Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

Europos Komisijos pranešimas spaudai

Dvigubo apmokestinimo problemos sprendimas, siekiant užtikrinti stipresnę bendrąją rinką

2011 m. lapkričio 11 d., Briuselis. Dvigubas apmokestinimas ir dvigubas neapmokestinimas prieštarauja pačiai bendrosios rinkos esmei. Vis dėlto daugumą piliečių ir įmonių vis dar apsunkina didesnė mokesčių našta tik todėl, kad jie vykdo veiklą keliose valstybėse narėse. Tuo tarpu kiti subjektai pasinaudoja nacionalinių sistemų spragomis, kad išvengtų mokėtinų mokesčių. Komisija pasiryžo išspręsti šią problemą ir šiandien priėmė Komunikatą dėl dvigubo apmokestinimo. Šiame komunikate nagrinėjamos pagrindinės ES dvigubo apmokestinimo problemos ir nustatomos konkrečios priemonės, kurių Komisija imsis šioms problemoms spręsti. Taip Komisija siekia pašalinti realias konkurencingesnės ekonomikos kliūtis ir sudaryti palankesnes sąlygas investuoti ir vykdyti veiklą ES.

Už mokesčius, muitų sąjungą, kovą su sukčiavimu ir auditą atsakingas Komisijos narys Algirdas Šemeta sakė: „Privalome informuoti visus piliečius, įmones ir prekybos partnerius, kad Europos Sąjungoje du kartus neapmokestinama! Dvigubas apmokestinimas yra viena didžiausių vidaus rinkos mokestinių kliūčių ir ilgiau to nebegalima ignoruoti. Šiandien nurodžiau aiškius ir realius būdus, kaip spręsti dvigubo apmokestinimo problemą, kad ES būtų geriau gyventi ir dirbti.“

Po viešų Komisijos konsultacijų nustatyta, kad daugiau nei 20 % nustatytų įmonių dvigubo apmokestinimo atvejų buvo susiję su didesne nei 1 mln. EUR suma, o kalbant apie gyventojus, daugiau nei 35 % dvigubo apmokestinimo atvejų buvo susiję su daugiau nei 100 000 EUR suma.

Pagrindiniai faktai

Šiuo metu pagal ES teisę valstybės narės nėra įpareigotos užkirsti kelią nediskriminaciniam dvigubam apmokestinimui. Nors valstybės narės stengiasi išvengti dvigubo apmokestinimo tokiomis priemonėmis, kaip vienašalės ir daugiašalės dvigubo apmokestinimo konvencijos, dėl įvairių šių priemonių trūkumų (pvz., per siaura taikymo sritis, nevienodos valstybių narių nuostatos, administracinė našta, ilgai sprendžiami ginčai ir kt.) jomis neužtikrinama tinkama piliečių ir įmonių apsauga. 2010 m. ES pilietybės ataskaitoje pabrėžiama, kad dabartinės priemonės, kuriomis siekiama išvengti dvigubo apmokestinimo ES, yra nepakankamos. Todėl dvigubo apmokestinimo problema ir toliau trukdo steigtis tarptautinėms įmonėms, vykdyti veiklą bei investuoti ES.

Atsižvelgiant į tarpvalstybinį šios problemos aspektą, aišku, kad reikia imtis tolesnių veiksmų ES mastu, kad ši problema būtų iki galo veiksmingai išspręsta. Per pastaruosius metus Komisija jau padarė tam tikrą pažangą spręsdama su konkrečiomis sritimis susijusią dvigubo apmokestinimo problemą, pvz., ji pateikė bendros konsoliduotosios pelno mokesčio bazės pasiūlymą. Šiandienos komunikatu pradedamas naujas veiklos etapas, siekiant išspręsti dvigubo apmokestinimo problemą – tai būtų naudinga piliečiams ir įmonėms visoje Europoje.

Tolesni veiksmai

Siekdama sugriežtinti dabartinius teisės aktus, kuriais užkertamas kelias dvigubam apmokestinimui, Komisija šiandien taip pat priėmė pasiūlymą dėl Palūkanų ir autorinių atlyginimų direktyvos patobulinimo. Taip siekiama sumažinti atvejų, kai viena valstybė narė mokėjimui taiko išskaičiuojamąjį mokestį, o kita valstybė narė tą patį mokėjimą apmokestina. Komisija ketina siūlyti konkrečius dvigubo apmokestinimo problemų sprendimus ir kitose srityse: artimoje ateityje – su tarptautiniu paveldimo turto mokesčiu susijusioje srityje, o vėliau – su portfelio investuotojams mokamais dividendais susijusioje srityje.

Komisija taip pat nagrinės kitas galimybes, kaip padėti panaikinti tarptautinį dvigubą apmokestinimą, pvz., galimybę sukurti ES forumą, kad būtų galima parengti dvigubo apmokestinimo elgesio kodeksą, ir nustatyti privalomą ginčų sprendimo procedūrą, taikytiną neišspręstiems dvigubo apmokestinimo atvejams.

Kiek tai susiję su dvigubu neapmokestinimu, dėl kurio netenkama daug viešųjų įplaukų, Komisija pradės konsultacijas, kad nustatytų visą problemos mastą. Remdamasi šių konsultacijų rezultatais, ji nustatys tinkamiausias ir veiksmingiausias dvigubo neapmokestinimo prevencijos priemones ir kitais metais pateiks problemos sprendimų.

Komisija pateiks svarstyti Komunikatą dėl dvigubo apmokestinimo Europos Parlamentui, Tarybai ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui, o pasiūlymą dėl Palūkanų ir autorinių atlyginimų direktyvos – Tarybai ir Europos Parlamentui.

Asmuo ryšiams

Emer Traynor (+32 2 292 15 48)


Side Bar