Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopa Komisjon – Pressiteade

Komisjon võtab vastu Euroopa uutmise 2012. aasta tööprogrammi

Brüssel, 15. november 2011 – Euroopa Komisjon võttis täna vastu järgmise aasta tööprogrammi „Euroopa uutmine”. Programm sisaldab juba lisaks olemasolevale mahukale ettepanekutepaketile täiendavaid meetmeid, mida komisjon plaanib järgmisel aastal kasutada majanduskriisile reageerimisel. Poliitilised prioriteedid, mis president Barroso määratles kõnes liidu olukorra kohta,1 on programmis muudetud järgmise aasta konkreetseteks meetmeteks.

Programmis rõhutatakse, et järgmisel aastal tuleb suurt tähelepanu pöörata juba vastu võetud või järgnevatel nädalatel vastu võetavate ettepanekute edendamisele. Nende hulka kuuluvad majanduse ja ühtse turu meetmed ning hulk ettepanekuid, mis esitatakse kuluprogrammide kohta, et suunata reformi ja uutmist. Uutes ettepanekutes toetutakse nimetatud programmile, et tugevdada töökohti loova kasvu edenemist.

President Barroso ütles: ”Oma kõnes liidu olukorra kohta kutsusin Euroopat üles uutmisele. Kõige tähtsam prioriteet on võtta vastu ja kiiresti rakendada Euroopa majanduse usaldusvääruse taastamiseks tehtud ettepanekute ambitsioonikas pakett. Komisjoni tööprogramm läheb veelgi kaugemale ja keskendub meetmetele, millega toetatakse kõiki võimalusi seista vastu praegustele rasketele majanduslikele väljavaadetele.”

Järgneva 12 kuu peamiste prioriteetide hulka kuuluvad:

Stabiilse ja vastutustundliku Euroopa loomine

Finantssektori reformi lõpetamine 2012. aastal on programmi üks peamistest eesmärkidest ja seejuures keskendutakse investorite kaitsele. Komisjon astub samuti samme riigitulude kaitsmisele sellistes valdkondades nagu maksuparadiisid ja käibemaksupettus.

Majanduskasvul ja solidaarsusel rajaneva liidu loomine

Ühtsel turul täitub peagi 20. aasta. Ühtne turg on endiselt kõige olulisem vahend majanduskasvu saavutamiseks ja töökohtade loomiseks. Järgmisel aastal pööratakse erilist tähelepanu digitaalse ühtse turu paremale toimimisele, et suurendada tarbijate ja ettevõtjate usaldust veebipõhistesse tehingutesse. Põhjalikus tarbijakeskses tegevuskavas esitatakse täiendavalt sammud, et võimaldada tarbijatel ühtset turgu parimal viisil kasutada.

Muud meetmed keskenduvad töökohtaderohke taastumise innustamisele ja pikemas perspektiivis vajaliku jätkusuutliku majanduse kujundamisele. Nende hulgas on meetmed pensionide, sõidukite heitgaaside ja veevarustuse kohta.

ELi hääle kuuldavamaks muutmine maailmas

ELi majanduse taastumine ja poliitiline haare sõltub ELi ühtsusest, mis on parim platvorm meie huvide ja väärtuste kaitsmiseks ja edendamiseks. Lisaks erinevate kaubanduslepingute edendamisele jätkab EL Vahemere lõunapiirkonna rahumeelse ja jõudsa arenemise toetamist.

Kõikide nende valdkondade puhul rõhutatakse tööprogrammis vajadust, et EL oleks ühtne ja töötaks koos selle nimel, et ettepanekud ja ideed muudetaks õigusaktideks ja viidaks kohapeal ellu.

Taust

Presidendi kõne liidu olukorra kohta, mille ta esitas 2011. aasta septembris, käivitas arutelu liidu järgnevate aastate prioriteetide üle. Komisjoni tööprogrammis on neid mõttevahetusi arvesse võetud ning esitatakse konkreetsed meetmed nii 2012. aastaks kui ka edaspidiseks.

Komisjoni tööprogrammiga on kaasas kolm lisa:

  • 129 algatuse nimekiri,2 mille komisjon kavatseb esitada 2012. aastal, ja muud võimalikud algatused, mida kaalutakse mandaadi lõpuni (I lisa);

  • nimekiri lihtsustamiseks ja halduskoormuse vähendamiseks mõeldud algatustest (II lisa) ja nimekiri ootel olevatest algatustest, mis on kavas tagasi võtta (III lisa).

Komisjon teeb praegu tihedat koostööd Euroopa Parlamendi, nõukogu ja sidusrühmadega, kaasa arvatud liikmesriikide parlamendid, et tagada laialdane toetus poliitilistele prioriteetidele ja konkreetsetele algatustele.

Komisjoni 2012. aasta tööprogrammi leiate aadressil:

http://ec.europa.eu/atwork/programmes/index_en.htm

Kontaktisikud:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Mark Gray (+32 2 298 86 44)

1 :

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/state-union-2011/index_en.htm

2 :

Üksikute algatuste 2012. aastaks ettenähtud tegevuskavad leiate aadressil: http://ec.europa.eu/governance/impact/planned_ia/roadmaps_2012_en.htm


Side Bar