Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise – Tisková zpráva

Opět dobré vysvědčení pro účetní závěrku EU: auditoři shledali zlepšení v mnoha platebních oblastech

V Bruselu dne 10. listopadu 2011. Již čtvrtý rok v řadě dali externí auditoři roční účetní závěrce EU „dobré vysvědčení“. V případě výdajů EU je celková míra chybovosti opět pod 4 %. To znamená, že naprostá většina (nejméně 96 %) celkových plateb provedených v roce 2010 byla bez vyčíslitelných chyb.

Algirdas Šemeta, komisař pro daně a celní unii, audit a boj proti podvodům, uvedl: „Zpráva Účetního dvora potvrzuje, že jsme na správné cestě, což ovšem neznamená, že polevíme v našem úsilí o ochranu rozpočtu EU. V současné době připravujeme novou generaci finančních prostředků EU. Je to šance k dalšímu zlepšování kvality výdajů EU a lepšímu zhodnocení prostředků z rozpočtu EU, zejména v těch oblastech politiky, které jsou spravovány společně s členskými státy. Je to též příležitost ukázat všem daňovým poplatníkům, že Komise dělá vše, co je v jejích silách, aby zajistila řádnou kontrolu i vynaložení jejich prostředků.“

Podle zprávy Účetního dvora dochází ke zlepšování výsledků politik přímo řízených Komisí, trvale se snižuje chybovost v oblastech, jako je výzkum, vnější pomoc, rozvoj a rozšíření. V zemědělství zůstává situace stabilní, přičemž míra chybovosti se blíží prahové hodnotě stanovené Účetním dvorem. U přímých plateb zemědělcům, které představovaly 39,7 miliardy EUR, nebyly zjištěny významné chyby.

U politiky soudržnosti, kde členské státy přímo řídí projekty na posílení konkurenceschopnosti a růstu v regionech po celé Evropě, míra chybovosti oproti roku 2009 mírně vzrostla. Tento nárůst oproti minulému roku je částečně dán tím, že mnoho programů zahájených v předchozích letech muselo být hrazeno od roku 2010. To znamenalo, že objem plateb, na něž se vztahovala složitá pravidla způsobilosti, oproti minulému roku značně vzrostl, čímž vznikl větší prostor pro chyby.

Chybovost v oblasti politiky soudržnosti je nicméně stále pod úrovní vykazovanou v letech 2006 až 2008, a to především díky obecnému zlepšení preventivních a nápravných opatření a přísnějším pravidlům v rámci řízení a kontroly v současném programovém období. V těchto opatřeních se Komise zaměřuje na členské státy a regiony, v nichž se dané chyby vyskytují nejčastěji.

V loňském roce Komise opakovaně uplatnila nápravná opatření ve své gesci, jakými bylo například přerušení a pozastavení plateb členským státům, když měla pochybnosti, jak jsou tyto finanční prostředky využívány. Například v roce 2010 jen z Evropského fondu pro regionální rozvoj Komise dočasně zablokovala platby ve výši 2,15 miliardy EUR. Od loňska byla možnost přerušit platby pravidelně využívána a uplatnila se již ve více než sto případech. Kromě toho přibylo v roce 2010 v rámci celého rozpočtu na základě zpětného získání prostředků či oprav 1,55 miliardy EUR, což je 10% nárůst oproti roku 2009.

Pokud jde o účinnosti systémů na zjišťování a nápravu chyb, Účetní dvůr je toho názoru, že ačkoli v případě některých kapitol byly systémy považovány za účinné pouze zčásti, 90 % všech chyb odhalených v rámci jejich vzorků bylo zjištěno mimo Komisi, na úrovni příjemců.

Souvislosti

Chyby však neznamenají, že by finanční prostředky EU byly ztraceny, přišly vniveč nebo se staly předmětem podvodu. Pokud Účetní dvůr odkazuje na míru chybovosti, znamená to, že peníze by neměly být vyplaceny, protože projekt nesplňuje všechny podmínky, aby byl „způsobilý “ finanční podpory EU, anebo že vznikla určitá chyba v postupu, který s projektem souvisel. Například nebyla řádně dodržena pravidla pro zadávání veřejných zakázek nebo vznikly chyby při výpočtu nákladů. V oblastech, kde dochází k chybám, jsou zavedeny mechanismy k jejich zjištění i nápravě a Komise přijímá veškerá nezbytná opatření k ochraně rozpočtu EU / peněz daňových poplatníků.

Podle Smlouvy o fungování Evropské unie (článek 317 SFEU) plní Komise rozpočet na vlastní odpovědnost. V rámci sdíleného řízení (včetně např. zemědělství, rozvoje venkova, regionální a sociální politiky a rybolovných programů, což představuje zhruba 80 % rozpočtu Unie) však kontroly prvního stupně přísluší vnitrostátním orgánům. Tyto orgány vytvářejí a uplatňují vlastní systémy, které podléhají auditu ze strany Komise a Účetního dvora.

Komise ve svých návrzích na příští generaci programů (2014– 2020) podnikla mnoho kroků pro další zlepšení řízení fondů EU. Patří mezi ně přísnější nápravná opatření v případě, že členské státy včas nevyřeší nesrovnalosti, dále pak nový systém pro sledování pokroku při dosahování stanovených cílů a nový kontrolní rámec, který bude po vnitrostátních správních orgánech vyžadovat, aby podepsaly prohlášení o věrohodnosti svých účtů. Krom toho shledá-li Komise nebo Účetní dvůr vážné nedostatky, navrhuje se, že Komise bude moci zrušit některé nebo všechny příspěvky EU na program a vyžadovat na členském státu vrácení prostředků. To by znamenalo, že by členské státy přišly o finanční prostředky EU, pokud před podáním žádosti o proplacení Komisi nezjistí a nenapraví nesrovnalosti.

Další kroky

Po zveřejnění výroční zprávy Účetního dvora poskytne Rada Evropskému parlamentu doporučení, zda Komisi udělit rozpočtové absolutorium, či nikoli. Na základě tohoto doporučení bude v květnu 2012 Evropský parlament hlasovat o svém usnesení o udělení absolutoria, pokud jde o rozpočet na rok 2010.

MEMO/11/771

Kontaktní osoba:

Emer Traynor (+32 22921548)


Side Bar