Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия — Съобщение за пресата

Отчетите на ЕС отново са заверени; одиторите откриват подобрения в много области, в които се извършват плащания

Брюксел, 10 ноември 2011 г. — За четвърта поредна година годишните отчети на ЕС получават заверка от неговите външни одитори. Общият процент грешки по отношение на разходите на ЕС отново е под 4 %. Това означава, че преобладаващата част (най-малко 96 %) от общата сума на извършените плащания през 2010 г. не е засегната от количествено измерими грешки.

Комисарят по данъчното облагане и митническия съюз, одита и борбата с измамите, г-н Алгирдас Шемета, заяви: „Докладът на Европейската сметна палата потвърждава, че сме на правилен път, въпреки че това не означава, че ще отслабим нашите усилия да защитаваме бюджета на ЕС. В момента подготвяме фондовете на ЕС от следващото поколение. Това е шанс допълнително да се подобри качеството на изразходването на средствата от ЕС, както и икономическата целесъобразност на бюджета на ЕС, особено в области на политиката, управлявани съвместно с държавите-членки. Това също е шанс да се покаже на всички данъкоплатци, че Комисията прави всичко възможно, за да гарантира, че парите им са контролирани и изразходвани правилно.“

Според доклада на Европейската сметна палата, резултатите в областите на политика, управлявани пряко от Комисията, продължават да се подобряват, като процентът грешки в области като научните изследвания, външната помощ, развитието и разширяването непрекъснато намалява. В земеделието положението остава стабилно, с равнище на грешки близо до прага, определен от Европейската сметна палата. Преките плащания към земеделските стопанства, които възлязоха на 39,7 милиарда EUR, не са засегнати от съществени грешки.

За политиката на сближаване, при която държавите-членки пряко управляват проекти за повишаване на конкурентоспособността и растежа в региони из цяла Европа, процентът грешки е леко завишен спрямо 2009 г. Това увеличение в сравнение с миналата година отчасти се дължи на факта, че по много програми, започнати през предходни години, трябваше да бъдат извършени плащания през 2010 г. Това означаваше, че плащанията, подлежащи на сложни правила за допустимост, са се увеличили значително по обем в сравнение с предходната година, което увеличава вероятността за грешки.

Независимо от това, процентът грешки при политиката на сближаване все още е далеч под равнищата, отчетени от 2006 г. до 2008 г. благодарение именно на общото подобрение на превантивните и коригиращи мерки и на по-строгите разпоредби в рамката за управление и контрол през настоящия програмен период. Комисията съсредоточава такива мерки върху държавите-членки и регионите, където тези грешки се срещат най-често.

През миналата година Комисията използва многократно коригиращите мерки, с които разполага, като например прекъсване и временно преустановяване на плащанията към държавите-членки, когато тя имаше съмнения за това как се усвояват средствата. Например през 2010 г. само от Европейския фонд за регионално развитие Комисията временно спря плащания на стойност 2,15 млрд. EUR. Възможността за прекъсване на плащанията е използвана редовно от миналата година насам и е прилагана вече при над сто случаи. Освен това, по отношение на цялостния бюджет през 2010 г. бяха възстановени или коригирани 1,55 милиарда EUR, което представлява увеличение от 10 % спрямо 2009 г.

По отношение на ефективността на системите за откриване и коригиране на грешки, Европейската сметна палата счита, че въпреки че за някои глави системите са били само частично ефективни, 90 % от всички констатирани в техните извадки грешки са открити извън Комисията, на равнище бенефициери.

Контекст

Грешките не означават, че средствата от ЕС са изгубени, разхитени или засегнати от измами. Когато Европейската сметна палата определя процент грешки, това означава, че не е следвало да се изплащат средства поради това, че проектът не е отговарял на всички условия, за да получи финансова помощ от ЕС, или защото някаква грешка е допусната при процедура, свързана с проекта. Например е възможно правилата за възлагане на обществени поръчки да не са били правилно прилагани, или пък може да са допуснати грешки при изчисляването на разходите. В случай, че бъдат допуснати грешки, са въведени механизми за откриването и коригирането им, като Комисията взема всички необходими мерки, за да се защити бюджетът на ЕС / парите на данъкоплатците.

Съгласно Договора (член 317 от ДФЕС) Комисията изпълнява бюджета на своя собствена отговорност. В рамките на споделеното управление обаче (включително напр. земеделие, развитие на селските райони, регионална и социална политика, както и свързани с рибарството програми, представляващи около 80% от бюджета на Съюза), първото равнище на контрол и проверки са националните органи. Те разработват и прилагат свои собствени системи, които са обект на одит от страна на Комисията и на Европейската сметна палата.

Комисията е предприела редица стъпки в своите предложения за следващото поколение програми (2014—2020 г.) с оглед по-нататъшно подобряване на управлението на средствата от фондовете на ЕС. Те включват по-строги коригиращи мерки, ако държавите-членки не успеят да се справят навреме с нередностите; нова система за наблюдение на напредъка при постигането на поставените цели; и нова рамка за контрол, по която от националните управляващи органи ще се изисква да подписват декларация за достоверност по отношение на своите отчети. Освен това, в случай на констатирани от Комисията или Европейската сметна палата сериозни пропуски, се предлага Комисията да разполага с възможност да отменя частично или изцяло участието на ЕС в дадена програма и да изисква възстановяване от страна на държава-членка. Това ще означава, че държавите-членки ще загубят средства от ЕС, ако не успеят да установят и коригират нередности преди да подадат заявленията за възстановяване на разходи до Комисията.

Следващи стъпки

След публикуването на годишния доклад на Европейската сметна палата, Съветът ще предостави на Европейския парламент препоръка за това дали Комисията да бъде освободена от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета. Въз основа на тази препоръка, през май 2012 г. Европейският парламент ще гласува резолюция относно освобождаването от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2010 г.

MEMO/11/771

За контакти:

Emer Traynor (+32 2 292 15 48)


Side Bar