Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisijas paziņojums presei

Jauns labvēlīgs atzinums par ES pārskatiem: revidenti konstatē uzlabojumus daudzās maksājumu jomās

Brisele, 2011. gada 10. novembris. Ceturto gadu pēc kārtas neatkarīgie revidenti sniedz labvēlīgu atzinumu par ES ikgadējiem pārskatiem. Saistībā ar ES izdevumiem vispārējais kļūdu īpatsvars arī šoreiz ir mazāks par 4 %. Tas nozīmē, ka, pārbaudot lielāko daļu (vismaz 96 %) kopējo 2010. gadā veikto maksājumu, netika konstatētas skaitļos izsakāmas kļūdas.

ES komisārs nodokļu, muitas, revīzijas un krāpšanas apkarošanas jautājumos Aļģirds Šemeta sacīja: "Revīzijas palātas ziņojums apliecina, ka mēs esam uz pareizā ceļa, bet tas nenozīmē, ka turpmāk mēs samazināsim pasākumus, kuru mērķis ir aizsargāt ES budžetu. Patlaban mēs gatavojam nākamo posmu ES finansējuma jomā. Šī ir iespēja vēl vairāk uzlabot ES izdevumu kvalitāti un lietderīgāk izmantot ES budžeta līdzekļus, jo īpaši tajās politikas jomās, kas tiek pārvaldītas kopīgi ar dalībvalstīm. Tā ir arī iespēja apliecināt visiem nodokļu maksātājiem, ka Komisija dara visu iespējamo, lai nodrošinātu, ka viņu nauda tiek pienācīgi kontrolēta un tērēta lietderīgi."

Revīzijas palātas ziņojumā norādīts, ka rezultāti tajos politikas virzienos, ko tiešā veidā pārvalda Komisija, turpina uzlaboties un tādās jomās kā pētniecība, ārējā palīdzība, attīstība un paplašināšanās kļūdu īpatsvars pastāvīgi samazinās. Lauksaimniecības jomā situācija joprojām ir stabila, un kļūdu īpatsvars ir tuvu Revīzijas palātas noteiktajam maksimālajam līmenim. Izvērtējot tiešos maksājumus lauku saimniecībām 39,7 miljardu eiro apmērā, būtiskas kļūdas netika konstatētas.

Kohēzijas politikas jomā, kur dalībvalstis tiešā veidā pārvalda projektus, kuru mērķis ir palielināt konkurētspēju un izaugsmi visos Eiropas reģionos, kļūdu īpatsvars salīdzinājumā ar 2009. gadu ir nedaudz palielinājies. Šis palielinājums pagājušā gadā daļēji izskaidrojams ar to, ka daudzās programmās, kuru īstenošana sākta iepriekšējos gados, finansējums bija jāpiešķir no 2010. gada. Tādējādi salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu ievērojami pieauga to maksājumu apjoms, saistībā ar kuriem jāievēro sarežģītie attiecināmības noteikumi, un līdz ar to kļūdu iespējamība kļuva lielāka.

Tomēr kohēzijas politikas jomā kļūdu īpatsvars joprojām ir zemāks par 2006.–2008. gadā konstatēto līmeni, jo īpaši pateicoties pašreizējā plānošanas periodā ieviestiem vispārējiem uzlabojumiem, kas panākti ar preventīviem un korektīviem pasākumiem, kā arī stingrākiem pārvaldības un kontroles noteikumiem. Šādus pasākumus Komisija paredzējusi vairāk piemērot tām dalībvalstīm un reģioniem, kur šādas kļūdas pieļautas visbiežāk.

Pagājušajā gadā Komisija atkārtoti veica savā rīcībā esošos korektīvos pasākumus, piemēram, pārtrauca un apturēja maksājumus dalībvalstīm, ja tai radās šaubas par līdzekļu izmantošanu. Piemēram, 2010. gadā Komisija uz pagaidu laiku apturēja maksājumus par 2,15 miljardiem eiro, kas bija paredzēti tikai Eiropas Reģionālās attīstības fondā. Kopš pagājušā gada iespēja pārtraukt maksājumus ir izmantota regulāri, vairāk nekā simts gadījumos. Turklāt no visa budžeta 2010. gadā tika atgūti vai koriģēti 1,55 miljardi eiro, kas salīdzinājumā ar 2009. gadu ir 10 % pieaugums.

Runājot par kļūdu konstatēšanas un koriģēšanas sistēmu efektivitāti, Revīzijas palāta uzskata: lai gan dažās pozīcijās sistēmas ir atzītas par tikai daļēji efektīvām, 90 % no to paraugos konstatētajām kļūdām ir pieļāvuši līdzekļu saņēmēji, nevis Komisija.

Pamatinformācija

Kļūdas nenozīmē, ka ES līdzekļi ir zaudēti, izšķiesti vai izmantoti krāpniecībā. Ja Revīzijas palāta ir norādījusi uz kļūdu īpatsvaru, tas nozīmē, ka līdzekļi nebija jāpiešķir tāpēc, ka, īstenojot projektu, nav panākta atbilstība visiem nosacījumiem, kuri dod tiesības saņemt ES finansiālo atbalstu, vai ir pieļauta kāda kļūda procedūrā saistībā ar projektu. Iespējams, nav pienācīgi ievēroti publiskā iepirkuma noteikumi vai ir pieļautas kļūdas izmaksu aprēķinā. Ja kļūdas patiešām ir pieļautas, var izmantot mehānismus, kas ieviesti ar mērķi tās konstatēt un izlabot, un Komisija veic visus vajadzīgos pasākumus, lai aizsargātu ES budžetu un nodokļu maksātāju naudu.

Saskaņā ar Līgumu (LESD 317. pants) Komisija uzņemas atbildību par budžeta izpildi. Tomēr jomās, kurās piemēro dalītās pārvaldības principu un kurām paredzēti 80 % ES budžeta — tostarp lauksaimniecībā, lauku attīstībā, reģionālās un sociālās politikas jomās, kā arī zivsaimniecības programmās — pirmā līmeņa kontroles pasākumi un pārbaudes jāveic valsts iestādēm. Minētās iestādes sagatavo un īsteno savas sistēmas, ko revīzijā pārbauda Komisija un Revīzijas palāta.

Savos priekšlikumos Komisija ir sniegusi daudzus ierosinājumus par programmu nākamo posmu (2014.–2020. gads), lai vairāk uzlabotu ES līdzekļu pārvaldību. Tie ietver gan stingrākus korektīvos pasākumus, kas piemērojami tad, ja dalībvalstis laikus nenovērš pārkāpumus, gan jaunu sistēmu, lai uzraudzītu, kā tiek sasniegti izvirzītie mērķi, gan arī jaunu kontroles sistēmu, kas paredz, ka valsts pārvaldes iestādēm jāparaksta savu pārskatu ticamības deklarācija. Turklāt, ja Komisija vai Revīzijas palāta atklāj nopietnus pārkāpumus, Komisijai ir piedāvāts daļēji vai pilnībā atcelt programmai piešķirto ES finansējumu un pieprasīt dalībvalstīm to atgūt. Tas nozīmētu, ka dalībvalstis zaudē ES finansējumu, ja tās nav konstatējušas un novērsušas pārkāpumus līdz brīdim, kad Komisijā ir iesniegts atmaksas pieprasījums.

Turpmākie pasākumi

Pēc Revīzijas palātas ikgadējā ziņojuma publicēšanas Padome ieteiks Eiropas Parlamentam piešķirt vai nepiešķirt Komisijai budžeta izpildes apstiprinājumu. Pamatojoties uz šo ieteikumu, 2012. gada maijā Eiropas Parlaments balsos par 2010. gada budžeta izpildes apstiprināšanas rezolūciju.

MEMO/11/771

Kontaktpersona :

Emer Traynor (+32 2 292 15 48)


Side Bar