Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия — Съобщение за пресата

Комисията приема работна програма за европейско обновление за 2012 г.

Брюксел, 15 ноември 2011 г. — Европейската комисия днес прие своята работна програма за следващата година, озаглавена „Постигане на европейско обновление“. В програмата е представен подходът на Комисията за отговор на икономическата криза, който се основава на вече дискутирания амбициозен набор от предложения в комбинация с допълнителни мерки, предвидени за идната година. Работната програма превръща политическите приоритети, посочени от председателя Барозу в речта му за състоянието на Съюза1, в конкретни действия за следващата година.

В програмата се подчертава, че през идната година трябва да се обърне съществено внимание на постигането на напредък в разглеждането на вече приетите предложения и на предложенията, които предстои да бъдат представени през идните седмици. Тези предложения включват мерки в областта на икономиката и единния пазар. Освен това предстои да бъде направен широк набор от предложения относно разходните програми, като общата цел е да бъдат насърчени реформите и обновлението. Новите предложения ще се основават на настоящата програма, за да засилят стремежа към растеж, съпроводен от създаването на работни места.

Председателят Барозу заяви: „В речта си за състоянието на Съюза призовах за европейско обновление. Основният приоритет е да приемем и бързо да изпълним амбициозния пакет от предложения, за да възстановим доверието в европейската икономика. Нещо повече, работната програма на Комисията се съсредоточава върху мерки, които ще подпомогнат всички възможности за справяне със сегашните трудни икономически перспективи.“

Основните приоритети през следващите 12 месеца включват:

Изграждане на стабилна и отговорна Европа

Завършването на реформата на финансовия сектор през 2012 г. е една от основните цели на програмата, като в центъра на вниманието ще бъде защитата на инвеститорите. Освен това Комисията ще предприеме мерки за защита на публичните приходи в области като данъчните острови и измамите с ДДС.

Изграждане на Съюз на растеж и солидарност

Единният пазар, който скоро ще чества 20-тата си годишнина, продължава да бъде най-важният инструмент за растеж и създаване на работни места. През следващата година особено внимание ще бъде обърнато на подобряването на функционирането на цифровия единен пазар, което ще създаде доверие у потребителите и операторите при извършването на онлайн операции. Във всеобхватна програма за потребителите ще бъдат представени допълнителни мерки, които ще помогнат на потребителите да се възползват оптимално от единния пазар.

Други мерки ще се фокусират върху насърчаване на възстановяването, съпроводено от създаването на голям брой работни места, и върху по-нататъшното изграждане на устойчива икономика, която е жизнеспособна в дългосрочен план. Това ще включва мерки в областта на пенсиите, емисиите от превозните средства и водоснабдяването.

Осигуряване на реално влияние на ЕС на световната сцена

Икономическото възстановяване на ЕС и неговият политически обхват ще зависят от един обединен ЕС като най-добрата платформа за защита и разпространение на нашите интереси и ценности. Освен че ще насърчава сключването на широк набор от търговски споразумения, ЕС ще продължи да предлага подкрепа за мирното и благоденстващо развитие на държавите от Южното Средиземноморие.

Във всички тези области работната програма подчертава необходимостта от това ЕС да бъде единен и държавите-членки да работят заедно, за да се гарантира, че предложенията и идеите се превръщат в законодателство и се осъществяват на практика.

Контекст

Речта на председателя за състоянието на Съюза в края на септември 2011 г. постави началото на дебат относно приоритетите на Съюза за следващата година. В работната програма на Комисията тези обсъждания са взети предвид и се предлагат конкретни действия за 2012 г. и за периода след това.

Работната програма на Комисията е съпроводена от три приложения:

  • списък с 129 инициативи2, които Комисията възнамерява да предложи през 2012 г., и други възможни инициативи, които тя ще разгледа до края на своя мандат (приложение 1);

  • списък с инициативи за опростяване и намаляване на административната тежест (приложение II) и списък с предложения за оттегляне на все още неприети инициативи (приложение III).

В идните месеци Комисията ще работи в тясно сътрудничество с Европейския парламент и със Съвета, както и със заинтересованите страни, включително националните парламенти, за да постигне широка ангажираност с политическите приоритети и с отделните инициативи.

Работната програма на Комисията за 2012 г. може да бъде намерена в интернет на адрес:

http://ec.europa.eu/atwork/programmes/index_en.htm

За контакт:

Pia Ahrenkilde Hansen (+32 2 295 30 70)

Mark Gray (+32 2 298 86 44)

1 :

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/state-union-2011/index_en.htm

2 :

Пътните карти за отделните инициативи, предвидени за 2012 г., могат да бъдат намерени на адрес: http://ec.europa.eu/governance/impact/planned_ia/roadmaps_2012_en.htm


Side Bar