Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos pranešimas spaudai

Komisija patvirtino 2012 m. darbo programą siekiant Europos atsinaujinimo

Briuselis, 2011 m. lapkričio 15 d. Šiandien Europos Komisija patvirtino kitų metų darbo programą „Siekiant Europos atsinaujinimo“. Programoje nurodyta, kokių naujų priemonių imsis Komisija, reaguodama į ekonomikos krizę, kad kitais metais įgyvendintų jau pateiktus plataus užmojo pasiūlymus. Programoje išdėstyti konkretūs kitų metų veiksmai Komisijos Pirmininko J. M. Barroso kalboje apie Sąjungos padėtį1 nustatytiems politiniams prioritetams įgyvendinti.

Programoje pabrėžiama, kad kitais metais daug dėmesio bus skirta jau priimtiems ar per artimiausias savaites priimsimiems pasiūlymams. Jie susiję su ekonomika, bendrąja rinka, be to, apima daug dabar nagrinėjamų pasiūlymų dėl išlaidų programų, kuriomis siekiama paskatinti reformas ir atsinaujinimą. Ši programa bus papildyta naujais pasiūlymais, skirtais paremti darbo vietų kūrimu pagrįstą augimą.

Komisijos Pirmininkas J. M. Barroso pasakė: „Savo kalboje apie Sąjungos padėtį raginau siekti Europos atsinaujinimo. Svarbiausias uždavinys – priimti ir skubiai įgyvendinti plataus užmojo pasiūlymų rinkinį, kad būtų atkurtas pasitikėjimas Europos ekonomika. Komisijos darbo programoje žengiama dar toliau – daugiausia dėmesio skiriama priemonėms, kuriomis bus galima pasinaudoti siekiant išbristi iš sunkos dabartinės ekonominės padėties.“

Pagrindiniai ateinančių 12 mėnesių prioritetai:

Kurti stabilią ir atsakingą Europą

Vienas iš pagrindinių programos tikslų – 2012 m. užbaigti finansų sektoriaus reformą, daug dėmesio skiriant investuotojų apsaugai. Be to, kad apsaugotų valstybės pajamas, Komisija imsis veiksmų mokesčių rojų ir sukčiavimo PVM srityse.

Kurti augančios ekonomikos ir solidarią ES

Bendroji rinka, sukurta beveik prieš 20 metų, lieka svarbiausia augimo ir darbo vietų kūrimo priemonė. Kitais metais daug dėmesio bus skirta bendros skaitmeninės rinkos tobulinimui, didinant vartotojų ir ūkinės veiklos vykdytojų pasitikėjimą internetiniais sandoriais. Išsamioje vartotojų darbotvarkėje bus nurodytos kitos priemonės, padėsiančios vartotojams gauti daugiausia naudos iš bendrosios rinkos.

Kitomis priemonėmis bus skatinamas darbo vietų kūrimu ir išsaugojimu pagrįstas ekonomikos atgaivinimas ir toliau kuriama tvari bei ilgai gyvybinga ekonomika. Šios priemonės bus susijusios su pensijomis, transporto priemonių išmetamais taršalais ir vandens tiekimu.

Užtikrinti, kad ES nuomonė būtų svarbi pasaulio arenoje

ES ekonomikos atgaivinimas ir jos politinė įtaka priklauso nuo to, ar ES – geriausia mūsų interesų ir vertybių saugojimo bei propagavimo priemonė – yra pakankamai vieninga. Prisidėdama prie įvairių prekybos susitarimų ES toliau rems taikų ir sėkmingą Viduržemio jūros pietinės pakrantės valstybių vystymąsi.

Darbo programoje pabrėžiama, kad visose šiose srityse ES turi veikti vieningai ir kartu, siekdama užtikrinti, kad pasiūlymai ir idėjos taptų įstatymais ir būtų praktiškai įgyvendinami.

Pagrindiniai faktai

Po 2011 m. rugsėjo mėn. pabaigoje Pirmininko pasakytos kalbos apie Sąjungos padėtį surengtos diskusijos apie kitų metų ES prioritetus. Komisijos darbo programoje atsižvelgiama į išsakytas nuomones ir pateikiami pasiūlymai 2012 ir vėlesniems metams.

Su Komisijos darbo programa pateikiami trys priedai:

  • 129 iniciatyvos2, kurią Komisija ketina pateikti 2012 m., ir kitų iki Komisijos įgaliojimo pabaigos ketinamų apsvarstyti iniciatyvų sąrašas (1 priedas),

  • supaprastinimo ir administracinės naštos sumažinimo iniciatyvų sąrašas (II priedas) ir siūlomų atsiimti dar nepriimtų pasiūlymų sąrašas (III priedas).

Komisija glaudžiai bendradarbiaus su Europos Parlamentu, Taryba ir suinteresuotosiomis šalimis, įskaitant nacionalinius parlamentus, kad iš esmės sutartų dėl politinių prioritetų ir parengtų atskiras iniciatyvas.

2012 m. Komisijos darbo programą galima rasti adresu

http://ec.europa.eu/atwork/programmes/index_en.htm

Contacts :

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Mark Gray (+32 2 298 86 44)

1 :

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/state-union-2011/index_en.htm

2 :

Atskirų iniciatyvų, kurias numatyta priimti 2012 m., planus galima rasti adresu http://ec.europa.eu/governance/impact/planned_ia/roadmaps_2012_en.htm


Side Bar