Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen - Pressemeddelelse

EU's regnskaber godkendt igen - revisorerne peger på forbedringer på mange betalingsområder

Bruxelles, den 10. november 2011 – For fjerde år i træk har de eksterne revisorer godkendt EU's årsregnskaber. På udgiftsområdet ligger den samlede fejlprocent endnu engang under 4 %. Det betyder, at langt de fleste (mindst 96 %) af alle betalingerne i 2010 var uden kvantificerbare fejl.

Algirdas Šemeta, EU-kommissær for beskatning og toldunion, revision og bekæmpelse af svig, siger: "Revisionsrettens beretning bekræfter, at vi er på rette spor, men det betyder ikke, at vi nu vil gøre mindre for at tage vare på EU's budget. Vi er i færd med at forberede den næste generation af EU-midler. Vi har nu chancen for at forbedre kvaliteten i EU's udgifter yderligere og få mere for pengene på EU's budget, især når det gælder de politikker, der forvaltes sammen med medlemsstaterne. Vi har også chancen for at vise alle skatteydere, at Kommissionen gør alt, hvad den kan, for at sikre, at deres penge kontrolleres og bruges korrekt."

Med hensyn til de politikker, der forvaltes direkte af Kommissionen, bliver resultaterne til stadighed bedre ifølge Revisionsrettens beretning, idet der kan konstateres et konstant fald i fejlprocenten på områder såsom forskning, ekstern bistand, udvikling og udvidelse. På landbrugsområdet er situationen fortsat stabil med en fejlprocent, der ligger tæt på den tærskel, som Revisionsretten har sat. De direkte betalinger til landbrugere, der beløb sig til 39,7 mia. EUR, var ikke behæftet med materielle fejl.

Med hensyn til samhørighedspolitikken, hvor medlemsstaterne står for den direkte forvaltning af de projekter, der skal forbedre konkurrenceevnen og væksten i de forskellige regioner i EU, steg fejlprocenten en anelse sammenlignet med 2009. Stigningen i forhold til sidste år skyldes til dels, at der fra og med 2010 skulle betales for mange af de programmer, der blev indledt i tidligere år. Det betød, at antallet betalinger, der skulle overholde en række komplicerede regler for støtteberettigelse, voksede betydeligt sammenlignet med året forinden, og det forøgede risikoen for fejl.

Fejlprocenten inden for samhørighedspolitik ligger dog stadig langt under niveauet i årene 2006-2008 takket være især den generelle forbedring af de forebyggende og korrigerende foranstaltninger og strammere regler for forvaltning og kontrol i den aktuelle programperiode. Kommissionen målretter sådanne foranstaltninger mod de medlemsstater og regioner, hvor disse fejl forekommer hyppigst.

Sidste år gjorde Kommissionen gentagne gange brug af de korrigerende foranstaltninger, den råder over, f.eks. afbrydelse eller indstilling af betalinger til medlemsstater, når den nærede tvivl med hensyn til, hvordan pengene blev brugt. I 2010 blokerede Kommissionen f.eks. midlertidigt udbetalingen af 2,15 mia. EUR fra Den Europæiske Regionaludviklingsfond alene. Muligheden for at afbryde betalinger er blevet brugt regelmæssigt siden sidste år og allerede i over 100 tilfælde. Desuden blev der for budgettet som helhed tilbagesøgt eller korrigeret betalinger til et beløb af 1,55 mia. EUR i 2010 – en stigning på 10 % i forhold til 2009.

Med hensyn til systemernes effektivitet, når det gælder afsløring og korrektion af fejl, gør Revisionsretten opmærksom på, at skønt systemerne kun kan betegnes som delvist effektive for visse kapitlers vedkommende, optræder 90 % af fejlene i stikprøverne uden for Kommissionen, nemlig hos modtagerne.

Baggrund

Fejl betyder ikke, at EU-midler er gået tabt, blevet spildt eller blevet udsat for svig. Når Revisionsretten taler om en fejlprocent, betyder det, at der ikke skulle have været udbetalt penge, fordi projektet ikke opfylder betingelserne for at være "berettiget" til finansiel støtte fra EU, eller fordi der er begået en eller anden procedurefejl i forbindelse med projektet. For eksempel kan reglerne vedrørende offentlige indkøb være blevet overtrådt, eller der kan være blevet begået fejl i forbindelse med beregningen af udgifter. Når der sker fejl, findes der mekanismer, der kan benyttes til at afsløre og korrigere dem, og Kommissionen gør alt for at beskytte EU's budgetmidler, dvs. skatteydernes penge.

I henhold til artikel 317 i TEUF gennemfører Kommissionen budgettet på eget ansvar. Men i forbindelse med fælles forvaltning (herunder inden for landbrug, udvikling af landdistrikter, regionalpolitik, socialpolitik og fiskeriprogrammer, der tegner sig for 80 % af EU's budget) er det i første række de nationale myndigheder, der er ansvarlige for kontrollen. De udformer og implementerer deres egne systemer, der er underkastet Kommissionens og Revisionsrettens kontrol.

I forbindelse med sine forslag til den næste generation af programmer (2014-2020) har Kommissionen taget mange skridt til at forbedre forvaltningen af EU's midler yderligere, herunder følgende: strengere korrigerende foranstaltninger, hvis medlemsstaterne undlader at gøre noget ved uregelmæssigheder i tide, et nyt system til overvågning af, hvordan det går med at nå de fastsatte mål, og nye kontrolregler, ifølge hvilke de nationale forvaltningsmyndigheder vil skulle undertegne en garantierklæring på deres regnskaber. Hvis Kommissionen eller Revisionsretten afslører alvorlige svagheder, foreslås det, at Kommissionen skal kunne annullere en del af eller hele EU's bidrag til et program og tilbagesøge allerede udbetalte beløb fra en medlemsstat. Det vil betyde, at medlemsstaterne mister EU-midler, hvis de undlader at identificere og korrigere uregelmæssigheder, før de indgiver tilbagebetalingskrav til Kommissionen.

Næste skridt

I forlængelse af offentliggørelsen af Revisionsrettens årsberetning vil Rådet forelægge Europa-Parlamentet en henstilling om, hvorvidt Kommissionen skal indrømmes decharge for budgettet eller ej. På basis heraf vil Europa-Parlamentet stemme om sin decharge-afgørelse vedrørende 2010-budgettet i maj 2012.

+ MEMO/11/771

Kontaktperson:

Emer Traynor (+32 2 292 15 48)


Side Bar