Navigation path

Left navigation

Additional tools

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ – ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Μελλοντική χρηματοδότηση των εσωτερικών υποθέσεων: περισσότερα χρήματα, μεγαλύτερη ευελιξία, απλούστεροι κανόνες

Βρυξέλλες, 15 Νοεμβρίου 2011Τα πρόσφατα γεγονότα, όπως η αραβική άνοιξη ή οι τρομοκρατικές επιθέσεις στη Νορβηγία, καταδεικνύουν το πόσο σημαντικό είναι για την ΕΕ να έχει τη δυνατότητα ταχείας και αποτελεσματικής αντίδρασης σε ταχέως εξελισσόμενες καταστάσεις κρίσης. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αυξήσει τη χρηματοδότηση που διατίθεται για τις εσωτερικές υποθέσεις, καθώς επίσης θα βελτιώσει και θα απλουστεύσει τον τρόπο χορήγησης της ενωσιακής χρηματοδότησης.

Για το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (περίοδος 2014-2020), η Επιτροπή προτείνει συνολικό προϋπολογισμό για τις εσωτερικές υποθέσεις ύψους 10,7 δισεκατομμυρίων ευρώ. Αυτό αντιπροσωπεύει αύξηση σχεδόν κατά 40% σε σύγκριση με τον συνολικό προϋπολογισμό της περιόδου 2007-2013.

Ενώ το ποσό της διαθέσιμης χρηματοδότησης για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών και την αντιμετώπιση των απειλών στον τομέα της ασφάλειας θα αυξηθεί, ο αριθμός των ταμείων θα περιοριστεί από έξι σε δύο: ένα νέο Ταμείο Ασύλου και Μετανάστευσης με συνολικό προϋπολογισμό ύψους 3 869 εκατομμυρίων ευρώ και ένα νέο Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας με προϋπολογισμό ανερχόμενο σε 4 648 εκατομμύρια ευρώ. Η απλούστευση των διαδικασιών, η επιτάχυνση των διαδικασιών και η μείωση της γραφειοκρατίας θα εξασφαλίσουν την ταχύτερη επίτευξη επιτόπιων αποτελεσμάτων.

«Με τις συγκεκριμένες προτάσεις, ενισχύουμε την ικανότητα της ΕΕ να παρέχει στήριξη όπου και όταν αυτή είναι κατεξοχήν αναγκαία. Επαρκής χρηματοδότηση με απλούστερους και πιο ευέλικτους κανόνες είναι καθοριστικής σημασίας για την αντιμετώπιση των όλο και περισσότερο διεθνικών προκλήσεων που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Χρειαζόμαστε ταχύτερη και αποτελεσματικότερη απάντηση της ΕΕ σε γεγονότα όπως αυτά που σημειώθηκαν τους τελευταίους μήνες στη Βόρεια Αφρική» δήλωσε η Cecilia Malmström, Επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων.

Ιστορικό

Τα δύο Ταμεία, που προτείνονται στη σημερινή ανακοίνωση από την Επιτροπή, θα εξασφαλίσουν ευκαιρίες χρηματοδότησης των πολιτικών στον τομέα του ασύλου και της μετανάστευσης, των συστημάτων αποτελεσματικής διαχείρισης των συνόρων, της καταπολέμησης του οργανωμένου εγκλήματος, της διαφθοράς και της τρομοκρατίας και σε διάφορους άλλους τομείς:

Το Ταμείο Ασύλου και Μετανάστευσης θα επικεντρωθεί στις ροές ανθρώπων και στην ολοκληρωμένη διαχείριση της μετανάστευσης. Θα στηρίξει δράσεις που αντιμετωπίζουν όλες τις πτυχές της μετανάστευσης, συμπεριλαμβανομένου του ασύλου, της νόμιμης μετανάστευσης , της ένταξης και της επιστροφής παρανόμως διαμενόντων υπηκόων τρίτων χωρών. Ο συνολικός προϋπολογισμός του ορίστηκε σε 3 869 εκατομμύρια ευρώ.

Το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας θα στηρίξει την εφαρμογή της στρατηγικής εσωτερικής ασφάλειας (IP/10/1535 και MEMO/10/598) και την προσέγγιση της ΕΕ όσον αφορά τη συνεργασία στον τομέα της επιβολής του νόμου, συμπεριλαμβανομένης της διαχείρισης των εξωτερικών συνόρων της Ένωσης. Θα διαθέτει συνολικό προϋπολογισμό ύψους 4 648 εκατομμυρίων ευρώ, ο οποίος θα καλύψει επίσης την ανάπτυξη νέων συστημάτων ΤΠ, όπως το μελλοντικό σύστημα εισόδου/εξόδου και το πρόγραμμα καταχώρισης των ταξιδιωτών.

Αυτή η νέα δομή χρηματοδότησης θα επιτρέψει την καλύτερη κατανόηση των κανόνων από όλους τους εταίρους και θα δημιουργήσει οικονομίες κλίμακας. Επιπλέον, ένας ευέλικτος μηχανισμός αντίδρασης σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης στα δύο Ταμεία θα δώσει τη δυνατότητα στην ΕΕ να αντιδρά γρήγορα σε ταχέως εξελισσόμενες καταστάσεις κρίσης, όπως οι μεικτές μεταναστευτικές ροές ή οι τρομοκρατικές επιθέσεις ή οι επιθέσεις στον κυβερνοχώρο. Τα δύο Ταμεία θα αντικαταστήσουν το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ένταξης των Υπηκόων Τρίτων Χωρών, το Ευρωπαϊκό Ταμείο για τους Πρόσφυγες, το Ταμείο Εξωτερικών Συνόρων, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επιστροφών και τα δύο ειδικά προγράμματα «Πρόληψη και καταπολέμηση της εγκληματικότητας» και «Πρόληψη, ετοιμότητα και διαχείριση των συνεπειών της τρομοκρατίας και άλλων κινδύνων που συνδέονται με την ασφάλεια».

Η Συνθήκη της Λισαβόνας, το Πρόγραμμα της Στοκχόλμης και το σχέδιο δράσης του καθόρισαν το πεδίο της ενωσιακής δράσης στον τομέα των εσωτερικών υποθέσεων μέχρι το 2014. Η ενωσιακή χρηματοδότηση των πολιτικών στον τομέα των εσωτερικών υποθέσεων μετά το 2013 θα πρέπει να υπερβεί αυτόν τον οδικό χάρτη και να επικεντρωθεί στην παραγωγή αποτελεσμάτων και στην καλύτερη συμπλήρωση των εθνικών προϋπολογισμών. Κατά την έναρξη του επόμενου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (2014-2020), η Επιτροπή θα συζητήσει με κάθε συμμετέχον κράτος τον τρόπο με τον οποίο η χρηματοδότηση των εσωτερικών υποθέσεων μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο για να επιτευχθούν όλοι οι στόχοι πολιτικής της ΕΕ στο συγκεκριμένο τομέα. Αυτός ο διάλογος θα εστιάσει την προσοχή στις πολιτικές προτεραιότητες και στα αποτελέσματα.

Οι νομοθετικές αυτές προτάσεις θα αποτελέσουν τώρα το αντικείμενο συζήτησης και διαπραγμάτευσης με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Τα Ταμεία θα αρχίσουν να λειτουργούν το 2014.

Για περισσότερες πληροφορίες

Βλέπε MEMO/11/785

Αρχική σελίδα της Cecilia Malmström, Επιτρόπου Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Αρχική σελίδα της ΓΔ Εσωτερικών Υποθέσεων:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

Πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2014-2020:

http://europa.eu/press_room/press_packs/multiannual_financial_framework_2014_2020/index_en.htm

Αρμόδιοι επικοινωνίας :

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar