Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia – Tlačová správa

Ďalšie dobré vysvedčenie pre účtovnú závierku EÚ – audítori zistili zlepšenia v mnohých platobných oblastiach

V Bruseli 10. novembra 2011 – Už štvrtý rok za sebou dostala ročná účtovná závierka EÚ od jej externých audítorov pozitívne hodnotenie. V prípade výdavkov EÚ je celková miera chybovosti opäť nižšia ako 4 %. Znamená to, že veľká väčšina (najmenej 96 %) všetkých platieb v roku 2010 sa uskutočnila bez vyčísliteľných chýb.

Algirdas Šemeta, komisár pre dane a colnú úniu, audit a boj proti podvodom, uviedol: „Správa Dvora audítorov potvrdzuje, že sme na dobrej ceste, neznamená to však, že môžeme poľaviť v úsilí chrániť rozpočet EÚ. Práve pripravujeme novú generáciu fondov EÚ. Predstavuje to príležitosť na ďalšie zvýšenie kvality výdavkov EÚ a na lepšie zhodnotenie prostriedkov z rozpočtu EÚ, najmä v rámci politík spravovaných v spolupráci s členskými štátmi. Zároveň ide o príležitosť ukázať všetkým daňovým poplatníkom, že Komisia robí všetko, čo je v jej silách, aby zabezpečila, že s ich peniazmi sa nakladá náležitým spôsobom a že ich využívanie je náležite kontrolované.“

Podľa správy Dvora audítorov sa výsledky týkajúce sa politík, ktoré riadi priamo Komisia, neustále zlepšujú, pričom miera chybovosti trvalo klesá v oblastiach ako výskum, vonkajšia pomoc, rozvoj a rozširovanie. V poľnohospodárstve ostáva situácia stabilná a chybovosť sa blíži k hranici stanovenej Dvorom audítorov. Pri priamych platbách poľnohospodárom, ktoré dosiahli 39,7 miliárd EUR, sa nevyskytli žiadne významné chyby.

Pokiaľ ide o politiku súdržnosti, kde členské štáty priamo riadia projekty zamerané na podporu konkurencieschopnosti a rastu v regiónoch v celej Európe, miera chybovosti nepatrne narástla v porovnaní s rokom 2009. Čiastočne to súvisí s tým, že z rozpočtu na rok 2010 bolo treba uhradiť mnohé programy, ktoré sa začali v predchádzajúcich rokoch. V porovnaní s minulým rokom teda výrazne vzrástol objem platieb, ktoré podliehajú zložitým pravidlám oprávnenosti, čím vznikol väčší priestor pre možnosť vzniku chýb.

V politike súdržnosti sa však miera chybovosti naďalej nachádza pod úrovňami zaznamenanými v rokoch 2006 až 2008, a to predovšetkým vďaka všeobecnému zlepšeniu preventívnych a nápravných opatrení a prísnejším ustanoveniam v rámci riadenia a kontroly v súčasnom programovom období. Komisia sa pri týchto opatreniach sústredí na členské štáty a regióny, v ktorých sa dané chyby vyskytujú najčastejšie.

Minulý rok Komisia pri pochybnostiach o využívaní finančných prostriedkov opakovane využila nápravné opatrenia, ktorými disponuje, vrátane prerušenia a pozastavenia platieb členským štátom. V roku 2010 napríklad len v prípade Európskeho fondu regionálneho rozvoja Komisia dočasne zablokovala platby vo výške 2,15 miliárd EUR. Od minulého roku sa možnosť pozastavenia platieb využívala pravidelne a uplatnila sa už vo viac ako sto prípadoch. Okrem toho sa v roku 2010 v rámci celého rozpočtu týkalo vrátenie alebo opravy spolu sumy 1,55 miliárd EUR, čo predstavuje o 10 % viac ako v roku 2009.

Pokiaľ ide o účinnosť systémov odhaľovania a nápravy chýb, Dvor audítorov usudzuje, že hoci v určitých kapitolách sa tieto systémy považujú iba za čiastočne účinné, 90 % všetkých chýb zistených v ich vzorkách sa vyskytlo mimo Komisie na úrovni príjemcov.

Kontext

Chyby neznamenajú, že peniaze EÚ sa stratili, premrhali alebo zneužili. Keď sa Dvor audítorov zmieňuje o miere chybovosti, znamená to, že dané peniaze sa nemali vyplatiť, pretože projekt nespĺňal všetky podmienky „oprávnenosti“ na finančnú podporu EÚ, alebo že došlo k nejakému omylu v postupe súvisiacom s daným projektom. Napríklad sa riadne nedodržali pravidlá verejného obstarávania alebo mohlo prísť k omylu pri výpočte výdavkov. Keď sa chyba stane, existujú mechanizmy na jej odhalenie a nápravu a Komisia prijíma všetky nevyhnutné opatrenia na ochranu rozpočtu EÚ / peňazí daňových poplatníkov.

Komisia plní rozpočet na vlastnú zodpovednosť na základe zmluvy (článok 317 ZFEÚ). Avšak v rámci spoločného riadenia (kam patrí napr. poľnohospodárstvo, rozvoj vidieka, regionálne a sociálne politiky a programy rybného hospodárstva predstavujúce okolo 80 % rozpočtu Únie) prináležia prvostupňové kontroly a overovania vnútroštátnym orgánom. Vnútroštátne orgány si vytvárajú a zavádzajú vlastné systémy, ktoré následne podliehajú auditu Komisie a Dvora audítorov.

Komisia v záujme ďalšieho zlepšenia hospodárenia s finančnými prostriedkami EÚ prijala viaceré kroky vo svojich návrhoch novej generácie programov (2014 – 2020). Uveďme aspoň prísnejšie nápravné opatrenia v prípade, ak členské štáty zanedbajú včasné riešenie nezrovnalostí; nový systém monitorovania pokroku v dosahovaní stanovených cieľov; nový kontrolný rámec, ktorý si vyžiada, aby vnútroštátne riadiace orgány podpísali vyhlásenie o vierohodnosti týkajúce sa ich účtovných záznamov. Navyše sa navrhuje, aby v prípade, že Komisia alebo Dvor audítorov zistia závažné nedostatky, mohla Komisia zrušiť časť alebo celý príspevok EÚ k programu a požiadať členský štát o vrátenie prostriedkov. Znamenalo by to, že členské štáty prídu o finančné prostriedky EÚ, ak sa im nepodarí odhaliť a napraviť nezrovnalosti skôr, než Komisii predložia žiadosti o preplatenie výdavkov.

Ďalšie kroky

Po zverejnení výročnej správy Dvora audítorov sa Rada obráti na Európsky parlament s odporúčaním o udelení alebo neudelení rozpočtového absolutória Komisii. Európsky parlament bude na základe uvedeného odporúčania hlasovať o uznesení o udelení absolutória pre rozpočet za rok 2010 v máji 2012.

+ MEMO/11/771

Kontaktná osoba:

Emer Traynor (+32 2 292 15 48)


Side Bar