Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия — Съобщение за пресата

Потребители: ЕС приема мерки за намаляване на случаите на пожари, предизвикани от неизгасени цигари, които отнемат живота на стотици граждани всяка година

Брюксел, 14 ноември 2011 г. – Оставените без надзор запалени цигари са една от най-честите причини за пожарите с фатален край в Европа. Данните сочат, че броят на смъртните случаи може да бъде намален с над 40 % посредством въвеждането на така наречените цигари с „намалена способност за горене“. Това означава, че когато цигарите бъдат оставени без надзор, те се самоизгасят, като по този начин се намалява опасността от предизвикване на пожар. Тази мярка за безопасност вече се прилага в някои страни по света (САЩ, Канада, Австралия), както и в ЕС — във Финландия от април 2010 г.

От 17 ноември 2011 г., след като новите стандарти за безопасностi бъдат публикувани в Официален вестник на ЕС, всички цигари, продавани в Европа, ще трябва да са съобразени с тези мерки. Националните органи ще отговарят за изпълнението на тази нова мярка за противопожарна безопасност.

Джон Дали, комисар на ЕС по въпросите на здравеопазването и потребителите, заяви: "Безопасни цигари не съществуват и най-безопасно би било изобщо да не се пуши! Но ако някои все пак предпочитат да пушат, новите стандарти, които предстои да влязат в сила, ще наложат на производителите на тютюневи изделия да произвеждат само цигари с намалена способност за горене, като по този начин ще бъдат създадени предпоставки за защитата на стотици граждани от опасността от възникването на пожари.“.

Защита на гражданите от пожарна опасност

Данните, предоставени от държавите-членки за периода 2003 — 2008 г., показват, че в ЕС пожарите, предизвикани от цигари, причиняват над 30 000 пожара всяка година, които водят до над 1000 смъртни случая и до нараняването на над 4000 души. Опитът на Финландия, където броят на жертвите на пожари, предизвикани от неугасени цигари, е намалял с 43 %, показва, че близо 500 човешки живота биха могли да бъдат спасени в ЕС всяка година.

Трябва да се подчертае, че тютюнопушенето е най-големият риск за здравето в Европа, който е възможно да бъде избегнат и който причинява смъртта на повече от половин милион души в ЕС всяка година. Комисията продължава да работи по целта „Европа без тютюнев дим“ и се бори за постигането ѝ чрез течащата в момента кампания „Екс пушачите са неудържими“ (вж. документи IP/11/710 и MEMO/11/405).

На какъв принцип действат новите стандарти за безопасност?

С изискваната съгласно новите стандарти промяна се цели намаляване на способността за горене, т.е. способността на оставена без надзор цигара да предизвика пожар. Производителите на цигарена хартия внесоха промени в произвежданата от тях хартия, като прибавиха два пръстена по-плътна хартия на две места по протежение на цигарата. Ако цигарата бъде оставена без надзор, горящият тютюн ще достигне до един от тези два пръстена и ще угасне от само себе си, тъй като пръстенът ограничава притока на въздух/кислород. Благодарение на съкратеното време на горене на тези цигари се намалява опасността от запалване на мебели, постели или други предмети.

История на досието

Новите стандарти бяха разработени в рамките на Директивата относно общата безопасност на продуктитеii, която задължава производителите да пускат на пазара само безопасни продукти.

През 2008 г. Европейската комисия определи изискванията за безопасностiii, след обсъждане с държавите-членки, представители на тютюневата и хартиената промишленост и неправителствени организации, след което поиска от Европейския комитет по стандартизация (CEN) да разработи съответните стандарти, които националните органи ще използват за оценяване на спазването на правилата за противопожарна безопасност.

За повече информация

http://ec.europa.eu/consumers/safety/prod_legis/index_en.htm

http://ec.europa.eu/consumers/safety/news/index_en.htm

http://ec.europa.eu/health/tobacco/policy/index_en.htm

За контакти:

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)

i :

{ EN 16156:2010 „Цигари. Оценяване на способността за горене. Изискване за безопасност“; и EN ISO 12863:2010 „Стандартен метод за оценяване склонността към запалване на цигарите“

ii :

{ ОВ L 11, 15.1.2002 г., стр. 4.

iii :

{ Решение 2008/264/EО на Комисията. ОВ L 83, 26.3.2008 г., стр. 35.


Side Bar