Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Consumenten: EU helpt sigarettenbranden te voorkomen en jaarlijks honderden mensenlevens te redden

Brussel, 14 november 2011 – Onbewaakt achtergelaten sigaretten behoren tot de belangrijkste oorzaken van dodelijke branden in Europa. Uit de beschikbare gegevens blijkt dat het aantal dodelijke slachtoffers met meer dan 40% kan worden verminderd door de invoering van sigaretten met een verminderd ontstekend vermogen (RIP - Reduced Ignition Propensity). Dat zijn sigaretten die vanzelf uitdoven wanneer zij onbewaakt worden achtergelaten, en die dus veel minder gemakkelijk brand zullen veroorzaken. Deze veiligheidsmaatregel is buiten Europa reeds in een aantal landen van kracht (in de VS, Canada en Australië), en geldt in de EU sinds april 2010 ook in Finland.

Met ingang van 17 november 2011, de datum waarop de nieuwe veiligheidsnormeni in het Publicatieblad van de EU worden gepubliceerd, moeten alle sigaretten die in Europa worden verkocht aan deze normen voldoen. Het wordt de taak van de nationale autoriteiten om deze nieuwe brandveiligheidsmaatregel te handhaven.

EU-Commissaris voor Gezondheid en Consumenten John Dalli zei in dit verband: "Een veilige sigaret bestaat niet, en het veiligst van al is het om helemaal niet te roken! Maar als mensen toch willen roken, zullen de nieuwe normen die heel binnenkort van kracht worden de tabaksproducenten ertoe verplichten uitsluitend nog sigaretten met een verminderd ontstekend vermogen te produceren, waardoor mogelijk honderden burgers tegen dit brandgevaar worden beschermd".

Burgers tegen brandgevaar beschermen

Uit gegevens van de lidstaten voor 2003 tot 2008 blijkt dat in de EU elk jaar meer dan 30 000 branden door sigaretten worden veroorzaakt, met meer dan 1 000 doden en meer dan 4 000 gewonden tot gevolg. De ervaring in Finland, waar het aantal slachtoffers van sigarettenbranden met 43% is gedaald, leert dat in de EU jaarlijks bijna 500 levens zouden kunnen worden gespaard.

Roken is het belangrijkste vermijdbare gezondheidsrisico in Europa: in de EU kost roken per jaar naar schatting meer dan een half miljoen mensen het leven. De Commissie blijft zich inzetten voor een "rookvrij Europa" en werkt daaraan via haar lopende EU-campagne "Ex‑rokers zijn niet te stoppen" (zie IP/11/710 en MEMO/11/405).

Nieuwe veiligheidsnormen: hoe werkt het?

De veranderingen die de nieuwe normen inhouden betreffen een vermindering van het ontstekend vermogen, dat is het vermogen van een onbewaakt achtergelaten sigaret om brand te veroorzaken. Producenten van sigarettenpapier hebben hun papierproductie gewijzigd en voegen nu op twee plaatsen in de sigaret een ring van dikker papier in. Wanneer de sigaret onbewaakt wordt achtergelaten, stuit de brandende tabak op één van die ringen en zou de sigaret vanzelf moeten uitdoven omdat de ring de lucht- en dus ook de zuurstoftoevoer beperkt. Een RIP-sigaret heeft een kortere brandtijd, waardoor het risico wordt beperkt dat meubels, beddengoed of andere materialen vuur vatten.

Achtergrond

De nieuwe normen zijn opgesteld in het kader van de Richtlijn inzake algemene productveiligheidii, die de producenten verplicht uitsluitend veilige producten op de markt te brengen.

In 2008 heeft de Europese Commissie de veiligheidsvoorschrifteniii gedefinieerd na overleg met de lidstaten, de tabaks- en papierfabrikanten en ngo's. Vervolgens heeft zij het Europees Comité voor normalisatie (CEN) verzocht de desbetreffende normen op te stellen die de nationale autoriteiten zullen gebruiken om de overeenstemming met de brandveiligheidseisen te beoordelen.

Voor meer informatie

http://ec.europa.eu/consumers/safety/prod_legis/index_en.htm

http://ec.europa.eu/consumers/safety/news/index_en.htm

http://ec.europa.eu/health/tobacco/policy/index_en.htm

Contact :

Frédéric Vincent (+32 22987166)

Aikaterini Apostola (+32 22987624)

i :

EN 16156:2010 "Sigaretten – Vaststellen van het ontstekend vermogen – Veiligheidseis"; en EN ISO 12863:2010 "Standaardbeproevingsmethode voor bepaling van het ontstekend vermogen van sigaretten"

ii :

iiPB L 11 van 15.1.2002, blz. 4.

iii :

Besluit 2008/264/EG van de Commissie. PB L 83 van 26.3.2008, blz. 35.


Side Bar