Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio – Lehdistötiedote

EU:n kirjanpidolle taas puhtaat paperit: tilintarkastajien mukaan tilanne parantunut monilla maksatusaloilla

Bryssel 10.11.2011 – Ulkoiset tilintarkastajat antoivat EU:n kirjanpidolle puhtaat paperit nyt neljäntenä peräkkäisenä vuonna. EU:n menoissa kokonaisvirhetaso oli jälleen kerran alle 4 %. Tämä tarkoittaa sitä, että valtaosa (96 %) vuonna 2010 maksettuja maksuja oli vailla kvantitatiivisesti ilmaistavissa olevia virheitä.

Verotuksesta, tulliliitosta, tilintarkastuksesta ja petostentorjunnasta vastaavan komissaari Algirdas Šemetan mukaan tilintarkastustuomioistuimen kertomus osoittaa, että olemme menossa oikeaan suuntaan, emmekä suinkaan ole löysäämässä ohjaksia EU:n talousarvion suojaamisessa. ”Valmistelemme parhaillaan EU:n rahastojen uuden ohjelmakauden ohjelmia. Voimme tässä yhteydessä parantaa EU:n menojen laatua ja saada EU:n talousarviosta enemmän vastinetta rahoille erityisesti yhdessä jäsenvaltioiden kanssa hoidettavissa politiikoissa. Nyt meillä on myös tilaisuus näyttää veronmaksajille, että komissio tekee kaikkensa varmistaakseen, että heidän rahansa käytetään valvotusti ja asianmukaisesti”, hän totesi.

Tilintarkastustuomioistuimen kertomuksen mukaan suoraan komission hoidossa olevissa politiikoissa tulokset ovat jälleen parantuneet, sillä virheet tutkimuksen, ulkoisen avun, kehitysyhteistyön ja laajentumisen kaltaisilla aloilla ovat jatkuvasti vähentyneet. Maataloudessa tilanne on pysynyt vakaana, ja virheiden määrä on pysytellyt lähellä tilintarkastustuomioistuimen asettamaa kynnystä. Suorissa tilatuissa, joita maksettiin 39,7 miljardia euroa, ei ollut olennaisia virheitä.

Koheesiopolitiikassa, jonka puitteissa jäsenvaltiot hallinnoivat kilpailukyvyn ja kasvun edistämiseen tähtääviä hankkeita kaikkialla Euroopassa, virheitä oli hieman enemmän kuin vuonna 2009. Virheiden lisääntyminen viime vuonna johtuu osittain siitä, että monet aiempina vuosina aloitetut ohjelmat oli maksettava vuonna 2010. Näihin maksuihin liittyy monimutkaisia tukikelpoisuussääntöjä, ja kun maksujen määrä kasvoi huomattavasti edelliseen vuoteen verrattuna, myös virheiden mahdollisuus lisääntyi.

Koheesiopolitiikan alalla todettujen virheiden määrä jää silti selvästi pienemmäksi kuin vuosina 2006–2008. Tästä on kiittäminen etenkin ennaltaehkäisevien ja korjaavien toimenpiteiden parantumista yleisesti sekä nykyisen ohjelmakauden hallinto- ja valvontakehyksen tiukempia sääntöjä. Komissio keskittää tällaiset toimenpiteet jäsenvaltioihin ja alueisiin, joilla on esiintynyt virheitä yleisimmin.

Viime vuonna komissio turvautui toistuvasti käytettävissään oleviin korjaaviin toimenpiteisiin, kuten jäsenvaltioille suoritettavien maksujen keskeyttämiseen ja lykkäämiseen, jos se ei ollut vakuuttunut varojen käyttötavasta. Esimerkiksi vuonna 2010 komissio laittoi väliaikaisesti jäihin pelkästään Euroopan aluekehitysrahaston maksuja 2,15 miljardin euron edestä. Maksujen keskeytysmahdollisuutta on hyödynnetty säännöllisesti viime vuodesta alkaen, ja sitä on sovellettu jo yli sadassa tapauksessa. Koko talousarvion osalta vuonna 2010 varoja perittiin takaisin tai oikaistiin 1,55 miljardia euroa, mikä on 10 % enemmän kuin vuonna 2009.

Virheiden havaitsemiseen ja oikaisemiseen käytettävistä järjestelmistä tilintarkastustuomioistuin totesi, etteivät ne joidenkin talousarvion lukujen kohdalla toimineet kuin osittain, mutta tilintarkastustuomioistuimen otannasta löytyneistä virheistä 90 % ei kuitenkaan tapahtunut komissiossa vaan tuensaajien tasolla.

Tausta

Virheiden löytyminen ei tarkoita sitä, että EU:n varoja hävitettäisiin, hukattaisiin tai käytettäisiin petollisesti. Kun tilintarkastustuomioistuin puhuu virheistä, se tarkoittaa, ettei varoja olisi saanut maksaa, koska kyseinen hanke ei täyttänyt EU:n rahoitustukeen liitettyjä tukikelpoisuusehtoja tai koska hanketta koskevissa menettelyissä oli tapahtunut joku virhe. Julkisia hankintoja koskevia sääntöjä ei ollut kenties noudatettu asianmukaisesti tai menolaskelmissa saattoi olla virheitä. Virheiden tapahtuessa ne havaitaan ja oikaistaan tiettyjen mekanismien avulla, ja komissio tekee kaikkensa suojatakseen EU:n talousarviovaroja eli veronmaksajien rahoja.

Perussopimuksen mukaan (SEUT-sopimuksen 317 artikla) komissio toteuttaa talousarviota omalla vastuullaan. Hallinnointi on kuitenkin jaettu (esim. maataloudessa, maaseudun kehittämisessä, alue- ja sosiaalipolitiikassa sekä kalastusohjelmissa, jotka kattavat yhdessä noin 80 % unionin talousarviosta) siten, että ensimmäisen tason tarkastuksista ja valvonnasta vastaavat kansalliset viranomaiset. Ne suunnittelevat ja panevat täytäntöön omat järjestelmänsä, jotka komissio ja tilintarkastustuomioistuin tarkastavat.

Komissio on pyrkinyt uuden ohjelmasukupolven (2014–2020) ohjelmaehdotuksissa monin tavoin parantamaan EU:n varojen hallinnointia. Esimerkiksi korjaavia toimintoja on tiukennettu siinä tapauksessa, että jäsenvaltiot eivät puutu sääntöjenvastaisuuksiin ajoissa, edistymisen seurannassa otetaan käyttöön uusi tavoitteenasetteluun perustuva järjestelmä ja uudessa valvontakehyksessä kansallisten hallintoviranomaisten edellytetään allekirjoittavan kirjanpitoaan koskevan tarkastuslausuman. Jos komissio tai tilintarkastustuomioistuin toteaa merkittäviä heikkouksia, komissio voi ehdotuksen mukaan perua EU:n osuuden ohjelman rahoituksesta osittain tai kokonaan ja vaatia jäsenvaltiolta rahat takaisin. Jäsenvaltiot siis menettäisivät EU:n varoja, jos ne eivät havaitse ja korjaa väärinkäytöksiä ennen komissiolle esitettäviä korvauspyyntöjä.

Seuraavat vaiheet

Tilintarkastustuomioistuimen vuotuisen kertomuksen julkistamisen jälkeen neuvosto antaa Euroopan parlamentille suosituksen siitä, olisiko komissiolle annettava vastuuvapaus talousarvion toteuttamisesta vai ei. Tämän suosituksen perusteella Euroopan parlamentti äänestää vuoden 2010 vastuuvapautta koskevasta päätöslauselmasta toukokuussa 2012.

MEMO/11/771

Yhteyshenkilö :

Emer Traynor +32 2 292 15 48


Side Bar