Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise – Tisková zpráva

Budoucí financování vnitřních věcí: více peněz, větší flexibilita, jednodušší pravidla

Brusel 15. listopad 2011 – Nedávné události, ať už se jedná o arabské jaro nebo teroristické útoky v Norsku, názorně ukazují, jak je pro EU důležité, aby byla schopná pohotově a účinně reagovat na rychle se vyvíjející krizové situace. Proto Evropská komise zvýší množství finančních prostředků určených pro vnitřní věci a zlepší a zjednoduší způsob jejich poskytování v této oblasti.

Pro příští víceletý finanční rámec (období 2014–2020) Komise navrhuje celkový rozpočet pro oblast vnitřních věcí ve výši 10,7 miliardy EUR. To představuje zvýšení o téměř 40 % v porovnání s celkovým rozpočtem na období 2007–2013.

Zatímco se zvýší částka, jež je k dispozici pro řízení migračních toků a řešení bezpečnostních hrozeb, počet fondů bude snížen z šesti na dva: nový Azylový a migrační fond s celkovým rozpočtem 3 869 milionů EUR a nový Fond pro vnitřní bezpečnost s rozpočtem 4 648 milionů EUR. Zjednodušení pravidel, urychlení procedur a omezení byrokracie zaručí, že výsledky se na místě dostaví rychleji.

Těmito návrhy posilujeme schopnost EU poskytovat podporu v době a v místech, kde je nejvíce zapotřebí. Odpovídající financování a jednodušší a flexibilnější pravidla jsou klíčové pro reakci na výzvy, jimž EU čelí a jež mají stále více nadnárodní povahu. Na úrovni EU potřebujeme rychlejší a účinnější odpověď na události, jaké jsme v uplynulých měsících viděli v severní Africe,“ uvedla Cecilia Malströmová, komisařka pro vnitřní věci.

Souvislosti

Dva fondy, jež Komise navrhla v dnešním sdělení, budou financovat politiky v oblasti azylu a migrace, účinných systémů správy hranic, boje proti organizovanému zločinu, boje proti korupci a terorismu a v mnoha dalších oblastech.

Azylový a migrační fond se zaměří na migrační toky a společné řízení migrace. Bude podporovat opatření k řešení všech aspektů migrace, včetně azylu, legální migrace, integrace a navracení občanů třetích zemí, kteří v EU nelegálně pobývají. Jeho celkový rozpočet je stanoven na 3 869 milionů EUR.

Fond pro vnitřní bezpečnost bude podporovat provádění strategie vnitřní bezpečnosti (IP/10/1535 a MEMO/10/598) a přístup EU ke spolupráci při prosazování práva, včetně řízení vnějších hranic Unie. Jeho celkový rozpočet bude činit 4 648 milionů EUR, které budou rovněž pokrývat vývoj nových systémů informačních technologií, jako např. budoucí systém vstupu/výstupu a program registrovaných cestujících.

Tato nová struktura financování umožní všem partnerům lépe pochopit příslušná pravidla a dosáhnout úspor z rozsahu. Pružný mechanismus reakcí na mimořádné situace obsažený v obou fondech navíc EU umožní rychle reagovat na rychle se vyvíjecí krizové situace, jako např. smíšené migrační toky nebo teroristické útoky či kybernetické útoky. Oba fondy nahradí Evropský fond pro integraci státních příslušníků třetích zemí, Evropský uprchlický fond, Fond pro vnější hranice, Evropský návratový fond a dva specifické programy, a to konkrétně program Předcházení trestné činnosti a boj proti ní (ISEC) a program Prevence, připravenost a zvládání následků teroristických útoků a jiných rizik spojených s bezpečností (CIPS).

Lisabonská smlouva, Stockholmský program a jeho akční plán definovaly rozsah opatření EU v oblasti vnitřních věcí až do roku 2014. Financování EU určené pro politiky vnitřních věcí po roce 2013 by tento časový plán překročit a zaměřit se na přinášení výsledků a lepší komplementaritu vnitrostátních rozpočtů. Na začátku příštího víceletého finančního rámce (2014–2020) bude Komise debatovat s každým ze zúčastněných států o tom, jak nejlépe využít financování určené pro vnitřní věcí, aby bylo dosaženo politických cílů EU v této oblasti. Tento dialog zajistí zaměření na politické priority a výsledky.

Tyto legislativní návrhy budou debatovány a projednávány s Evropským parlamentem a Radou. Oba fondy by měly být k dispozici na jaře 2014.

Další informace

Viz MEMO/11/785

Internetové stránky komisařky pro vnitřní věci Cecilie Malmströmové:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Internetové stránky Generálního ředitelství pro vnitřní věci:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

Víceletý finanční rámec na období 2014–2020:

http://europa.eu/press_room/press_packs/multiannual_financial_framework_2014_2020/index_en.htm

Kontaktní údaje:

Michele Cercone (+32 22980963)

Tove Ernst (+32 22986764)


Side Bar