Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия — Съобщение за пресата

Бъдещото финансиране на вътрешните работи: повече пари, повече гъвкавост, по-прости правила

Брюксел, 15 ноември 2011 г. – Неотдавнашни събития като Арабската пролет и терористичните атаки в Норвегия илюстрират колко е важно за ЕС да може да реагира бързо и ефективно при рязко променящи се кризисни ситуации. Ето защо Европейската комисия ще увеличи наличните финансови средства за вътрешните работи и ще подобри и опрости начина на предоставяне на финансови средства от ЕС.

За следващата многогодишна финансова рамка (за периода 2014—2020 г.), Комисията предлага цялостен бюджет за вътрешните работи в размер на 10,7 милиарда евро. Това представлява увеличение с почти 40 % в сравнение с общия бюджет за периода 2007—2013 г.

Макар и размерът на наличните финансови средства за управление на миграционните потоци и за реагиране при заплахи за сигурността да се увеличава, същевременно броят на фондовете ще бъде намален от шест на два: нов фонд „Убежище и миграция“ с общ бюджет от 3 869 милиона евро и нов фонд „Вътрешна сигурност“ с бюджет в размер на 4 648 милиона евро. С опростяването на правилата, ускоряването на процедурите и намаляването на административните формалности ще се гарантира по-бързото постигане на резултати на място.

„С тези предложения се увеличава способността на ЕС да предоставя подкрепа когато и където тя е най-необходима. Адекватното финансиране с по-прости и по-гъвкави правила е от решаващо значение за справянето с все по-големия брой транснационални предизвикателства, пред които е изправен ЕС. Нуждаем се от по-бърза и по-ефективна реакция на ЕС при събития като тези, на които бяхме свидетели в Северна Африка през последните месеци“, заяви Сесилия Малмстрьом, комисар по вътрешните работи.

Контекст

С двата фонда, предложени в днешното съобщение на Комисията, ще се осигурят възможности за финансирането на политики в областта на убежището и миграцията, ефективните системи за управление на границите, борбата с организираната престъпност, корупцията и тероризма, както и в много други области.

Фонд „Убежище и миграция“ ще бъде съсредоточен върху човекопотоците и интегрираното управление на миграцията. Чрез него ще се подкрепят действия, насочени към всички аспекти на миграцията, включително убежище, законна миграция, интеграция и връщане на незаконно пребиваващи граждани на трети държави. Неговият общ бюджет е на стойност 3 869 милиона евро.

Чрез фонд „Вътрешна сигурност“ ще се оказва подкрепа за изпълнението на Стратегията за вътрешна сигурност (IP/10/1535 и MEMO/10/598) и за подхода на ЕС за сътрудничество в областта на правоприлагането, включително управлението на външните граници на Съюза. Неговият общ бюджет ще възлиза на 4 648 милиона евро, като от него ще се покрива и разработването на нови информационни системи, като например бъдещата система за влизане/излизане и програмата за регистрирани пътници.

Тази нова структура на финансиране ще даде възможност за по-добро разбиране на правилата от страна на всички партньори, с което ще се постигнат икономии от мащаба. Освен това предвиденият в двата фонда гъвкав механизъм за реакция при извънредни ситуации ще позволи на ЕС да реагира бързо при рязко променящи се кризисни ситуации като смесени миграционни потоци, терористични нападения или кибернетични атаки. Двата фонда ще заменят Европейския фонд за интеграция на граждани на трети страни, Европейския бежански фонд, Фонда за външните граници, Европейския фонд за връщане, както и двете специфични програми „Предотвратяване и борба с престъпността“ (ISEC) и „Предотвратяване, готовност и управление на последиците от тероризъм и други рискове, свързани със сигурността“ (CIPS).

В Договора от Лисабон, Стокхолмската програма и Плана за действие към нея обхватът на действията на ЕС в областта на вътрешните работи се определя до 2014 г. При финансирането от ЕС за политиките в областта на вътрешните работи след 2013 г. трябва да се гледа отвъд тази пътна карта и да се акцентира върху постигането на резултати и по-доброто допълване на националните бюджети. При започване на изпълнението на следващата многогодишна финансова рамка (2014— 2020 г.) Комисията ще обсъди с всяка от участващите държави начините за най-оптимално използване на финансирането за вътрешните работи, за да се постигнат всички цели на политиката на ЕС в тази област. Този диалог ще постави акцента върху приоритетите на политиката и резултатите от нея.

Посочените законодателни предложения ще бъдат обсъдени и договорени с Европейския парламент и Съвета. Фондовете трябва да започнат да функционират през 2014 г.

За повече информация

Вж. MEMO/11/785

Интернет страница на Сесилия Малмстрьом, комисар по вътрешните работи:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/malmstrom/welcome/default_en.htm

Интернет страница на ГД „Вътрешни работи“:

http://ec.europa.eu/dgs/home-affairs/index_en.htm

Многогодишна финансова рамка за периода 2014—2020 г.

http://europa.eu/press_room/press_packs/multiannual_financial_framework_2014_2020/index_en.htm

За контакти:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar