Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon – Pressiteade

Siseasjade rahastamine tulevikus: rohkem vahendeid, suurem paindlikkus ja lihtsamad reeglid

Brüssel, 15. november 2011. Hiljutised sündmused, olgu siis tegemist araabia kevade või terroristirünnakuga Norras, illustreerivad, kui oluline on, et EL on valmis kiiresti ja tõhusalt reageerima ootamatutele kriisiolukordadele. Seepärast suurendab Euroopa Komisjon siseasjade rahastamiseks kasutada olevaid rahalisi vahendeid ning parandab ja lihtsustab ELi rahaliste vahendite eraldamist.

Komisjon teeb ettepaneku, et siseasjade jaoks eraldataks järgmise mitmeaastase finantsraamistiku (2014–2020) raames 10,7 miljardit eurot. Võrreldes ajavahemikku 2007–2013 hõlmava kogueelarvega kujutab see endast ligi 40%list kasvu.

Rändevoogude ja julgeolekuohtudega tegelemiseks kasutatavad summad küll suurenevad, kuid fondide arv kahaneb kuuelt kahele. Uuteks fondideks on Varjupaiga- ja Rändefond, mille eelarve on kokku 3,869 miljonit eurot, ning Sisejulgeolekufond, mille eelarve on kokku 4,648 miljonit eurot. Eeskirjade lihtsustamine, menetluste kiirendamine ja bürokraatia vähendamine tagab kiirema tulemuste saavutamise.

Siseasjade voliniku Cecilia Malmströmi sõnul aitavad need kaks ettepanekut meil suurendada ELi võimet pakkuda tuge ajal ja kohas, kus seda on kõige rohkem vaja. „Piisavad rahalised vahendid koos lihtsamate ja paindlikumate reeglitega on väga olulised, et tegeleda järjest piiriülesemate ohtudega, millega EL silmitsi seisab. EL peab reageerima kiiremini ja tõhusamalt sündmustele, mis sarnanevad viimastel kuudel Põhja-Aafrikas aset leidnutele,” lisas ta.

Taust

Tänases komisjoni teatises on tehtud ettepanek kahe fondi loomise kohta. Fondidest on plaanis rahastada varjupaiga- ja rändepoliitikat, tõhusaid piirihaldussüsteeme, võitlust organiseeritud kuritegevuse, korruptsiooni ja terrorismiga ning mitut muud valdkonda.

Varjupaiga- ja Rändefond on suunatud inimeste liikumisele ja rände integreeritud haldusele. Sellest toetatakse rände eri aspekte hõlmavaid meetmeid, sealhulgas varjupaigaküsimused, seaduslik ränne, integratsioon ja ebaseaduslikult liidus viibivate mitte-ELi kodanike tagasipöördumine. Fondi eelarve on kokku 3,869 miljonit eurot.

Sisejulgeolekufondist toetatakse sisejulgeoleku strateegia (IP/10/1535 ja MEMO/10/598) elluviimist ning õiguskaitsealase koostöö ELi käsitust, sealhulgas liidu välispiiri haldus. Fondi eelarve kokku on 4,648 miljonit eurot, mis hõlmab ka uute IT-süsteemide, nagu tulevase riiki sisenemise ja riigist lahkumise süsteemi ning registreeritud reisijate programmi, arendamist.

Uue rahastamisstruktuuri eeskirju on kõigil partneritel kergem rakendada, luues mastaabisäästu. Lisaks võimaldab kahe fondi paindlik eriolukordadele reageerimise mehhanism ELil kiiresti reageerida sellistele ootamatutele kriisiolukordadele nagu erinevatest rühmadest koosnevad rändevood, terroristide rünnakud või küberrünnakud. Nende kahe fondiga asendatakse olemasolevad fondid, milleks on Euroopa Kolmandate Riikide Kodanike Integreerimise Fond, Euroopa Pagulasfond, Välispiirifond ja Euroopa Tagasipöördumisfond ning kaks eriprogrammi: „Kuritegevuse ennetamine ja kuritegevuse vastu võitlemine" ja „Terrorismi ning muude julgeolekuriskide ennetamine, nendeks valmisolek ja nende tagajärgede likvideerimine”.

Lissaboni lepingus, Stockholmi programmis ja tegevuskavas on kindlaks määratud ELi tegevuse ulatus siseküsimuste valdkonnas kuni 2014. aastani. ELi poolsel siseküsimuste poliitika rahastamisel pärast 2013. aastat tuleks minna olemasolevast teekaardist kaugemale ja keskenduda tulemustele ja riikide eelarvete paremale täiendamisele. Järgmise mitmeaastase finantsraamistiku (2014–2020) alguses arutab komisjon iga osalejariigiga, kuidas saaks siseasjade rahalisi vahendeid kõige paremini kasutada, et saavutada kõik ELi poliitikaeesmärgid selles valdkonnas. Dialoogiga tagatakse keskendumine poliitika prioriteetidele ja tulemustele.

Neid ettepanekuid hakatakse nüüd arutama ja nende üle läbi rääkima Euroopa Parlamendis ja nõukogus. Fondid peaksid hakkama toimima 2014. aastal.

Lisateave

Vt MEMO/11/785

Siseasjade voliniku Cecilia Malmströmi koduleht:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Siseasjade peadirektoraadi koduleht:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

Mitmeaastane finantsraamistik 2014–2020:

http://europa.eu/press_room/press_packs/multiannual_financial_framework_2014_2020/index_en.htm

Kontaktisikud:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar