Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie - Persbericht

Levensmiddelen: nieuwe regels voor een veiliger en transparanter gebruik van additieven in de EU

Brussel, 14 november 2011 – Het gebruik van additieven1 in levensmiddelen zal binnenkort nog veiliger en transparanter worden dan het al is dankzij twee wetteksten die de Europese Commissie heeft goedgekeurd.

"Vandaag vormt een mijlpaal in ons streven naar veiliger levensmiddelen in de Europese Unie", aldus commissaris voor Gezondheid en consumentenbeleid John Dalli. "De goedkeuring van twee verordeningen betreffende additieven geeft burgers en het bedrijfsleven meer zeggenschap doordat het voor iedereen makkelijker wordt precies te weten welke stoffen zijn toegestaan in levensmiddelen". "Kortom, dit betekent dat de burger beter geïnformeerd is en tegelijkertijd de levensmiddelenindustrie in de EU goed toegerust is om nieuwe innovatieve en veilige producten te ontwikkelen".

De twee verordeningen bevatten twee nieuwe lijsten.

De eerste heeft betrekking op additieven in levensmiddelen en treedt in juni 2013 in werking (de respijtperiode voor de aanvraag werd nodig geacht om de levensmiddelenbedrijven in de Unie de gelegenheid te geven zich aan te passen aan de nieuwe regelgeving). Deze lijst, die ook beschikbaar zijn in een online databank (https://webgate.ec.europa.eu/sanco_foods/?sector=FAD), zal de consumenten, de exploitanten van levensmiddelenbedrijven en de controleautoriteiten in staat stellen gemakkelijk vast te stellen welke additieven in een bepaald levensmiddel zijn toegestaan.

De tweede lijst heeft betrekking op additieven in voedselingrediënten, zoals andere additieven, enzymen, aroma’s en voedingsstoffen, en is van toepassing op de twintigste dag volgende op die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de EU.

De vaststelling van beide lijsten is een belangrijke stap in de tenuitvoerlegging van Verordening (EG) nr. 1333/2008 inzake levensmiddelenadditieven, die in december 2008 is goedgekeurd.

Transparantie

Transparantie is slechts één belangrijk voordeel van de nieuwe wetgeving. De toegelaten toepassingen van additieven worden voortaan opgenomen volgens de categorie levensmiddelen waaraan zij mogen worden toegevoegd. De Commissie beschouwt dit als een belangrijke stap vooruit zijn ten opzichte van de oude lijsten, die zijn verdeeld over diverse bijlagen in drie verschillende richtlijnen.

Zo maakt de nieuwe lijst duidelijk dat in bepaalde categorieën levensmiddelen het aantal toegestane additieven zeer beperkt is of er zelfs helemaal geen zijn toegestaan. Dit is bijvoorbeeld het geval voor niet-gearomatiseerde yoghurt, boter, compote, deegwaren, gewoon brood, honing, water en vruchtensap.

In andere categorieën, die voornamelijk bewerkte producten omvatten – zoals zoetwaren, snacks, sauzen en gearomatiseerde dranken – is een groot aantal additieven toegestaan.

Bovendien zal een lijst van additieven die kunnen worden toegevoegd aan andere additieven, enzymen, aroma’s en voedingsstoffen ervoor zorgen dat de blootstelling aan additieven via deze ingrediënten beperkt blijft.

Wat verandert er nog meer met deze nieuwe bepalingen?

Afgezien van de vaststelling van de twee lijsten voorziet de nieuwe regelgeving ook in:

  • duidelijke voorwaarden waaronder additieven aan levensmiddelen mogen worden toegevoegd

  • een levensmiddelenindeling waarin de additieven duidelijk worden opgesomd op basis van de categorieën levensmiddelen waaraan zij mogen worden toegevoegd

  • een programma voor de volledige herbeoordeling van de veiligheid van alle toegelaten additieven

  • duidelijke richtsnoeren en instructies voor de aanvragers die een verzoek indienen voor nieuwe toepassingen van levensmiddelenadditieven

Algemene achtergrondinformatie over additieven

De algemene voorwaarden voor het gebruik van levensmiddelenadditieven zijn door het Europees Parlement en de Raad vastgesteld in de kaderverordening van 2008 en blijven van kracht. Deze verordening stelt het algemene kader, de beginselen en de doelstellingen vast waarnaar alle specifieke regelgeving inzake additieven verwijst. Zij bepaalt dat het gebruik van additieven veilig, technologisch gerechtvaardigd en niet misleidend voor de consument moet zijn en voordelen moet hebben voor de consument.

Herbeoordeling van additieven

In maart 2010 heeft de Commissie een programma goedgekeurd voor de herbeoordeling van alle toegestane levensmiddelenadditieven. De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) moet tegen 2020 alle additieven opnieuw bezien. Bij de herbeoordeling worden de prioriteiten vastgesteld aan de hand van de tijd die is verstreken sinds de vorige beoordeling van het additief, de beschikbaarheid van nieuwe wetenschappelijke informatie, de mate van gebruik van het additief en de blootstelling van de mens eraan.

Levensmiddelenkleurstoffen hebben de eerste prioriteit. Er zijn reeds zeventien kleurstoffen herbeoordeeld. Voor drie daarvan heeft de Commissie al herziene gebruiksconcentraties voorgesteld, aangezien de EFSA verwacht dat voor bepaalde groepen consumenten de blootstelling aan deze additieven mogelijk te hoog kan zijn.

Als gevolg van nieuwe wetenschappelijke informatie is hogere prioriteit gegeven aan de zoetstof aspartaam, die in september 2012 zal worden herbeoordeeld.

Richtsnoeren en instructies

In maart 2011 heeft de Commissie een maatregel goedgekeurd waarin de gegevens worden vastgesteld die nodig zijn om een nieuwe toepassing van een additief toe te laten. Het gaat bijvoorbeeld om toxicologische gegevens voor de risicobeoordeling en gegevens waaruit blijkt dat de toepassing van het additief technologisch gerechtvaardigd is, voordelen voor de consument kan bieden en niet misleidend is.

Als hulpmiddel voor toekomstige aanvragers heeft de Commissie een praktische handleiding opgesteld, die te vinden is op (http://ec.europa.eu/food/food/fAEF/authorisation_application_en.htm). Dit zal het de aanvragers makkelijker maken volledige dossiers in te dienen, die efficiënt kunnen worden afgehandeld. De Commissie is ervan overtuigd dat dit verantwoorde innovatie in de levensmiddelenindustrie kan stimuleren.

Een voorbeeld van een dergelijk innovatief product is de natuurlijke zoetstof steviolglycosiden, die zijn afgeleid van de plant Stevia ribaudiana. De Commissie heeft vandaag ook een verordening goedgekeurd waarbij de toepassing van deze stof in verschillende levensmiddelencategorieën wordt toegelaten.

De EFSA is gevraagd de veiligheid van de stof te beoordelen. Zij is tot de conclusie gekomen dat deze zoetstoffen deze stoffen niet kankerverwekkend of genotoxisch zijn, noch in verband worden gebracht met reproductie- of ontwikkelingstoxiciteit, en stelde een aanvaardbare dagelijkse inname (ADI) van 4 mg/kg lichaamsgewicht/dag vast. Op grond van voorzichtige schattingen van de blootstelling van volwassenen en kinderen aan steviolglycosiden is het waarschijnlijk dat de ADI bij de voorgestelde maximale gebruiksconcentraties zou worden overschreden.

Om ervoor te zorgen dat de blootstelling veilig is voor de consument, moesten de gevraagde toepassingen en gebruiksconcentraties worden herzien. De vandaag goedgekeurde verordening weerspiegelt het resultaat van dit proces.

Zie voor meer informatie:

http://ec.europa.eu/food/food/fAEF/index_en.htm

Contact :

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)

1 :

Levensmiddelenadditieven zijn stoffen die aan levensmiddelen worden toegevoegd om uiteenlopende technische redenen, bijvoorbeeld als conserveermiddel, stabilisator, kleurstof of zoetstof.


Side Bar