Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európska komisia – Tlačová správa

Komisia prijala pracovný program európskej obnovy na rok 2012

Brusel, 15. november 2011 – Európska komisia dnes prijala pracovný program pre budúci rok pod názvom „Dosiahnutie európskej obnovy“. Program vymedzuje, akým spôsobom má Komisia vychádzať z už predloženého ambiciózneho súboru návrhov na riešenie hospodárskej krízy a ďalších opatrení v budúcom roku. Tento dokument pretavuje politické priority uvedené v prejave predsedu Európskej Komisie J. M. Barrosa o stave Únie1 do konkrétnych opatrení v budúcom roku.

Program zdôrazňuje, že v budúcom roku bude potrebné venovať značnú pozornosť tomu, aby sa v prípade už prijatých návrhov alebo takých, ktoré na prijatie čakajú v nasledujúcich týždňoch, pokročilo ďalej. Patria medzi ne opatrenia týkajúce sa hospodárstva, jednotného trhu, ako aj široké spektrum v súčasnosti predkladaných návrhov výdavkových programov, ktoré majú byť hybnou silou reforiem a obnovy. Nové návrhy budú vychádzať z tohto programu s cieľom posilniť úsilie o dosiahnutie rastu, ktorý vytvára nové pracovné miesta.

Predseda Barroso uviedol: „v mojom prejave o stave Únie som vyzval na dosiahnutie európskej obnovy. Najvyššou prioritou je prijať a urýchlene realizovať ambiciózny súbor návrhov, ktorého cieľom je obnoviť dôveru v európsku ekonomiku. Pracovný program Komisie tento rámec dokonca prekračuje, keď sa sústreďuje na opatrenia, ktoré podporia možnosti, ako zvrátiť súčasné zložité ekonomické vyhliadky“.

K hlavným prioritám v budúcich 12 mesiacoch patria:

Budovanie Európy stability a zodpovednosti

Dokončenie reformy finančného sektora v roku 2012 so zameraním na ochranu investorov je jedným z hlavných cieľov programu. Komisia takisto podnikne kroky na ochranu štátnych príjmov v takých oblastiach, ako sú daňové raje a podvody s DPH.

Budovanie Únie rastu a solidarity

Blížia sa dvadsiate narodeniny jednotného trhu, ktorý je aj naďalej najdôležitejším prostriedkom dosahovania rastu a vytvárania zamestnanosti. V budúcom roku sa osobitný dôraz bude klásť na dosiahnutie lepšieho fungovania digitálneho jednotného trhu, aby spotrebitelia a prevádzkovatelia nadobudli dôveru v online transakcie. Komplexná spotrebiteľská agenda popri tom vymedzí viac krokov s cieľom pomôcť spotrebiteľom čo najúčinnejšie využívať výhody jednotného trhu.

Iné opatrenia sa zamerajú na stimulovanie oživenia v oblasti zamestnanosti a pokračovanie vo vytváraní udržateľného hospodárstva, ktoré má z dlhodobého hľadiska zásadný význam. Medzi ne budú patriť opatrenia týkajúce sa dôchodkov, emisií motorových vozidiel a dodávok vody.

Umožniť EÚ účinnejšie presadzovať svoj hlas vo svete

Hospodárske oživenie EÚ a jeho politický dosah závisia od zjednotenej EÚ ako najlepšej platformy na ochranu a podporu našich záujmov a hodnôt. EÚ bude popri podpore širokého spektra obchodných dohôd aj naďalej ponúkať podporu pre pokojný a k prosperite vedúci vývoj v krajinách ležiacich na južnom pobreží Stredozemného mora.

Pracovný program vo všetkých uvedených oblastiach zdôrazňuje potrebu jednotnej EÚ a potrebu spolupráce, aby sa zaručilo, že návrhy a nápady sa pretavia do právnych predpisov a budú sa realizovať v praxi.

Súvislosti

Prejav predsedu EK o stave Únie z konca septembra 2011 podnietil diskusiu o prioritách Únie pre budúce roky. Pracovný program Komisie tieto diskusie zobral do úvahy a pre rok 2012 a nasledujúce obdobie navrhuje konkrétne opatrenia.

K pracovnému programu Komisie sú priložené tri prílohy:

  • zoznam 129 iniciatív2, ktoré chce Komisia realizovať v roku 2012, ako aj ďalšie potenciálne iniciatívy, o ktorých realizácii bude uvažovať do konca svojho funkčného obdobia (príloha I),

  • zoznam iniciatív zameraných na zjednodušenie a zníženie administratívnej záťaže (príloha II) a zoznam návrhov na stiahnutie dosiaľ nerealizovaných iniciatív (príloha III).

Komisia bude teraz úzko spolupracovať s Európskym parlamentom, Radou a zainteresovanými stranami vrátane národných parlamentov, aby zabezpečila

všeobecné stotožnenie sa s politickými prioritami a individuálnymi iniciatívami.

Pracovný program Komisie na rok 2012 možno nájsť na adrese:

http://ec.europa.eu/atwork/programmes/index_en.htm

Kontaktné osoby:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 22953070)

Mark Gray (+32 22988644)

1 :

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/state-union-2011/index_en.htm

2 :

Programy realizácie jednotlivých iniciatív, ktoré sú naplánované na rok 2012, možno nájsť na adrese:

http://ec.europa.eu/governance/impact/planned_ia/roadmaps_2012_en.htm


Side Bar