Sisäisen turvallisuuden rahasto tukee sisäisen turvallisuuden strategian (ks. IP/10/1535 ja MEMO/10/598) toteuttamista ja EU:n laajuista lainvalvontayhteistyötä, johon kuuluu muun muassa unionin ulkorajojen valvonta. Sen kokonaisbudjetti on 4 648 miljoonaa euroa. Tämä summa kattaa myös uusien tietojärjestelmien kehittämisen. Niitä tarvitaan muun muassa tulevaa maahantulo- ja maastapoistumisjärjestelmää sekä matkustajien rekisteröintiohjelmaa varten.

Uuden rahoitusrakenteen säännöt ovat kaikille osapuolille helpommat soveltaa, mikä merkitsee mittakaavasäästöjä. Lisäksi molemmissa uusissa rahastoissa on joustomahdollisuus, jonka ansiosta voidaan reagoida nopeasti yllättäviin kriiseihin, kuten erilaisista ihmisryhmistä muodostuviin muuttovirtoihin ja terrori-iskuihin tai tietoverkkohyökkäyksiin. Uusilla rahastoilla korvataan nykyiset rahastot, jotka ovat kolmansien maiden kotouttamista koskeva eurooppalainen rahasto, Euroopan pakolaisrahasto, ulkorajarahasto ja Euroopan paluurahasto, sekä kaksi erityisohjelmaa, joista toinen koskee rikollisuuden ehkäisemistä ja torjuntaa ja toinen terrorismin ja muiden turvallisuusriskien ennaltaehkäisyä, torjuntavalmiutta ja seurausten hallintaa.

EU:n toiminta sisäasioissa perustuu vuoden 2014 alkuun asti Lissabonin sopimukseen sekä Tukholman ohjelmaan ja toimintasuunnitelmaan sen toteuttamiseksi. Sen jälkeen alan EU-rahoituksessa olisi panostettava entistä enemmän toiminnan tuloksellisuuteen ja kansallisten määrärahojen täydentämiseen nykyistä paremmin. Seuraavan monivuotisen rahoituskehyskauden (2014–2020) alussa komissio pohtii erikseen kunkin toimintaan osallistuvan jäsenmaan kanssa, mikä olisi paras tapa hyödyntää sisäasioiden rahoitusta, jotta EU:n toiminnan tavoitteet voitaisiin saavuttaa. Vuoropuhelulla pyritään varmistamaan keskittyminen toiminnan ensisijaisiin tavoitteisiin ja tuloksiin.

Seuraavaksi komission säädösehdotuksia käsitellään Euroopan parlamentissa ja neuvostossa. Rahastojen on määrä aloittaa toimintansa vuonna 2014.

Lisätietoa

Ks. MEMO/11/785

Sisäasiainkomissaari Cecilia Malmströmin kotisivu

Sisäasioiden pääosaston kotisivu

Monivuotinen rahoituskehys vuosiksi 2014–2020

Yhteyshenkilöt:

Michele Cercone +32 2 298 09 63

Tove Ernst +32 2 298 67 64


Side Bar