Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisijas paziņojums presei

Komisija pieņem 2012. gada darba programmu Eiropas atjaunošanai

Brisele, 2011. gada 15. novembris. Eiropas Komisija šodien pieņēma darba programmu nākamajam gadam „Eiropas atjaunošanas īstenošana”. Šajā programmā izklāstīts, kā Komisija izmantos jau sagatavoto vērienīgo priekšlikumu kopumu, lai reaģētu uz ekonomikas krīzi, īstenojot turpmākus pasākumus nākamajā gadā. Priekšsēdētāja Barrozu runā par stāvokli Eiropas Savienībā1 minētās politikas prioritātes programmā iestrādātas konkrētās darbībās nākamajam gadam.

Minētajā programmā uzsvērts, ka nākamajā gadā ievērojama uzmanība būs jāvelta, lai īstenotu jau pieņemtos priekšlikumus vai tos, kurus apstiprinās tuvākajās nedēļās. Tas ietver pasākumus ekonomikas un vienotā tirgus jomā, kā arī plašu virkni priekšlikumu, kuri tiek sagatavoti patlaban, par izdevumu programmām, lai sekmētu reformu un atjaunošanu. Šo programmu izmantos jaunu priekšlikumu izstrādē, lai pastiprinātu centienus panākt darbavietas veidojošu izaugsmi.

Priekšsēdētājs Barrozu teica: „Runā par stāvokli Eiropas Savienībā es aicināju atjaunot Eiropu. Galvenā prioritāte ir pieņemt un steidzami īstenot vērienīgo priekšlikumu kopumu, lai atjaunotu uzticību Eiropas ekonomikai. Komisijas darba programma to ieskicē daudz precīzāk, un galvenā uzmanība tajā ir vērsta uz pasākumiem, kas atbalstīs visas iespējas, lai risinātu pašreizējo sarežģīto ekonomikas situāciju.”

Nākamajos 12 mēnešos galvenās prioritātes ir šādas.

Stabilas un atbildīgas Eiropas izveide

Viens no minētās programmas galvenajiem mērķiem ir pabeigt finanšu nozares reformu 2012. gadā, uzmanību veltot ieguldītāju aizsardzībai. Komisija arī veiks pasākumus, lai aizsargātu valsts ieņēmumus tādās jomās kā nodokļu oāzes un PVN krāpniecība.

Uz izaugsmi un solidaritāti balstītas ES izveide

Tuvojoties vienotā tirgus 20. gadadienai, tas joprojām ir vissvarīgākais mehānisms izaugsmes un darbavietu izveidei. Nākamgad īpaša uzmanība tiks veltīta digitālā vienotā tirgus darbības uzlabošanai, sniedzot patērētājiem un operatoriem uzticību tiešsaistes tirgum. Visaptverošā Patērētāju programmā izklāstīs papildu pasākumus, lai palīdzētu patērētājiem visefektīvāk izmantot vienoto tirgu.

Citi pasākumi būs galvenokārt paredzēti, lai sekmētu uz darbavietu izveidi balstītu ekonomikas atveseļošanos un turpinātu veidot ilgtspējīgu ekonomiku, kas ir būtiski ilgtermiņā. Tas ietvers pasākumus pensiju, transportlīdzekļu radīto emisiju un ūdensapgādes jomā.

ES lomas pastiprināšana pasaulē

ES ekonomikas atveseļošanās un tās politikas ietekme ir atkarīga no vienotas ES, kas ir vislabākā platforma, lai aizsargātu un veicinātu mūsu intereses un vērtības. Sekmējot plašu virkni tirdzniecības nolīgumu, ES arī turpinās piedāvāt atbalstu mierīgai un labklājīgai attīstībai Vidusjūras reģiona dienvidu valstīs.

Visās minētajās jomās darba programmā uzsvērts, ka ES jābūt vienotai un kopīgi jāstrādā, lai nodrošinātu priekšlikumu un ideju īstenošanu, tās iestrādājot tiesību aktos un īstenojot praksē.

Priekšvēsture

Līdz ar priekšsēdētāja Barrozu runu par stāvokli Eiropas Savienībā 2011. gada septembra beigās tika uzsākta diskusija par ES nākamā gada prioritātēm. Komisijas darba programmā ņemti vērā šo diskusiju secinājumi, un tajā ierosinātas konkrētas darbības 2012. gadam un pēc tam.

Komisijas darba programmai ir pievienoti trīs pielikumi:

  • saraksts ar 129 iniciatīvu2, ko Komisija plāno īstenot 2012. gadā, un citas iespējamās iniciatīvas, kuras tā ņems vērā līdz savu pilnvaru beigām (I pielikums);

  • to iniciatīvu saraksts, ar ko vienkāršo un samazina administratīvo slogu (II pielikums), un saraksts ar ierosinājumiem par neīstenoto iniciatīvu slēgšanu (III pielikums).

Komisija tagad cieši sadarbosies ar Eiropas Parlamentu un Padomi, kā arī ieinteresētajām personām, tostarp valstu parlamentiem, lai nodrošinātu līdzatbildību par politikas prioritātēm, kā arī par atsevišķām iniciatīvām.

Komisijas darba programma 2012. gadam pieejama šādā vietnē:

http://ec.europa.eu/atwork/programmes/index_en.htm

Kontaktpersonas :

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Mark Gray (+32 2 298 86 44)

1 :

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/state-union-2011/index_en.htm.

2 :

Plāni atsevišķām iniciatīvām, kas paredzēti 2012. gadam, ir pieejami šajā vietnē: http://ec.europa.eu/governance/impact/planned_ia/roadmaps_2012_en.htm


Side Bar