Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio – Lehdistötiedote

EU haluaa vähentää savukkeiden aiheuttamia tulipaloja ja säästää satoja henkiä joka vuosi

Bryssel 14. marraskuuta 2011 – Suuri osa kuolemaan johtavista tulipaloista Euroopassa johtuu palamaan jääneistä savukkeista. Kuolonuhrien määrää voidaan asiasta saadun näytön perusteella vähentää yli 40 prosentilla kun savukkeiden palamisalttiutta vähennetään. Palamaan jääneet savukkeet sammuvat itsestään eivätkä siis niin todennäköisesti sytytä tulipaloja. Tämä turvallisuusvaatimus on jo voimassa eri puolilla maailmaa (Yhdysvalloissa, Kanadassa ja Australiassa), ja EU-maista Suomi otti sen käyttöön huhtikuussa 2010.

Uudet turvallisuusstandarditi julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä 17. marraskuuta 2011, ja siitä lähtien kaikkien Euroopassa myytävien savukkeiden on oltava niiden mukaisia. Tämän uuden paloturvallisuustoimenpiteen täytäntöönpanosta vastaavat kansalliset viranomaiset.

Terveys- ja kuluttaja-asioista vastaavan komissaari John Dalli muistuttaa, että turvallisia savukkeita ei ole olemassakaan. ”Turvallisinta on tietenkin olla polttamatta ollenkaan!” sanoo komissaari ja jatkaa: ”Mutta jos ihmiset edelleen polttavat, kohta täysimääräisesti voimaan tulevat standardit edellyttävät, että tupakkayhtiöt valmistavat pelkästään sellaisia savukkeita, joiden palamisalttiutta on rajoitettu.” Sillä tavoin voidaan komissaarin mukaan suojella satoja ihmisiä savukkeiden aiheuttamalta palovaaralta.

Suojellaan kansalaisia palovaaralta

Jäsenvaltioista vuosilta 2003–2008 saadut tiedot osoittavat, että EU:ssa syttyy vuosittain yli 30 000 savukkeisiin liittyvää tulipaloa, jotka johtavat yli 1 000 hengen kuolemaan ja 4 000:n vammautumiseen. Suomessa savukkeiden sytyttämät tulipalot ovat vähentyneet 43 prosenttia, ja tuon luvun mukaan EU:ssa voitaisiin säästää vuosittain lähes 500 henkeä.

On syytä korostaa, että tupakka on Euroopassa suurin vältettävissä oleva terveysriski, joka aiheuttaa EU:ssa joka vuosi arviolta yli puolen miljoonan ihmisen kuoleman. Komissio pitää kiinni savuttoman Euroopan tavoitteesta ja edistää sitä käynnissä olevalla Ex-tupakoitsijaa ei pysäytä mikään -kampanjalla (ks. IP/11/710 ja MEMO/11/405).

Uudet turvastandardit – miten ne toimivat?

Uusien standardien myötä tilanne muuttuu siten, että savukkeiden palamisalttiutta on rajoitettava. Tällä tavoin rajoitetaan palamaan jääneen savukkeen kykyä sytyttää tulipalo. Savukepaperin valmistajat ovat muuttaneet tuotantoaan siten, että savukepaperiin lisätään tietyin välein kaksi paksummasta paperista valmistettua rengasta. Jos savuke jää palamaan itsekseen, palava tupakka osuu jompaankumpaan näistä renkaista, jolloin sen pitäisi sammua itsekseen, kun rengas rajoittaa ilman ja hapen saatavuutta. Palamisalttiudeltaan rajoitettu savuke palaa lyhyemmän ajan, jolloin riski huonekalujen, vuodevaatteiden tai muun materiaalin syttymisestä pienenee.

Tausta

Uudet standardit on laadittu yleisen tuoteturvallisuusdirektiivinii mukaisesti. Direktiivi velvoittaa tuotteiden valmistajat saattamaan markkinoille ainoastaan turvallisia tuotteita.

Vuonna 2008 Euroopan komissio määritteli jäsenvaltioiden, tupakka- ja paperiteollisuuden ja kansalaisjärjestöjen kanssa keskusteltuaan turvallisuusvaatimuksetiii ja pyysi sitten Euroopan standardointikomiteaa (CEN) laatimaan asiaan liittyvät standardit, joiden pohjalta kansalliset viranomaiset mittaavat paloturvallisuussääntöjen noudattamista.

Lisätietoja

http://ec.europa.eu/consumers/safety/prod_legis/index_en.htm

http://ec.europa.eu/consumers/safety/news/index_en.htm

http://ec.europa.eu/health/tobacco/policy/index_en.htm

Yhteyshenkilöt:

Frédéric Vincent (+32-2) 298 71 66

Aikaterini Apostola (+32-2) 298 76 24

i :

EN 16156:2010 ”Savukkeet – Palamisalttiuden arvioiminen – Turvallisuusvaatimukset” ja EN ISO 12863:2010 ”Koemenetelmä savukkeiden palamisalttiuden arvioimiseen”.

ii :

EYVL L 11, 15.1.2002, s. 4.

iii :

Komission päätös 2008/264/EY (EUVL L 83, 26.3.2008, s. 35).


Side Bar