Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska – Komunikat prasowy

Komisja przyjmuje program prac na rzecz odnowy Europy na 2012 r.

Bruksela, dnia 15 listopada 2011 r. – Komisja Europejska przyjęła dziś program prac na nadchodzący rok, zatytułowany „Odnowa Europy”. W programie wskazano, w jaki sposób Komisja wykorzysta zarówno szereg ambitnych wniosków, które zostały już przedłożone, jak i dalsze środki, które zostaną przedstawione w przyszłym roku, by zareagować na kryzys gospodarczy. Przełożono w nim priorytety polityczne wymienione przez przewodniczącego Barroso w orędziu o stanie Unii Europejskiej1 na konkretne działania zaplanowane na kolejny rok.

W programie podkreślono, że w przyszłym roku szczególną uwagę trzeba będzie zwrócić na realizację wniosków już przyjętych lub przygotowywanych w nadchodzących tygodniach. Obejmują one środki związane z gospodarką, jednolitym rynkiem, a także szeroką gamę obecnie analizowanych wniosków dotyczących programów wydatków przeznaczonych na stymulowanie reform i odnowy. Nowe wnioski będą tworzone w oparciu o ten program, by zintensyfikować działania na rzecz wzrostu gospodarczego sprzyjającego tworzeniu nowych miejsc pracy.

Przewodniczący Barroso stwierdził: „W moim orędziu o stanie Unii Europejskiej wezwałem do odnowy Europy. Głównym priorytetem jest przyjęcie i szybkie wdrożenie ambitnego pakietu wniosków, by przywrócić zaufanie do gospodarki europejskiej. Program prac Komisji idzie nawet dalej i skupia się na środkach wspierających wszystkie możliwości przeciwdziałania obecnym niekorzystnym trendom gospodarczym”.

Do głównych priorytetów na kolejne 12 miesięcy należą:

Budowanie stabilnej i odpowiedzialnej Europy

Jednym z głównych celów programu jest zakończenie reformy sektora finansowego 2012 r., ze szczególnym uwzględnieniem ochrony inwestorów. Komisja podejmie także właściwe kroki, by chronić dochody publiczne w takich dziedzinach jak raje podatkowe i oszustwa w zakresie VAT.

Budowanie Unii wzrostu i solidarności

W przededniu swojej 20 rocznicy jednolity rynek pozostaje najważniejszym narzędziem wzrostu i tworzenia nowych miejsc pracy. W przyszłym roku szczególny nacisk zostanie położony na usprawnienie jednolitego rynku internetowego, by zwiększyć zaufanie konsumentów i operatorów do transakcji zawieranych online. W kompleksowym programie na rzecz praw konsumentów zostaną wskazane kolejne działania, których celem będzie pomoc konsumentom w możliwie najbardziej efektywnym korzystaniu z jednolitego rynku.

Inne środki będą koncentrować się na zachęcaniu do tworzenia nowych miejsc pracy oraz dalszym kształtowaniu zrównoważonej gospodarki, co jest istotne w perspektywie długoterminowej. Obejmą one środki w zakresie emerytur, emisji zanieczyszczeń pochodzących od pojazdów oraz zaopatrzenia w wodę.

Nadanie UE skutecznej pozycji w światowej polityce

Ożywienie gospodarcze UE oraz jej zasięg polityczny zależą od zjednoczonej UE jako najlepszej platformy ochrony i rozpowszechniania naszych interesów i wartości. Obok promowania dużej liczby umów handlowych UE będzie nadal oferować wsparcie dla pokojowego i pomyślnego rozwoju południowych państw śródziemnomorskich.

W programie prac podkreślono, że we wszystkich tych obszarach UE powinna być zjednoczona i współpracować na rzecz zapewnienia, by wnioski i pomysły przekładały się na przepisy prawa i praktyczne wdrażanie w terenie.

Kontekst

Orędzie o stanie Unii Europejskiej wygłoszone przez przewodniczącego Barroso pod koniec września 2011 r. zapoczątkowało debatę na temat priorytetów Unii na nadchodzący rok. Program prac Komisji uwzględnia tę wymianę poglądów i sugeruje konkretne działania na rok 2012 oraz kolejne lata.

Do programu prac Komisji dodano trzy załączniki:

  • wykaz inicjatyw 129 2, które Komisja zamierza przeprowadzić w 2012 r. oraz innych ewentualnych inicjatyw, które Komisja weźmie pod uwagę do czasu zakończenia mandatu (załącznik 1);

  • wykaz inicjatyw na rzecz uproszczenia prawodawstwa oraz inicjatyw na rzecz zmniejszenia obciążeń administracyjnych (załącznik II), a także wykaz inicjatyw oczekujących na realizację, które zaproponowano wycofać (załącznik III).

Komisja będzie ściśle współpracować z Parlamentem Europejskim, Radą i zainteresowanymi stronami, w tym z parlamentami krajowymi, tak aby prace zarówno nad priorytetami politycznymi, jak i poszczególnymi inicjatywami stały się udziałem wszystkich podmiotów.

Program prac Komisji na 2012 r. można znaleźć na stronie:

http://ec.europa.eu/atwork/programmes/index_en.htm

Kontakt:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Mark Gray (+32 2 298 86 44)

1 :

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/state-union-2011/index_en.htm

2 :

Mapy drogowe poszczególnych inicjatyw przewidzianych na 2012 r. można znaleźć na stronie:

http://ec.europa.eu/governance/impact/planned_ia/roadmaps_2012_en.htm


Side Bar