Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropská komise – Tisková zpráva

Komise přijala pracovní program na rok 2012, který se nese v duchu evropské obnovy

Brusel 15. listopadu 2011 – Evropská komise dnes přijala pracovní program pro nadcházející rok. Program s názvem „Cesta k obnově Evropy“ nastiňuje, jakými dalšími opatřeními Komise v příštím roce naváže na ambiciózní soubor již projednávaných návrhů reagujících na hospodářskou krizi. V programu se v konkrétních opatřeních promítají politické priority, jež ve svém projevu o stavu Unie1 vytyčil předseda Barroso.

Program zdůrazňuje, že výraznou pozornost bude třeba v příštím roce věnovat dalšímu pokroku u návrhů, které již byly přijaty nebo k jejichž přijetí by mělo dojít v nadcházejících týdnech. Jedná se přitom o opatření v oblasti ekonomiky a jednotného trhu a o široké spektrum návrhů, které se chystají ve vztahu k výdajovým programům za účelem podnícení reformního úsilí a obnovy. Na tento program budou navazovat nové návrhy zaměřené na posílení hospodářského růstu spojeného s tvorbou pracovních míst.

Předseda Barroso v této souvislosti uvedl: „Ve svém projevu o stavu Unie jsem vyzval k obnově Evropy. Nejvyšší prioritou je přijmout a urychleně provést ambiciózní soubor návrhů, jež obnoví důvěru v evropské hospodářství. Pracovní program Komise jde ještě dále a soustředí se na opatření, která posílí všechny možnosti, jak čelit současným obtížným hospodářským vyhlídkám.“

Mezi hlavní priority pro nadcházejících dvanáct měsíců patří:

Stabilní a odpovědná Evropa

Jedním z nejdůležitějších cílů programu je v roce 2012 dokončit reformu finančního odvětví se zaměřením na ochranu investorů. Komise rovněž podnikne kroky k ochraně veřejných příjmů v souvislosti s podvody v oblasti DPH a tzv. daňovými ráji.

Hospodářský růst a solidarita v Unii

Jednotný trh, od jehož zavedení již brzy uplyne dvacet let, je stále nejdůležitějším motorem hospodářského růstu a tvorby pracovních míst. V příštím roce se bude klást zvláštní důraz na zlepšení způsobu, jakým funguje jednotný digitální trh, aby spotřebitelé a operátoři získali důvěru k internetovým transakcím. Komplexní program pro spotřebitele pak stanoví další kroky, které spotřebitelům pomohou jednotný trh co nejlépe využívat.

Další opatření se zaměří na podporu oživení, pro které bude příznačný dostatek pracovních míst, a na další utváření udržitelného hospodářství, jež má z dlouhodobého hlediska zásadní význam. Půjde konkrétně o opatření týkající se důchodů, emisí z vozidel a zásobování vodou.

Silný hlas EU v okolním světě

Hospodářské oživení EU a její politický dosah se odvíjí od jednotnosti, neboť jednotná Unie je nejlepším východiskem pro ochranu a podporu našich zájmů a hodnot. Kromě podpory celé řady obchodních dohod bude EU nadále napomáhat mírovému a úspěšnému rozvoji v jižním Středomoří.

U všech těchto oblastí je v pracovním programu kladen důraz na jednotnost EU a na vzájemnou spolupráci, jež zajistí, že nápady a návrhy se promítnou do konkrétních právních předpisů a budou provedeny v praxi.

Souvislosti

Předseda Komise ve svém projevu o stavu Unie na konci září 2011 zahájil diskusi o prioritách Unie pro nadcházející rok. Názorové výměny jsou zohledněny v pracovním programu Komise, ve kterém jsou navržena konkrétní opatření pro rok 2012 a léta následující.

Součástí pracovního programu Komise jsou tři přílohy:

  • seznam 129 iniciativ2, které hodlá Komise v roce 2012 provést, a dalších možných iniciativ, o nichž bude uvažovat do konce svého mandátu (příloha 1),

  • seznam zjednodušujících iniciativ a iniciativ zaměřených na snižování administrativní zátěže (příloha II) a seznam neuskutečněných iniciativ, u nichž se navrhuje stažení (příloha III).

Komise bude nyní úzce spolupracovat s Evropským parlamentem, Radou a zúčastněnými stranami, včetně parlamentů jednotlivých členských států, aby zajistila široké ztotožnění se s politickými prioritami i jednotlivými iniciativami.

Pracovní program Komise na rok 2012 je k dispozici na internetové stránce:

http://ec.europa.eu/atwork/programmes/index_en.htm

Kontaktní osoby:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 22953070)

Mark Gray (+32 22988644)

1 :

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/state-union-2011/index_en.htm

2 :

Plány k jednotlivým iniciativám plánovaným pro rok 2012 jsou k dispozici na internetové stránce:

http://ec.europa.eu/governance/impact/planned_ia/roadmaps_2012_en.htm


Side Bar