Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Europos Komisijos pranešimas spaudai

Mokesčiai. Veiksmingesnis bendradarbiavimas renkant akcizus

2011 m. lapkričio 14 d., Briuselis. Šiandien Komisija pasiūlė naujas administracinio bendradarbiavimo akcizų srityje taisykles, kurias taikant būtų sparčiau surenkami muitai ir pagerėtų valstybių narių vykdoma pajamų kontrolė. Siekiant geriau atsižvelgti į 2010 m. balandžio mėn. įdiegtą kompiuterizuotą akcizais apmokestinamų prekių gabenimo ir kontrolės sistemą (EMCS) (žr. IP/10/401), naujuoju reglamentu būtų pakeistos dabartinės taisyklės. Šiuo metu tam tikra informacija apie akcizais apmokestinamų produktų (alkoholio, tabako ir energetikos produktų) gabenimą valstybės narės vis dar keičiasi rankiniu būdu. Kompiuterizavus keitimąsi šia informacija, bus lengviau ir greičiau rinkti mokėtinus akcizus.

Už mokesčius, muitų sąjungą, auditą ir kovą su sukčiavimu atsakingas Komisijos narys Algirdas Šemeta sakė: „Šiuo metu, kai konsoliduojamas biudžetas, valstybėms narėms labai svarbu veiksmingai rinkti mokesčius. Kad tinkamai rinktų pajamas, mokesčių administratoriai bendrojoje rinkoje privalo galėti greitai ir veiksmingai keistis duomenimis su kitomis valstybėmis narėmis. Šis reglamentas – dar vienas žingsnis link mokesčių požiūriu integruotesnės bendrosios rinkos.“

Šiandieniniu pasiūlymu siekiama persvarstyti administracinio bendradarbiavimo taisykles, kad būtų galima visiškai išnaudoti akcizais apmokestinamų prekių gabenimo ir kontrolės sistemos galimybes. Visų pirma naujuoju reglamentu rankinės procedūros pakeičiamos automatinėmis procedūromis, jeigu šią informaciją elektroniniu būdu galima gauti EMCS sistemoje. Tai taikytina, pavyzdžiui, informacijai apie patikrinimus keliuose arba prekių gabenimo nutraukimo atvejus.

Pasiūlyme taip pat paaiškinamos valstybių narių teisės ir įsipareigojimai, susiję su prašymais, kuriuos jos gali viena kitai pateikti, informacija, kurią jos privalo pateikti, terminais, kurių reikia laikytis vykdant prašymus, ir standartizuotų formų keičiantis tokia informacija naudojimu. Pagrindinis tikslas – užtikrinti, kad valstybės narės galėtų kuo sklandžiau ir veiksmingiau rinkti ir susigrąžinti akcizus.

Pagrindiniai faktai

Dabartinis reglamentas dėl administracinio bendradarbiavimo akcizų srityje galioja nuo 2004 m. Jame nustatytos privalomos taisyklės, kuriomis reglamentuojamas nacionalinių valdžios institucijų keitimasis informacija ir glaudesni kovos su sukčiavimu įstaigų ryšiai. Šiandien Komisija pasiūlė persvarstyti šias taisykles, kad būtų pasinaudota naujosios akcizais apmokestinamų prekių gabenimo ir kontrolės sistemos privalumais.

Akcizais apmokestinamų prekių gabenimo ir kontrolės sistema yra kompiuterizuota sistema, kuria kontroliuojamas akcizais apmokestinamų prekių, už kurias dar turi būti sumokėti muitai, gabenimas. Nuo 2010 m. balandžio mėn. popierinius dokumentus, kurie buvo naudojami vykdant tokius gabenimus (administracinius lydraščius), pakeitė elektroniniai siuntėjo pranešimai gavėjui, siunčiami per valstybių narių administracijas. Per kitą naują akcizais apmokestinamų prekių gabenimo ir kontrolės sistemos etapą rankinės administracinio bendradarbiavimo procedūros bus pakeistos elektroninėmis procedūromis ir nebereikės rankiniu būdu rinkti statistinių duomenų, susijusių su akcizais apmokestinamų prekių gabenimu.

Tolesni veiksmai

Dabar šį reglamento projektą apsvarstys Taryba ir Europos Parlamentas, kad jis būtų greitai priimtas.

Visas pasiūlymo tekstas ir išsamesnė informacija apie administracinį bendradarbiavimą akcizų srityje pateikiami

http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/tax_cooperation/mutual_assistance/excise_duty_proposal/index_en.htm.

Daugiau informacijos apie EMCS pateikiama

http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/excise_duties/circulation_control/index_en.htm.

Už mokesčius, muitų sąjungą, auditą ir kovą su sukčiavimu atsakingo Komisijos nario Algirdo Šemetos interneto svetainė

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/semeta/index_en.htm.

Asmuo ryšiams

Emer Traynor (+32 2 292 15 48)


Side Bar