Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Δελτίο Τύπου

Ακόμη μια πιστοποίηση της αξιοπιστίας των λογαριασμών της ΕΕ. Οι ελεγκτές διαπιστώνουν βελτιώσεις σε πολλούς τομείς πληρωμών

Βρυξέλλες, 10 Νοεμβρίου 2011 - Για τέταρτο κατά σειρά έτος οι εξωτερικοί ελεγκτές πιστοποίησαν την αξιοπιστία των λογαριασμών της ΕΕ. Όσον αφορά τις δαπάνες της ΕΕ, το συνολικό ποσοστό σφάλματος είναι και πάλι κάτω του 4%. Αυτό σημαίνει ότι η συντριπτική πλειονότητα (τουλάχιστον 96%) των συνολικών πληρωμών που διενεργήθηκαν το 2010 δεν περιείχε ποσοτικώς προσδιορίσιμα σφάλματα.

Ο κ. Algirdas Šemeta, Επίτροπος για θέματα φορολογίας και τελωνειακής ένωσης, ελέγχου και καταπολέμησης της απάτης, δήλωσε: «Η έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου επιβεβαιώνει ότι είμαστε στο σωστό δρόμο, αν και αυτό δεν σημαίνει ότι θα χαλαρώσουμε τις προσπάθειές μας για την προστασία του προϋπολογισμού της ΕΕ. Προς το παρόν προετοιμάζουμε την επόμενη γενιά κοινοτικών κονδυλίων. Αυτή είναι μια ευκαιρία περαιτέρω βελτίωσης της ποιότητας των δαπανών της ΕΕ και καλύτερης αξιοποίησης των κονδυλίων του προϋπολογισμού της ΕΕ, ιδίως σε πολιτικές των οποίων η διαχείριση γίνεται από κοινού με τα κράτη μέλη. Είναι επίσης μια ευκαιρία να δείξουμε σε όλους τους φορολογούμενους ότι η Επιτροπή διενεργεί επαρκείς ελέγχους με στόχο τη χρηστή διαχείριση των χρημάτων τους.

Σύμφωνα με την έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου τα αποτελέσματα που επιτυγχάνονται όσον αφορά τις πολιτικές που διαχειρίζεται η Επιτροπή εξακολουθούν να βελτιώνονται με συνεχή πτώση του ποσοστού σφάλματος σε τομείς όπως η έρευνα, η εξωτερική βοήθεια, η ανάπτυξη και η διεύρυνση. Στη γεωργία η κατάσταση παραμένει σταθερή με το επίπεδο των σφαλμάτων κοντά στο όριο που καθορίζει το Ελεγκτικό Συνέδριο. Οι άμεσες ενισχύσεις στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις, ύψους 39,7 δισ. ευρώ, δεν εμφανίζουν ουσιώδη σφάλματα.

Όσον αφορά την πολιτική συνοχής, τομέα στον οποίο τα κράτη μέλη διαχειρίζονται απευθείας τα έργα για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της ανάπτυξης σε περιοχές σε όλη την Ευρώπη, το ποσοστό σφάλματος αυξήθηκε ελαφρώς σε σύγκριση με το 2009. Η αύξηση αυτή σε σχέση με πέρυσι οφείλεται εν μέρει στο γεγονός ότι πολλά προγράμματα που ξεκίνησαν τα προηγούμενα χρόνια έπρεπε να χρηματοδοτηθούν από τον προϋπολογισμό του 2010. Αυτό σημαίνει ότι ο αριθμός των πληρωμών που υπόκεινται σε πολύπλοκους κανόνες επιλεξιμότητας αυξήθηκε αισθητά σε σχέση με το προηγούμενο έτος δημιουργώντας μεγαλύτερα περιθώρια σφάλματος.

Ωστόσο, το ποσοστό σφάλματος για την πολιτική συνοχής εξακολουθεί να βρίσκεται αρκετά κάτω από τα επίπεδα που αναφέρθηκαν από 2006 έως 2008, χάρη κυρίως στη γενική βελτίωση των προληπτικών και διορθωτικών μέτρων και τις αυστηρότερες διατάξεις για το πλαίσιο διαχείρισης και ελέγχου κατά την τρέχουσα περίοδο προγραμματισμού. Η Επιτροπή εστιάζει τα μέτρα στα κράτη μέλη και τις περιφέρειες στις οποίες τα σφάλματα αυτά είναι πιο συχνά.

Πέρυσι, η Επιτροπή χρησιμοποίησε κατ’ επανάληψη τα διορθωτικά μέτρα που έχει στη διάθεσή της, όπως η διακοπή και αναστολή των πληρωμών προς τα κράτη μέλη, σε περιπτώσεις που είχε αμφιβολίες σχετικά με τον τρόπο διάθεσης των χρημάτων. Για παράδειγμα, το 2010 μόνο στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης η Επιτροπή πάγωσε προσωρινά πληρωμές ύψους 2,15 δισ. ευρώ. Από το περασμένο έτος γίνεται τακτικά χρήση της δυνατότητας διακοπής πληρωμών και εφαρμόστηκε ήδη σε περισσότερες από εκατό περιπτώσεις. Επιπλέον, για το σύνολο του προϋπολογισμού το ποσό 1,55 δισ. ευρώ αποτέλεσε αντικείμενο ανάκτησης ή διόρθωσης το 2010 (αύξηση κατά 10% σε σχέση με το 2009).

Όσον αφορά την αποτελεσματικότητα των συστημάτων εντοπισμού και διόρθωσης των σφαλμάτων, το Ελεγκτικό Συνέδριο θεωρεί ότι μολονότι, για ορισμένα κεφάλαια, τα συστήματα κρίθηκαν εν μέρει αποτελεσματικά, το 90% του συνόλου των σφαλμάτων που εντοπίστηκαν σε δείγματά τους δεν αφορούν την Επιτροπή αλλά τους δικαιούχους.

Ιστορικό

Η ύπαρξη σφαλμάτων δεν σημαίνει ότι χρήματα της ΕΕ χάνονται, σπαταλούνται ή αποτελούν το αντικείμενο απάτης. Όταν το Ελεγκτικό Συνέδριο αναφέρεται σε ένα ποσοστό σφάλματος, αυτό σημαίνει ότι τα χρήματα δεν θα έπρεπε να είχαν καταβληθεί, διότι το έργο δεν πληρούσε όλες τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας για να λάβει χρηματοδοτική στήριξη από την ΕΕ ή επειδή έγινε κάποιο λάθος στο πλαίσιο διαδικασίας που αφορά το έργο . Για παράδειγμα, ενδέχεται να μην έχουν τηρηθεί οι κανόνες περί δημοσίων συμβάσεων ή να έχουν γίνει λάθη στον υπολογισμό των εξόδων. Για τις περιπτώσεις στις οποίες υπάρχουν σφάλματα, έχουν προβλεφθεί κατάλληλοι μηχανισμοί για τον εντοπισμό και τη διόρθωσή τους και η Επιτροπή λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία του προϋπολογισμού της ΕΕ και των χρημάτων των φορολογουμένων.

Σύμφωνα με τη Συνθήκη (άρθρο 317 ΣΛΕΕ) η Επιτροπή εκτελεί τον προϋπολογισμό με δική της ευθύνη. Ωστόσο, στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης (π.χ. προγράμματα στους τομείς της γεωργίας, της αγροτικής ανάπτυξης, της περιφερειακής και κοινωνικής πολιτικής και της αλιείας, που αντιπροσωπεύουν περίπου το 80% του προϋπολογισμού της Ένωσης), αρμόδιες για τους πρωτοβάθμιους ελέγχους είναι οι εθνικές αρχές οι οποίες καταρτίζουν και εφαρμόζουν δικά τους συστήματα τα οποία υπόκεινται σε λογιστικό έλεγχο από την Επιτροπή και το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Οι προτάσεις της Επιτροπής προβλέπουν πολλά μέτρα για την επόμενη γενιά προγραμμάτων (2014-2020) με στόχο την περαιτέρω βελτίωση της διαχείρισης των κοινοτικών κονδυλίων, μεταξύ των οποίων αυστηρότερα διορθωτικά μέτρα, εάν τα κράτη μέλη δεν καταφέρνουν να αντιμετωπίσουν τις παρατυπίες έγκαιρα, νέο σύστημα για την παρακολούθηση της προόδου στην επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί και νέο πλαίσιο ελέγχου, το οποίο θα απαιτεί από τις εθνικές αρχές διαχείρισης να υπογράφουν δήλωση αξιοπιστίας για τους λογαριασμούς τους. Επιπλέον, σε περίπτωση διαπίστωσης σοβαρών αδυναμιών από την Επιτροπή ή το Ελεγκτικό Συνέδριο, προτείνεται να έχει η Επιτροπή τη δυνατότητα να ακυρώσει το σύνολο ή μέρος της συνδρομής της ΕΕ σε ένα πρόγραμμα και να ζητήσει την ανάκτηση από το οικείο κράτος μέλος την ανάκτηση των σχετικών ποσών. Αυτό σημαίνει ότι τα κράτη μέλη θα χάνουν τις πιστώσεις της ΕΕ, αν δεν είναι σε θέση να εντοπίζουν και να διορθώνουν τις παρατυπίες πριν υποβάλουν στην Επιτροπή τις αιτήσεις επιστροφών.

Επόμενα βήματα

Μετά τη δημοσίευση της ετήσιας έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου το Συμβούλιο θα διαβιβάσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σύσταση σχετικά με το κατά πόσο θα πρέπει να χορηγηθεί απαλλαγή στην Επιτροπή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού. Με βάση τη σύσταση αυτή τον Μάιο του 2012 θα διεξαχθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψηφοφορία σχετικά με το ψήφισμα για την απαλλαγή της Επιτροπής όσον αφορά τον προϋπολογισμό του 2010.

+ MEMO/11/771

Επικοινωνία:

Emer Traynor (+32 2 292 15 48)


Side Bar