Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Še eno pozitivno mnenje o računovodskih izkazih EU: revizorji ugotovili izboljšave na številnih področjih izplačil

Bruselj, 10. november 2011 – Četrto leto zapored so zunanji revizorji podali pozitivno mnenje o letnih računovodskih izkazih EU. Kar zadeva porabo EU, je splošna stopnja napak ponovno pod 4 %. To pomeni, da je bila velika večina (vsaj 96 %) vseh izplačil v letu 2010 brez izmerljive napake.

Komisar za obdavčenje in carinsko unijo, revizijo in boj proti goljufijam Algirdas Šemeta je izjavil: „Računsko sodišče v svojem poročilu potrjuje, da smo na pravi poti, čeprav to ne pomeni, da bomo začeli popuščati pri naših prizadevanjih za zaščito proračuna EU. Trenutno pripravljamo naslednjo generacijo skladov EU. To je priložnost, da dodatno izboljšamo kakovost porabe EU in ustvarimo večjo vrednost za denar iz proračuna EU, zlasti na področju politik, ki se upravljajo skupaj z državami članicami. Prav tako je to priložnost, da se vsem davkoplačevalcem pokažemo, da si Komisija po svojih najboljših možnostih prizadeva, da bi zagotovila, da se njihov denar ustrezno nadzira in porablja.

Rezultati za področja politik, ki jih neposredno upravlja Komisija, se po poročilu Sodišča še naprej izboljšujejo, pri čemer se ves čas zmanjšuje stopnja napak na področjih, kot so raziskave, zunanja pomoč, razvoj in širitev. V kmetijstvu ostaja položaj stabilen s stopnjo napak blizu praga, ki ga je določilo Sodišče. Pri neposrednih izplačilih kmetijskim gospodarstvom, ki so znašala 39,7 milijarde EUR, ni bilo ugotovljenih nobenih bistvenih napak.

Pri kohezijski politiki, v okviru katere države članice neposredno upravljajo projekte za spodbujanje konkurenčnosti in rasti v regijah po Evropi, se je stopnja napak nekoliko povečala v primerjavi z letom 2009. To povišanje glede na predhodno leto je deloma posledica dejstva, da je bilo treba številne programe, ki so se začeli v prejšnjih letih, plačati od leta 2010. To je pomenilo, da se je število izplačil, za katera veljajo kompleksna pravila glede upravičenosti, znatno povečalo v primerjavi s prejšnjim letom, kar dopušča več prostora za napake.

Kljub temu je stopnja napak za kohezijsko politiko še vedno precej pod stopnjami, ugotovljenimi v letih od 2006 do 2008, predvsem zaradi splošnega izboljšanja preventivnih in popravnih ukrepov ter strožjih določb v okviru za upravljanje in nadzor trenutnega programskega obdobja. Komisija usmerja takšne ukrepe na države članice in regije, v katerih so takšne napake najpogostejše.

Komisija je lani večkrat uporabila popravne ukrepe, ki jih ima na voljo, kot sta prekinitev in zadržanje izplačil državam članicam, kadar je imela dvome glede porabe denarja. Leta 2010 je Komisija na primer samo iz Evropskega sklada za regionalni razvoj začasno zaustavila izplačila v višini 2,15 milijarde EUR. Možnost za prekinitev izplačil se je redno uporabljala od lanskega leta in se je že uporabila v več kot sto primerih. Poleg tega je bilo v letu 2010 v celotnem proračunu izterjanih ali popravljenih 1,55 milijarde EUR – kar je 10 % več kot leta 2009.

V zvezi z učinkovitostjo sistemov za odkrivanje in odpravljanje napak Računsko sodišče meni, da čeprav so bili na nekaterih področjih sistemi ocenjeni le kot delno učinkoviti, je bilo 90 % vseh napak, ki so jih odkrili v vzorcih, ugotovljenih pri upravičencih in ne na ravni Komisije.

Ozadje

Napake ne pomenijo, da so sredstva EU izgubljena, zapravljena ali predmet goljufije. Kadar Računsko sodišče navaja stopnjo napake, to pomeni, da denar ne bi smel biti izplačan, ker projekt ni izpolnil vseh pogojev za „upravičenost“ do finančne pomoči EU, ali ker je v postopku v zvezi s projektom prišlo do napak. Na primer, morda pravila za javna naročila niso bila ustrezno upoštevana ali je prišlo do napak pri izračunu stroškov. Kadar pride do napak, so vzpostavljeni mehanizmi za njihovo odkrivanje in odpravljanje, Komisija pa sprejme vse potrebne ukrepe za zaščito proračuna EU/denarja davkoplačevalcev.

V skladu s pogodbo (člen 317 PDEU) Komisija izvršuje proračun na lastno odgovornost. Vendar v okviru skupnega upravljanja (ki vključuje npr. kmetijstvo, razvoj podeželja, regionalne in socialne politike ter programe za ribištvo, ki predstavljajo približno 80 % proračuna Unije) kontrole in preglede na prvi stopnji opravijo nacionalni organi. Oblikujejo in izvajajo lastne sisteme, ki jih revidirata Komisija in Računsko sodišče.

Komisija je v svojih predlogih sprejela številne ukrepe za naslednjo generacijo programov (2014-2020) za nadaljnje izboljšanje upravljanja skladov EU. Ti vključujejo strožje popravne ukrepe, če države članice nepravilnosti ne bodo upoštevale pravočasno; nov sistem za nadzor napredka pri doseganju zastavljenih ciljev; ter nov okvir za nadzor, ki bo od nacionalnih organov za upravljanje zahteval podpis izjave o zanesljivosti njihovih računovodskih izkazov. Poleg tega se v primeru, če Komisija ali Računsko sodišče odkrijeta resne pomanjkljivosti, predlaga, da se Komisiji omogoči, da delno ali v celoti ustavi prispevek EU k programu ter od države članice zahteva, da že izplačana sredstva povrne. To bi pomenilo, da bi države članice izgubile sredstva EU, če ne odkrijejo in odpravijo nepravilnosti, preden pri Komisiji vložijo zahtevke za povračilo.

Naslednji koraki

Po objavi letnega poročila Računskega sodišča bo Svet Evropskemu parlamentu predložil priporočilo, ali naj Komisiji podeli razrešnico proračuna. Na podlagi tega priporočila bo Evropski parlament maja 2012 glasoval o resoluciji o razrešnici proračuna za leto 2010.

+ MEMO/11/771

Kontakt :

Emmer Traynor: (+32  22921548)


Side Bar