Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

Ny fødevarelovgivning skal gøre brugen af tilsætningsstoffer i EU sikrere og mere gennemskuelig

Bruxelles, den 14. november 2011 – Brugen af tilsætningsstoffer1 i fødevarer bliver snart endnu sikrere og endnu mere gennemskuelig takket være to nye retsakter, som Europa-Kommissionen har vedtaget.

"I dag kan vi markere en milepæl i vore bestræbelser på at styrke fødevaresikkerheden i EU," sagde John Dalli, EU-kommissær med ansvar for sundhed og forbrugere. "Med vedtagelsen af to forordninger om tilsætningsstoffer får både borgerne og erhvervslivet nye muligheder for lettere at finde ud af, hvilke tilsætningsstoffer der helt nøjagtigt er tilladt i fødevarer," tilføjede han. "Det betyder i en nøddeskal, at vi får mere velinformerede borgere, og at fødevareindustrien i EU samtidig bliver bedre rustet til at fremstille nye innovative og sikre produkter," konkluderede EU-kommissær John Dalli.

Der opstilles to nye lister i de to forordninger.

Den første vedrører fødevaretilsætningsstoffer og skal anvendes fra juni 2013 (det blev anset for nødvendigt med denne frist for at give EU's fødevareindustri tid til at tilpasse sig de nye regler). Listen, der også findes online i en database (https://webgate.ec.europa.eu/sanco_foods/?sector=FAD), skal give forbrugere, fødevarevirksomhedsledere og kontrolmyndigheder mulighed for hurtigt at finde ud af, hvilke tilsætningsstoffer der er tilladt i en bestemt fødevare.

Den anden liste vedrører tilsætningsstoffer i fødevareingredienser, dvs. andre tilsætningsstoffer, enzymer, aromaer og næringsstoffer, og denne liste skal anvendes allerede fra 20 dage efter offentliggørelsen i EU-Tidende.

Fastsættelsen af de to lister er et vigtigt skridt i gennemførelsen af rammeforordning (EF) nr. 1633/2008 om fødevaretilsætningsstoffer, der blev vedtaget i december 2008.

Gennemskuelighed

Gennemskuelighed er en af de store fordele ved den nye lovgivning. Godkendte tilsætningsstoffer er nu opført på lister i henhold til de fødevarekategorier, som de må tilsættes til. Kommissionen mener, at det er en væsentlig forbedring i forhold til de gamle lister, der var spredt over flere forskellige bilag i tre forskellige direktiver.

Det fremgår eksempelvis tydeligt af de nye lister, at i visse fødevarekategorier er antallet af godkendte tilsætningsstoffer meget begrænset, eller det er måske helt forbudt at tilsætte tilsætningsstoffer. Det er f.eks. tilfældet for ikke-aromatiseret yoghurt, smør, kompot, pasta, almindeligt brød, honning, vand og frugtjuice.

I andre kategorier, normalt dem, der omfatter stærkt forarbejdede fødevarer – som f.eks. slik, snacks, saucer og aromatiserede drikkevarer – er en lang række tilsætningsstoffer tilladt.

Desuden sikres det med listen over tilsætningsstoffer, der kan tilsættes til andre tilsætningsstoffer, enzymer, aromaer og næringsstoffer, at eksponeringen for tilsætningsstoffer gennem disse ingredienser kan holdes på et lavt niveau.

Hvilke andre ændringer medfører de nye lovbestemmelser?

Bortset fra de to lister indeholder den nye lovgivning også:

  • nøje definerede betingelser for tilsætning af tilsætningsstoffer til fødevarer

  • en fødevarekategorisering, hvor tilsætningsstofferne på en gennemskuelig måde er opført på listerne i henhold til de fødevarekategorier, som de må tilsættes til

  • et program for en grundig reevaluering af sikkerheden ved alle godkendte tilsætningsstoffer

  • klare retningslinjer og anvisninger for ansøgere, der anmoder om tilladelse til nye anvendelser af fødevaretilsætningsstoffer.

Generel baggrundsinformation om tilsætningsstoffer

De almindelige betingelser for anvendelse af fødevaretilsætningsstoffer blev fastsat af Europa-Parlamentet og Rådet i rammeforordningen fra 2008 og gælder fortsat. Ved denne forordning fastlægges de generelle rammer, principper og målsætninger, som al specifik lovgivning om tilsætningsstoffer er baseret på. Det kræves i forordningen, at brugen af tilsætningsstoffer er sikker, berettiget ud fra et teknologisk synspunkt, ikke vildleder forbrugeren og er til gavn og fordel for forbrugeren.

Reevaluering af tilsætningsstoffer

I marts 2010 vedtog Kommissionen et program for reevaluering af alle godkendte fødevaretilsætningsstoffer. Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) skal inden 2020 have reevalueret alle tilsætningsstoffer. Reevalueringen prioriteres i henhold til, hvornår et fødevaretilsætningsstof sidst er blevet evalueret, om der foreligger nye videnskabelige oplysninger, i hvor vid udstrækning tilsætningsstoffet anvendes, og hvor stor den menneskelige eksponering for stoffet er.

Fødevarefarvestoffer står øverst på den prioriterede liste. Der er allerede evalueret 17 farvestoffer. Kommissionen har nu foreslået at ændre maksimumsværdierne for anvendelse af tre af disse farvestoffer, da EFSA skønner, at eksponeringen for de pågældende tilsætningsstoffer potentielt kan være for høj for visse forbrugergrupper.

Som følge af nye videnskabelige oplysninger er der givet højere prioritet til behandlingen af sødestoffet aspartam, der vil blive reevalueret senest i september 2012.

Retningslinjer og anvisninger

I marts 2011 vedtog Kommissionen regler om nærmere angivelse af de oplysninger, der er nødvendige, for at en ny anvendelse af et tilsætningsstof kan godkendes. Disse oplysninger omfatter toksikologiske data i forbindelse med risikovurderingen og oplysninger til dokumentation af, at anvendelsen af tilsætningsstoffet er berettiget ud fra et teknologisk synspunkt, kan være til gavn for forbrugeren og ikke er vildledende.

Til hjælp for fremtidige ansøgere har Kommissionen udarbejdet en praktisk vejledning, der findes på internettet (http://ec.europa.eu/food/food/fAEF/authorisation_application_en.htm). Ansøgerne kan på grundlag heraf indgive fuldstændige dossierer, som kan behandles hurtigt og effektivt. Kommissionen er overbevist om, at dette kan tilskynde fødevareindustrien til at skabe ansvarlig innovation.

Et eksempel på et innovativt produkt er det naturlige sødestof steviolglycosider, der er udvundet af planten Stevia ribaudiana. Kommissionen har i dag også vedtaget en forordning om tilladelse til at anvende dette sødestof i flere fødevarekategorier.

EFSA blev anmodet om at vurdere sikkerheden ved stoffet. EFSA konkluderede, at sødestofferne ikke er kræftfremkaldende, genotoksiske eller forbundet med nogen reproduktions- eller udviklingstoksicitet, og fastsatte et acceptabelt dagligt indtag (ADI) på 4 mg/kg kropsvægt/dag. Konservative skøn over eksponeringen for steviolglycosider hos børn og voksne viser, at det er sandsynligt, at ADI ville blive overskredet ved de foreslåede maksimumsværdier for anvendelse.

For at sikre, at eksponeringen er sikker for forbrugeren, har man måttet ændre de anvendelsesformål og maksimumsværdier for anvendelse, der var anmodet om. Resultatet af denne proces er indarbejdet i den forordning, der er vedtaget i dag.

Yderligere oplysninger:

http://ec.europa.eu/food/food/fAEF/index_en.htm

Kontaktpersoner:

Frédéric Vincent (+32 2 298 71 66)

Aikaterini Apostola (+32 2 298 76 24)

1 :

Fødevaretilsætningsstoffer er stoffer, der tilsættes til fødevarer af en række tekniske grunde, f.eks. til konservering, stabilisering og farvning og som sødestof.


Side Bar