Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise – Tisková zpráva

Ochrana letectví: Komise přijímá nová pravidla o používání bezpečnostních skenerů na evropských letištích

Brusel 14. listopadu 2011 – Evropská komise dnes přijala návrh právního rámce Evropské unie pro bezpečnostní skenery. Tyto právní předpisy povolují letištím a členským státům, které si přejí bezpečnostní skenery používat k detekční kontrole cestujících, jejich použití za přísných provozních a technických podmínek.

V důsledku pokusu o teroristický útok na letadlo z Amsterodamu do Detroitu dne 25. prosince 2009, při němž pachatel ukryl plastické výbušniny do svého spodního prádla, prováděly některé členské státy zkoušky nebo testování bezpečnostních skenerů 1. Až doposud se bezpečnostní skenery používaly omezeně a podle různých vnitrostátních provozních postupů a norem. Nové právní předpisy jakožto společný rámec pro celou EU, umožňují členským státům a letištím nahradit stávající systémy ochrany bezpečnostními skenery. Zajišťují rovněž jednotné uplatňování pravidel ochrany na všech letištích a poskytují přísné a povinné záruky dodržování základních práv a ochrany zdraví.

Členské státy a letiště nejsou povinné bezpečnostní skenery zavádět, ale pokud se je rozhodnou používat, budou muset splňovat provozní podmínky a výkonnostní standardy stanovené na evropské úrovni.

Místopředseda Komise a komisař příslušný pro dopravu Siim Kallas uvedl: „Bezpečnostní skenery nejsou všelékem, avšak nabízejí reálnou možnost, jak posílit ochranu cestujících. Bezpečnostní skenery jsou cennou alternativou ke stávajícím metodám detekčních kontrol a jsou velmi efektivní při detekci kovových i nekovových předmětů. Rozhodnutí o zavedení či nezavedení bezpečnostních skenerů je nadále věcí volného uvážení každého členského státu nebo letiště, ale tato nová pravidla zajišťují, aby v případě, že se tato nová technologie bude používat, spadala do působnosti celounijních norem pro detekční schopnost, jakož i přísných záruk pro ochranu zdraví a základních práv. Dosavadní zkušenosti ukazují, že cestující a zaměstnanci obecně považují bezpečnostní skenery za přiměřenou metodu detekční kontroly.“

Bezpečnostní skenery představují efektivní metodu detekční kontroly cestujících, neboť jsou s to detekovat kovové i nekovové předměty nesené nějakou osobou. Technologie skenerů se rychle rozvíjí a vykazuje potenciál výrazně snížit potřebu ručních prohlídek cestujících, posádek i zaměstnanců letišť.

Podle nových právních předpisů EU je použití bezpečnostních skenerů povoleno pouze za dodržení minimálních podmínek jako kupříkladu, že: bezpečnostní skenery nesmějí ukládat zobrazení, uchovávat je, kopírovat, tisknout ani je zpětně dohledávat; neoprávněný přístup k zobrazením a jejich neoprávněné používání jsou zakázané a musí se jim předcházet. Kontrolor analyzující zobrazení se rovněž musí nacházet v odděleném prostoru a zobrazení nesmí být propojeno s osobou, která prochází detekční kontrolou, ani s jinými osobami. Cestující musejí být informováni o podmínkách, za nichž probíhá kontrola bezpečnostním skenerem. Cestující mají kromě toho právo nepodvolit se kontrole skenery a zvolit si alternativní metodu detekční kontroly.

Stanovením zvláštních provozních podmínek a umožněním cestujícím nepodvolit se kontrole skenerem zaručují právní předpisy dodržování základních práv a zásad uznaných zejména v Listině základních práv Evropské unie.

Aby se zaručila ochrana zdraví a bezpečnosti občanů, zařazují se do seznamu povolených metod detekční kontroly cestujících na letištích EU pouze bezpečnostní skenery, které nevyužívají rentgenovou technologii. Všechny ostatní technologie, jako například technologie používané pro mobilní telefony a jiné, lze používat za předpokladu, že odpovídají normám EU v oblasti ochrany bezpečnosti.

Kontaktní osoby:

Helen Kearns (+32 22987638)

Dale Kidd (+32 22957461)

1 :

Například ve Spojeném království, Finsku, Nizozemsku, Německu, Francii a Itálii.


Side Bar