Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisijos pranešimas spaudai

Aviacijos saugumas. Komisija priima naujas kūno skenerių naudojimo Europos oro uostuose taisykles

2011 m. lapkričio 14 d., Briuselis. Šiandien Europos Komisija priėmė Europos Sąjungos kūno skenerių naudojimo teisinės sistemos pasiūlymą. Šiais teisės aktais oro uostams ir valstybėms narėms leidžiama naudoti kūno skenerius keleiviams tikrinti laikantis griežtų naudojimo ir techninių sąlygų.

Kūno skenerius valstybės narės1 bando nuo 2009 m. gruodžio 25 d., kai teroristas ketino susprogdinti iš Amsterdamo į Detroitą skrendantį lėktuvą apatiniuose drabužiuose paslėptomis plastikinėmis sprogstamosiomis medžiagomis. Ligi šiol kūno skenerių naudojimui taikomos nevienodos nacionalinės naudojimo procedūros ir standartai, o pats naudojimas ribojamas. Naujaisiais teisės aktais, kurie sudaro bendrą ES sistemą, valstybėms narėms ir oro uostams teisiškai leidžiama turimas saugumo sistemas pakeisti kūno skeneriais. Jais taip pat užtikrinamas visuose oro uostuose vienodas saugumo taisyklių taikymas ir numatomos griežtos privalomos saugos priemonės, kuriomis garantuojama atitiktis pagrindinėms teisėms ir sveikatos apsaugos reikalavimams.

Įsirengti kūno skenerių valstybės narės ir oro uostai neprivalo, tačiau, nusprendus juos naudoti, privalu laikytis Europos lygmeniu nustatytų naudojimo sąlygų ir techninių standartų.

Kūno skeneriai nėra panacėja, bet jais suteikiama reali galimybė sustiprinti keleivių saugumą, – teigė už transportą atsakingas Komisijos narys, Komisijos pirmininko pavaduotojas Siimas Kallasas. – Kūno skeneriai yra vertinga dabartinių metodų alternatyva, jais galima labai veiksmingai aptikti metalo ir ne metalo objektus. Sprendimas, ar naudoti kūno skenerius, paliekamas kiekvienai valstybei narei arba oro uostui, tačiau ten, kur ši nauja technologija bus naudojama, jai bus taikomi visai ES bendri veiksmingumo standartai ir griežtos sveikatos ir pagrindinių teisių apsaugos priemonės. Ligšiolinė patirtis rodo, kad keleiviai ir darbuotojai kūno skenerius iš esmės laiko patogiu patikrinimų būdu.“

Kūno skeneriai yra veiksmingas keleivių tikrinimo metodas, nes jais galima aptikti asmens nešamus tiek metalo, tiek ne metalo objektus. Skenerių technologijos sparčiai vystomos ir gali padėti smarkiai sumažinti keleiviams, įgulai ir oro uosto darbuotojams taikomų apieškų rankomis poreikį.

Pagal naujuosius ES teisės aktus kūno skenerius naudoti galima tik laikantis privalomų sąlygų, pvz., naudojantis kūno skeneriais negalima kaupti, laikyti, kopijuoti, spausdinti arba atkurti atvaizdų, atvaizdą gauti ir naudoti be leidimo draudžiama ir tam užkertamas kelias; atvaizdo analizuotojas dirba atskiroje patalpoje, o atvaizdas nesiejamas su tikrintu asmeniu ar kitais asmenimis. Keleiviai turi būti informuojami apie sąlygas, kuriomis vykdoma kontrolė kūno skeneriu. Be to, keleiviai turi teisę atsisakyti patikrinimo kūno skeneriu ir rinktis alternatyvų tikrinimo būdą.

Šiais teisės aktais nustačius specialias naudojimo sąlygas ir suteikiant keleiviams teisę atsisakyti patikrinimo kūno skeneriu, apsaugomos pagrindinės teisės ir principai, visų pirma pripažinti Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija.

Siekiant išvengti grėsmės piliečių sveikatai ir saugumui, į patvirtintų keleivių tikrinimo oro uostuose metodų sąrašą įtraukti tik tokie kūno skeneriai, kurių technologijoje nenaudojami rentgeno spinduliai. Visos kitos technologijos, kaip antai taikomos mobiliuose telefonuose, gali būti naudojamos, jei jos atitinka ES saugumo standartus.

Contacts :

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)

1 :

Pvz., Jungtinė Karalystė, Suomija, Nyderlandai, Vokietija, Prancūzija ir Italija.


Side Bar