Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen - Pressmeddelande

EU:s räkenskaper får godkänt igen – revisorerna ser förbättringar på många betalningsområden

Bryssel den 10 november 2011 – För fjärde året i rad får EU:s årsräkenskaper godkänt av de externa revisorerna. När det gäller EU:s utgifter är den totala felprocenten återigen under 4 %. Detta innebär att de allra flesta (minst 96 %) av de totala betalningarna under 2010 var utan kvantifierbara fel.

- Revisionsrättens rapporter bekräftar att vi är på rätt väg, men det innebär inte att vi kommer att anstränga oss mindre för att skydda EU:s budget, säger Algirdas Šemeta, kommissionär med ansvar för skatter, tullar, revision och bedrägeribekämpning. Han fortsätter: Vi håller för närvarande på att förbereda nästa generations EU-medel. Vi har chansen att ytterligare förbättra kvaliteten på EU:s utgifter och få mer för pengarna från EU:s budget, särskilt när det gäller den politik som förvaltas tillsammans med medlemsstaterna. Vi har också möjligheten att visa alla skattebetalare att kommissionen gör allt den kan för att se till att deras pengar används på ett korrekt sätt och att det görs lämpliga kontroller.

Enligt revisionsrättens rapport förbättras ständigt resultaten för den politik som kommissionen direkt förvaltar, och felprocenten fortsätter att minska på områden såsom forskning, bistånd, utveckling och utvidgning. Inom jordbruket är situationen stabil, med en felnivå som ligger nära den tröskel som revisionsrätten fastställt. Direktstöden till enskilda företag, som uppgick till 39,7 miljarder euro, var helt utan större fel.

När det gäller sammanhållningspolitiken, där medlemsstaterna direkt förvaltar projekt för att främja konkurrenskraft och tillväxt i regioner i hela Europa, höjdes felnivån något jämfört med 2009. Detta beror delvis på att det för många program som inleddes under tidigare år skulle göras betalningar från och med 2010. Det innebar att många fler betalningar omfattades av komplicerade bestämmelser om stödberättigande än under året före, vilket också ökade risken för fel.

Felnivån för sammanhållningspolitiken ligger dock långt under de nivåer som rapporterades för 2006–2008, framförallt tack vare allmänt förbättrade förebyggande och korrigerande åtgärder samt strängare bestämmelser för förvaltning och kontroll inom den nuvarande programplaneringsperioden. Kommissionen koncentrerar åtgärderna på de medlemsstater och regioner som uppvisar flest sådana fel.

Förra året vidtog kommissionen vid flera tillfällen de korrigerande åtgärder den kan använda sig av, såsom att avbryta eller upphöra med betalningarna till medlemsstaterna när den är osäker på hur pengarna använts. Under 2010 blockerade kommissionen till exempel betalningar på 2,15 miljarder euro bara inom Europeiska regionala utvecklingsfonden. Möjligheten att avbryta betalningar har utnyttjats regelbundet sedan förra året, redan i fler än hundra fall. Om man ser till hela budgeten återvanns eller korrigerades 1,55 miljarder euro under 2010, vilket är en ökning med 10 % sedan 2009.

När det gäller hur effektivt systemen upptäcker och korrigerar fel konstaterar revisionsrätten att även om systemen endast till viss del varit effektiva vad gäller vissa kapitel, så återfinns 90 % av alla upptäckta fel hos mottagarna och inte hos kommissionen.

Bakgrund

Fel betyder inte nödvändigtvis att EU:s pengar har gått förlorade, slösats bort eller varit föremål för bedrägeri. När revisionsrätten hänvisar till felnivåer innebär det att pengar inte borde ha betalats ut, eftersom ett projekt inte uppfyllt alla villkor för att vara berättigat till ekonomiskt stöd från EU eller eftersom något fel inträffat i projektets förfarande. Bestämmelserna om offentlig upphandling kanske t.ex. inte har följts eller så kan det ha begåtts fel vid beräkningen av utgifter. Det finns mekanismer för att upptäcka och korrigera fel, och kommissionen vidtar alla nödvändiga åtgärder för att skydda EU:s budget och skattebetalarnas pengar.

Enligt artikel 317 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt genomför kommissionen budgeten under eget ansvar. När det gäller gemensam förvaltning (t.ex. inom jordbruk, landsbygdsutveckling, regional- och socialpolitik, och fiskeprogrammen, som svarar för ca 80 % av EU:s budget) är det de nationella myndigheterna som svarar för den första kontrollnivån. De utformar och genomför sina egna system som omfattas av kommissionens och revisionsrättens revision.

I sina förslag till nästa generations program (2014–2020) har kommissionen infört flera åtgärder för att ytterligare förbättra förvaltningen av EU:s medel. Det rör sig bland annat om strängare korrigerande åtgärder om medlemsstaterna inte åtgärdar fel i tid, ett nytt system för över övervakning av framsteg mot fastställda mål liksom en ny kontrollram som innebär att de nationella förvaltningsmyndigheterna måste underteckna en revisionsförklaring på sina räkenskaper. Om kommissionen eller revisionsrätten upptäcker allvarliga brister föreslås det att kommissionen ska kunna annullera en del av eller hela EU:s bidrag till ett program och begära att den berörda medlemsstaten betalar tillbaka medlen. Detta skulle innebära att medlemsstaterna går miste om EU-medel om de inte identifierar och rättar till oriktigheter innan de lämnar in ersättningskrav till kommissionen.

Nästa steg

Efter offentliggörandet av revisionsrättens årsrapport kommer rådet att lämna en rekommendation till Europaparlamentet om huruvida kommissionen bör beviljas ansvarsfrihet för budgeten eller ej. På grundval av denna rekommendation kommer Europaparlamentet i maj 2012 att rösta om sin resolution om ansvarsfrihet för 2010 års budget.

+ MEMO/11/771

Kontaktperson:

Emer Traynor +32 22921548


Side Bar