Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκη Επιτροπη - Δελτιο τυπου

Νέες εκθέσεις δείχνουν συνολικά θετική επίδραση της κινητικότητας βούλγαρων και ρουμάνων εργαζομένων στην οικονομία της ΕΕ

Βρυξέλλες, 11 Νοεμβρίου 2011 – Σε νέα έκθεση που δημοσιεύεται σήμερα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή επισημαίνεται ο συνολικά θετικός ρόλος των εργαζομένων από τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία (EΕ-2) στις οικονομίες των χωρών υποδοχής. Οι εργαζόμενοι αυτοί συνέβαλαν στο μείγμα δεξιοτήτων και στην κάλυψη κενών θέσεων εργασίας σε τομείς και δουλειές που υπήρχε έλλειψη, όπως οι κατασκευές και οι τομείς των οικιακών υπηρεσιών και των υπηρεσιών τροφίμων. Εκτιμήσεις δείχνουν, επίσης, ότι μακροπρόθεσμα υπάρχει θετική επίδραση της ελεύθερης κυκλοφορίας ρουμάνων και βούλγαρων εργαζομένων στο ΑεγχΠ της ΕΕ, με αύξηση περίπου 0,3% για την ΕΕ-27 (0,4% για την ΕΕ-15). Οι μελέτες δείχνουν ακόμη ότι δεν υπήρξε σημαντική επίπτωση στην ανεργία ή τους μισθούς των εγχώριων εργαζομένων στις χώρες υποδοχής: οι μελέτες δείχνουν ότι στην ΕΕ-15 οι μισθοί είναι κατά μέσο όρο 0,28% χαμηλότεροι απ’ ό,τι θα ήταν χωρίς την κινητικότητα από την ΕΕ-2. Η έκθεση επισημαίνει επίσης ότι δεν υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν δυσαναλογία στη χρήση παροχών από τους πολίτες που μετακινούνται εντός της ΕΕ και ότι η επίδραση των πρόσφατων εισροών στα εθνικά δημόσια δημοσιονομικά είναι αμελητέα ή θετική.

Μιλώντας στους δημοσιογράφους, στο περιθώριο ενός συνεδρίου στη Βιέννη, ο κ. László Andor, επίτροπος Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Κοινωνικής Ένταξης της ΕΕ, υπογράμμισε τη θετική επίδραση της κινητικότητας, δηλώνοντας ότι: «Η μετακίνηση μεταξύ των χωρών προσφέρει πραγματικές ευκαιρίες και οικονομικά οφέλη, τόσο για τις χώρες υποδοχής όσο και για την ΕΕ συνολικά. Διαπιστώνουμε ότι η γεωγραφική κινητικότητα εξαρτάται πάρα πολύ από τις τάσεις στην οικονομία και από το πού υπάρχουν θέσεις εργασίας». Εξέφρασε επίσης την έντονη επιθυμία του να αρθούν όλοι οι περιορισμοί στις αγορές εργασίας, προσθέτοντας ότι: «Ο περιορισμός της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων στην Ευρώπη δεν αποτελεί απάντηση στην υψηλή ανεργία. Αυτό που χρειάζεται πραγματικά να κάνουμε είναι να εστιάσουμε τις προσπάθειές μας στη δημιουργία νέων ευκαιριών απασχόλησης».

Η κινητικότητα μετά τη διεύρυνση μπορεί να είχε κάποιο οικονομικό και κοινωνικό κόστος για τις χώρες υποδοχής, όπως επίσης και για τις χώρες προέλευσης, οι οποίες έχαναν παραγωγικό δυναμικό. Ωστόσο, η Επιτροπή θεωρεί ότι, ενώ ένα μέρος αυτού του κόστους μπορεί ενδεχομένως να μειωθεί προσωρινά με τον περιορισμό της κινητικότητας των εργαζομένων, μακροπρόθεσμα, οι ανισορροπίες στην αγορά εργασίας θα πρέπει να αντιμετωπιστούν με συγκεκριμένες πολιτικές. Τα στοιχεία δείχνουν ότι τα μεταβατικά μέτρα είχαν περιορισμένη επίδραση στην κατανομή της κινητικότητας στην ΕΕ και ότι οι ροές επηρεάζονται περισσότερο από παράγοντες όπως η ζήτηση εργατικού δυναμικού ή οι γλωσσικές δεξιότητες. Η εμπειρία από τη διεύρυνση του 2004 έδειξε επίσης ότι ο περιορισμός της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων μπορεί να έχει δυσμενή αποτελέσματα, όπως η αύξηση της αδήλωτης εργασίας.

Κύριος προορισμός των μετακινούμενων εργαζομένων από τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία ήταν η Ιταλία και η Ισπανία, ενώ τα στοιχεία δείχνουν ότι, στο τέλος του 2010, ο αριθμός Βούλγαρων και Ρουμάνων που διέμεναν στην ΕΕ-25 είχε διπλασιαστεί (2,9 εκατ.), σε σύγκριση με το 2006. Ταυτόχρονα, σε σχετικούς όρους, οι υπήκοοι της ΕΕ-2 που διέμεναν σε κράτος μέλος της ΕΕ-25 αντιστοιχούσαν μόνο στο 0,6 % του συνολικού πληθυσμού της ΕΕ-25. Το μεγαλύτερο ποσοστό είναι στην Κύπρο (4,1%), την Ισπανία (2,2 %) και την Ιταλία (1,8 %). Επιπλέον, το ποσοστό απασχόλησης στην ΕΕ-2 (63%) είναι κοντά σε αυτό της ΕΕ-25 (65%). Ωστόσο, από την αρχή της οικονομικής ύφεσης και μετά, για τους υπηκόους της ΕΕ-2 που μετακινήθηκαν πρόσφατα ήταν πιο δύσκολο να βρουν απασχόληση: περίπου 16% ήταν άνεργοι το 2010, σε σύγκριση με το 9% το 2007. Είναι σαφές ότι οι εργαζόμενοι που μετακινήθηκαν πρόσφατα από την ΕΕ-2 έπαιξαν πολύ μικρό ρόλο στην κρίση της αγοράς εργασίας, η οποία αποτελεί άμεση συνέπεια της δημοσιονομικής και οικονομικής κρίσης, αλλά και για τα διαρθρωτικά προβλήματα της αγοράς εργασίας.

Η έκθεση της Επιτροπής θα αποτελέσει τη βάση για την επανεξέταση από το Συμβούλιο της πρακτικής επίδρασης των μεταβατικών διατάξεων στην ελεύθερη κυκλοφορία βούλγαρων και ρουμάνων εργαζομένων.

Ιστορικό

Η Πράξη προσχώρησης του 2005 επιτρέπει στα κράτη μέλη της ΕΕ-25 να περιορίσουν προσωρινά την ελεύθερη πρόσβαση εργαζομένων από τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία στις αγορές εργασίας τους ώστε να προετοιμαστούν για την πλήρη μετακίνηση εργαζομένων στην ΕΕ. Η συνολική μεταβατική περίοδος των επτά ετών χωρίζεται σε τρεις φάσεις:

2 πρώτα χρόνια: η εθνική νομοθεσία των άλλων κρατών μελών ρυθμίζει την πρόσβαση εργαζομένων από τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία στις αγορές εργασίας τους.

Μετά από 3 χρόνια: Τα κράτη μέλη μπορούν να παρατείνουν τα εθνικά μέτρα, ύστερα από σχετική κοινοποίηση στην Επιτροπή, πριν από τη λήξη της πρώτης φάσης, αλλιώς ισχύει η νομοθεσία της ΕΕ για την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων.

Τα τελευταία 2 χρόνια: κράτος μέλος που διατηρεί τα εθνικά μέτρα κατά τη λήξη της δεύτερης φάσης, στην περίπτωση σοβαρής διαταραχής της αγοράς εργασίας του ή σχετικής απειλής, και αφού έχει ενημερώσει την Επιτροπή, εξακολουθεί να εφαρμόζει τα εν λόγω μέτρα έως τη λήξη της επταετούς περιόδου μετά την ημερομηνία προσχώρησης.

Κατά τη διάρκεια της επταετούς περιόδου, μια ρήτρα διασφάλισης επιτρέπει σε ένα κράτος μέλος να εισαγάγει εκ νέου περιορισμούς, εφόσον υπάρχουν σοβαρές διαταραχές στην αγορά εργασίας ή σχετική απειλή.

Η τρέχουσα δεύτερη φάση των εθνικών ρυθμίσεων λήγει το Δεκέμβριο του 2011. Δέκα κράτη μέλη (BE, DE, IRL, FR, IT, MT, NL, AT, LU, UK) εξακολουθούν να περιορίζουν την πρόσβαση εργαζομένων από τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία. Μπορούν να διατηρήσουν τους περιορισμούς μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2011 μόνο εάν ενημερώσουν την Επιτροπή, έως την εν λόγω ημερομηνία, ότι υπάρχει σοβαρή διαταραχή (ή σχετική απειλή) της αγοράς εργασίας. Οι ρουμάνοι εργαζόμενοι επίσης αντιμετωπίζουν περιορισμούς πρόσβασης στην ισπανική αγορά εργασίας, μετά την έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του αιτήματος της Ισπανίας για τον περιορισμό της αγοράς εργασίας της σε Ρουμάνους έως τις 31 Δεκεμβρίου 2012, λόγω σοβαρής διαταραχής στην αγορά εργασίας της. (IP/11/960)

Οι μεταβατικές ρυθμίσεις λήγουν οριστικά στις 31 Δεκεμβρίου 2013.

Παραπομπή στην έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη λειτουργία των μεταβατικών ρυθμίσεων σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων από τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία:

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7204&langId=en

Για περαιτέρω πληροφορίες βλ.:

http://ec.europa.eu/social/free-movement-of-workers

Βλ. επίσης MEMO/11/773

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Cristina Arigho (+32 2 298 53 99)

Maria Javorova (+32 2 299 89 03)


Side Bar